Hart voor Bloemendaal wil de binnenduinrand en het unieke en waardevolle oude strandwallenlandschap in de gehele gemeente veel beter beschermen. De afgelopen 8 jaar dat wij actief zijn in de gemeentepolitiek hebben we gemerkt tot ons grote verdriet dat het college en het ambtelijk apparaat achter de feiten aanlopen. De bestemmingsplannen zijn onvoldoende doordacht op het gebied van bescherming van de duizenden jaar oude strandwallen. Daarnaast valt op dat hoewel de Structuurvisie wijst op de hoge waarde van de strandwallen en ook de welstandsnota hieraan specifieke aandacht besteedt, de welstandsadviescommissie en de gemeente zelf onvoldoende doordrongen lijken te zijn van de noodzaak tot behoud hiervan. Het is ongelooflijk dat bouwplannen worden vergund, ook wanneer sprake is van vernietiging van duizenden jaren natuurgeschiedenis. De historische geografie wordt niet zelfstandig beschermd in onze gemeente en daarover maken wij ons grote zorgen.

strandwal2

Op dit moment kent onze gemeente nog geen stelsel van aanlegvergunningen. Wij denken dat door het introduceren hiervan de duizenden jaar oude binnenduinrand beter kan worden beschermd tegen toekomstige ontwikkelingen. In alle vijf kernen komen oude strandwallen voor. Voor ontwikkelaars vormen deze wallen een extra uitdaging: door een huis in het duin in te graven, ontstaat meer woonruimte. 

strandwal1

Dat daarmee de bodemstructuur ernstig wordt aangetast en kostbare natuurwaarden verloren gaan, dat blijkt ontwikkelaars niet voldoende te interesseren en daarbij komt dat de gemeente zelf kennelijk niet in staat is om eigenaren en ontwikkelaars in dat traject goed te begeleiden en te zorgen dat ons landschap niet nog verder wordt aangetast. Wat in 5000 jaar is ontstaan kan in enkele dagen tijd worden vernietigd door grote industriële graafmachines. Hier ligt wat ons betreft een urgente opgaaf voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat.

In een vorig nieuwsbericht hebben wij al onze grote zorgen geuit over een bouwplan in Bennebroek aan de Willinklaan. Maar het speelt op veel meer locaties in onze gemeente. Enkele voorbeelden:

De oude strandwal op Park Vogelenzang in Bennebroek (evenwijdig aan de Leidsevaart)

Bennebroekerdreef in Bennebroek

Het bos ten zuiden van de Bekslaan (grote vergravingen momenteel voor de bouw van een villa)

Aerdenhout, Mr H. Enschédeweg op de hoek met Bentveldsduinweg

Bijduinhof Vijverpark in Overveen

Voormalig klooster Dennenheuvel in Bloemendaal waar een nieuwe woonwijk wordt gebouwd)

Binnenkort gaan wij aan de slag met een nieuw initiatiefvoorstel voor een stelsel voor aanlegvergunningen om de oude duinen in de hele gemeente beter te kunnen beschermen. Meer nieuws volgt hierover.

 

Foto’s: Aerdenhout, Meester H Enschedeweg (als voorbeeld)

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: