ANBI

 Word lid van Hart voor Bloemendaal of steun ons met een donatie

Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden via info@hartvoorbloemendaal.nl. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Alleen een donatie is ook mogelijk. Met uw bijdrage kunnen wij ons inzetten voor eerlijke lokale politiek.

Hart voor Bloemendaal is een politieke vereniging die werd opgericht op 4 juni 2014. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60824115. De eerste inschrijving vond plaats op 6 juni 2014. De Belastingdienst heeft aan Hart voor Bloemendaal de ANBI status toegekend. Ons RSIN nummer is 8540.75.707.

Wettelijk moet in verband met de ANBI status de volgende informatie op deze website staan: samenstelling bestuur en beloningsbeleid, de doelstelling, het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

De huidige bestuurders zijn: Remko Oexeman (voorzitter), Peter Roos en Marielys Roos. Via info@hartvoorbloemendaal.nl kunt u contact met het bestuur opnemen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden;

Doelstelling van Hart voor Bloemendaal (zoals te vinden in de statuten): ‘De vereniging heeft ten doel een onafhankelijke politieke partij te zijn en als zodanig het in politiek verband actief opkomen voor het algemeen belang en de belangen van inwoners van de gemeente Bloemendaal evenals het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Het beleidsplan, dat wil zeggen: een verklaring van enkele belangrijke doelen die ons voor ogen staan, vindt u op deze website op de pagina Standpunten.

Hart voor Bloemendaal is opgericht om de belangen van inwoners van Bloemendaal op het politieke vlak te behartigen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming in het kader van het democratisch proces binnen de gemeente Bloemendaal en in verband daarmee deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Bloemendaal, een of meer gemeenteraadszetels in de gemeenteraad na te streven, wethouders voor de gemeente te leveren en concrete doelstellingen in een partijprogramma vast te leggen. Hart voor Bloemendaal wil de inwoners bereiken door een eigen website en een Facebookpagina bij te houden, door berichten via Twitter te verspreiden, door werkbezoeken en politieke bijeenkomsten of discussieavonden te organiseren. Op deze wijze is Hart voor Bloemendaal politiek actief voor haar achterban in de samenleving. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de home pagina en “nieuws”. Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten!

Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, bijdragen in de kosten van de gemeente Bloemendaal en andere financiële middelen c.q. baten. De bankrekening van Hart voor Bloemendaal is: NL44 ABNA 0570 5243 77.

Op dit moment heeft Hart voor Bloemendaal drie raadszetels in de gemeenteraad die bezet worden door Marielys Roos, Gerard Metselaar en Marsil Driessen-Youssef. De fractievoorzitter is Marielys Roos. Sinds de verkiezingen van maart 2022 is Hart voor Bloemendaal de derde partij van de gemeente Bloemendaal. Wij hebben een mooie verkiezingsuitslag behaald. Het politieke handwerk dat is verricht in eerdere jaren wordt door de kiezers gewaardeerd en daar zijn we heel trots op. De raad bestaat uit 19 zetels verdeeld over 8 partijen en Hart voor Bloemendaal is de grootste lokale partij in de gemeente. Wij danken de kiezers voor het vertrouwen.

Een fractielid wordt geacht met regelmaat een bijdrage in de partijkas te storten ter financiering van diverse activiteiten, zaalhuur voor partijbijeenkomsten, website kosten, bankkosten, de verkiezingscampagne etc.

Leden betalen contributie. Lid worden van Hart voor Bloemendaal kost met ingang van 1 januari 2022 € 150 per jaar. Wij hebben het lidmaatschapsgeld helaas moeten verhogen als gevolg van de inflatie en ook omdat wij voor hoge kosten staan. Een campagne kost veel geld en de kosten daarvan worden niet gedekt door de gemeente. Van uw bijdrage worden diverse kosten betaald, zoals kosten beheer website, flyers, advertenties, kosten van bijeenkomsten en alle andere kosten die verband houden met de vereniging.

Daarnaast is het mogelijk om donateur te worden van de vereniging. Donaties zijn aftrekbaar, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Hart voor Bloemendaal heeft de ANBI status.

Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats. Een jaarrekening wordt opgemaakt. De jaarrekening wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur. Na verwerking van opmerkingen indien van toepassing, wordt het jaarverslag definitief. Deze verplichting wordt jaarlijks nagekomen. Hart voor Bloemendaal heeft geen winstoogmerk. Alle gelden zijn bestemd voor het nastreven van de doelstelling.

NB: de jaarrekening over het jaar 2023 is de laatst opgestelde jaarrekening.

jaarrekening 2022 HvB

* ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

** RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer