Over Hart voor Bloemendaal

Waar staat Hart voor Bloemendaal voor?

Een stem op Hart voor Bloemendaal betekent een keuze voor een gemeentebestuur dat de mens weer centraal stelt. Een keuze ook voor open en eerlijk bestuur. Een keuze bovendien voor verandering en hoop, en bovenal voor moed om die verandering te willen realiseren. Wij hebben lang gewacht. De tijd is aangebroken om afscheid te nemen van een bestuurscultuur die wordt gekenmerkt door gebrek aan respect voor iedereen die niet precies in de pas loopt of kritiek uit. De mentaliteit van ons gemeentebestuur is er een van ‘wij beslissen over u zonder u’. Met die mentaliteit willen wij breken.

Ons bestuur is al sinds jaar en dag verstrikt in juridische procedures waar geen eind aan komt. Het college lijkt vooral bezig met het maskeren van fouten in plaats van klantvriendelijke service te verlenen aan onze inwoners. Rigide en star overheidsbeleid hebben de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek een enorme deuk gegeven. Hart voor Bloemendaal wil terug naar kleinschaligheid. Wij willen een bestuur dat dicht bij de inwoners en dicht bij de dorpen staat. Het belang van zeggenschap over de eigen leefomgeving en het beschermen van diegenen die kwetsbaar zijn, horen voorop te staan. Wij zetten geen moeders met kinderen op straat. Maar toch is dat helaas de keiharde consequentie van het verzakelijkte beleid van het huidige college van burgemeester en wethouders: alleenstaande moeders en hun kinderen dreigen op 1 maart 2022 uit hun woning in Dennenheuvel gezet te worden.

Hart voor Bloemendaal wil af van de harteloosheid die dit bestuur kenmerkt. Wethouders horen weer bereikbaar én aanspreekbaar te zijn en dat geldt ook voor de top van het ambtenarenapparaat. Het college heeft de afgelopen vier jaar geregeerd onder de vlag van bureaucratie en afstandelijkheid. Inwoners met kritiek of met klachten werden niet gehoord of afgewimpeld en in de wacht gezet. Een onafhankelijke klachtenregeling bestaat in Bloemendaal nog steeds niet en daar willen wij verandering in aanbrengen. Fouten maken mag, maar het is wel de bedoeling dat de overheid hiervan leert.

Op het vlak van bestuurlijke integriteit valt veel aan te merken. Hoewel Bloemendaal sinds enige tijd een integriteitscommissie heeft, is op het vlak van integriteit amper vooruitgang geboekt. Tientallen meldingen zijn niet onderzocht. De commissie kan beter vandaag dan morgen worden opgedoekt. Serieuze meldingen worden bovendien altijd ten nadele van de melder en ten faveure van het bestuur afgedaan. De melder moet het ontgelden en krijgt te maken met negatieve publiciteit. Nooit ligt het aan het bestuur als sprake is van gesjoemel, geritsel, leugens en bedrog. Bloemendaal is wat dat betreft niet uniek. Jarenlang heeft GRECO, de integriteitswaakhond van de Raad van Europa, Nederland op de vingers getikt. De Nederlandse overheid heeft een slechte reputatie op het vlak van integriteit. Hart voor Bloemendaal vindt het hoog tijd voor een totale ‘reset’. Alle wethouders het veld af en hetzelfde geld voor de top van het managementteam. Zij moeten plaatsmaken voor een nieuw team met nieuwe spelregels: positief, respectvol, bescheiden bestuur en met oog voor de portemonnee van de inwoners.

Jarenlang is door de gemeente te veel afvalstoffenheffing en rioolheffing bij de inwoners in rekening gebracht. De rechtbank heeft Bloemendaal onlangs nog op de vingers getikt. De lokale lasten stijgen jaar na jaar terwijl de service aan de inwoners afneemt. Het wordt wat ons betreft hoog tijd dat het gemeentebestuur in de kosten van het eigen apparaat snijdt. Wij hebben in ons programma diverse suggesties gedaan voor een beter, eerlijker en meer solide financieel beheer.

Bij nieuwe spelregels passen geen kostbare prestigeprojecten zoals het veel te dure nieuwe gemeentehuis in Overveen. Ook willen wij geen verkoop van vastgoed aan relaties voor een vriendenprijs. Uitgaven horen netjes te worden verantwoord. Dat klinkt overbodig, maar dat is het helaas niet.

Wij herinneren ons dat het college niet van plan was om de € 750.000 afkoopsom aan de eigenaren van een landgoed in de jaarrekening 2020 op te nemen. Dit gebrek aan financiële verantwoording toont de ernst van het moreel verval aan. Alleen door aandringen van onze fractievoorzitter heeft de externe accountant van het college geëist dat de €750.000 toch werd verwerkt in de jaarcijfers, al ging dat gepaard met hardnekkig tegenstribbelen en het uitspreken van een waslijst aan uitvluchten door de wethouder van financiën.

De geheimhouding op stukken en het gebrek aan transparantie van het gemeentebestuur laten evenzeer zien dat Bloemendaal ook in dat opzicht geen moreel anker is van de open overheid. Wij vragen ons af wat kan het daglicht niet verdragen en waarom?

Wij willen een college dat de rug recht houdt en opkomt voor de belangen van onze gemeente in de regio. Bloemendaal is geen buitenwijk van Amsterdam. De ‘kitscherige’ reclame-uiting ‘karakter aan de kust’ zoals de burgemeester pleegt te zeggen, is niets minder dan een promotie van chaotisch massatoerisme richting onze kust.

Ons verkiezingsprogramma kent vijf speerpunten:

  • Goed bestuur gaat uit van de menselijke maat
  • Sociaal en rechtvaardig voor iedereen
  • Een keuze voor groen en dierenwelzijn
  • Een hoogwaardig woonmilieu en behoud van dorps karakter
  • Solide financiën en geen verhoging van lokale lasten

Gezonde financiële huishouding is top prioriteit

Gemeentehuis Bloemendaal - website

De inwoners staan dus voor ons centraal. De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Hart voor Bloemendaal wil bovendien een sociale partij zijn. Sociaal in de zin van: wij doen het samen. Voor mensen die echt niet mee kunnen doen is er een vangnet.

Hart voor Bloemendaal vindt ook dat de gemeente deskundigheid van burgers serieus moet nemen. Wij doen graag een beroep op u. Als u uw deskundigheid wilt inbrengen, dan bent u van harte welkom. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Op dit moment hebben diverse burgers hun hulp al aangeboden. Wij willen graag contact onderhouden met dorpsraden, verenigingen en stichtingen in de vijf dorpskernen van Bloemendaal. Tot slot is ons doel om lokale politiek weer toegankelijk te maken voor de burgers. Politiek is van ons allemaal. De kloof tussen overheid en burger moet dicht. Wij willen luisteren naar de inwoners van Bloemendaal, met oog voor uw omgeving en met open vizier.