Natuurlijk begrijpen wij de omwonenden van Blekersveld dat zij het terrein achter hun buurt liever groen willen houden. En dat als er woningen gebouwd worden, dan is het vertrekpunt voor de buurt: liefst zo min mogelijk woningen. Het verwijt van Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal is dat onze fractie kiezersbedrog pleegt. We zullen proberen hieronder voor iedereen een antwoord te formuleren in de hoop dat dit ons genuanceerde standpunt verduidelijkt.

In 2017 presenteerde Brederode wonen in het gemeentehuis aan de hand van een maquette een plan voor Blekersveld met een groot complex aan sociale huurwoningen. Daarover was al uitvoerig overleg gepleegd met het college van B&W Bloemendaal. Onze fractie heeft zich daar direct een groot voorstander van getoond. In de tussenliggende jaren hebben wij ons wel stevig uitgesproken tegen containerbouw. Wij willen geen tijdelijke woningen omdat tijdelijke woningen in de praktijk veel langer blijven staan dan de periode waarvoor ze zijn neergezet. Tijdelijke woningen zijn geen permanente oplossing en bieden onvoldoende kwaliteit. Onze fractie wil uitsluitend degelijke, goede, duurzame permanente huizen bouwen;

Vorig jaar is door de raad de Woonvisie aangenomen. Onze fractie heeft daar niet mee ingestemd om diverse redenen waaronder de verdeling: 33% sociaal 40% middensegment en 25% overig. Dit is in onze ogen wensdenken omdat de grond in Bloemendaal te duur is. Feit is wel dat de meerderheid met de Woonvisie heeft ingestemd. De wethouder had intussen in de MRA (Metropoolregio Amsterdam) haar handtekening gezet onder de opgaaf om in de komende jaren 500 woningen te bouwen in onze gemeente. Ook deze opgaaf leek ons onhaalbaar in verband met de regelgeving in onze gemeente, het verzet, de procedures enz. Maar goed, de handtekening stond er wel en de raad ging akkoord;

In Oldenhove zijn statushouders gehuisvest voor een korte periode (twee jaar). Zodra die periode is verstreken, zullen de statushouders permanent gehuisvest moeten worden. Dat is de landelijke opgaaf voor de gemeente. Bij elkaar betreft dat afgerond 80 nieuwkomers die ook recht hebben op permanente woonruimte. Toen het project Oldenhove werd aangenomen door de raad, hebben wij gewezen op de consequenties. Niet alleen financieel, maar ook qua permanente huisvesting. Dat betekent niet dat alle statushouders op één locatie terechtkomen, maar wel dat er flink hard gewerkt moet worden aan bouwopgaaf. Dit nog los van de lange lijst van woningzoekenden die soms al 10 jaar op een woning wachten of langer;

De woningnood in Nederland is extreem. Je zou kunnen spreken van een nationale ramp in ieder geval in dit deel van ons land. De situatie waarin wij verkeren is anders dan enkele jaren geleden. In tien jaar tijd zijn er een miljoen mensen bij gekomen. Jongvolwassenen kunnen nergens terecht en zijn vaak genoodzaakt bij hun ouders te blijven wonen. Hun leven staat stil. Dat is funest voor een weerbare samenleving. Jongeren hebben geen perspectief. Dat trekken wij ons zeer aan;

Blekersveld is eigendom van de gemeente. Dat betekent dat als er ergens sociale woningbouw kan plaatsvinden, het op Blekersveld kan. Daar is de grond niet te duur en bovendien heeft de gemeente een wettelijke plicht sociale woningbouw te realiseren;

Gebouw ter illustratie

Aan de Westelijke Randweg met zicht op Haarlem waar al veel flats zijn en worden gerealiseerd, kan een gebouw met 16 verdiepingen een prachtig statement zijn naar de stad. Alle faciliteiten zijn dichtbij. De mensen hebben een schitterend uitzicht over Bloemendaal richting de duinen. Anderzijds kan men over Haarlem uitkijken. Geluidsoverlast neemt af naar mate men hoger woont. Tenslotte is het bebouwd oppervlak van flat kleiner dan het oppervlak van het plan dat het college heeft voorgesteld. Dat scheel aan bebouwd oppervlak afgerond 37%. Onze fractie beschouwt dat als een pluspunt. De hoogbouw neemt minder plaats in. Geeft een betere invulling vanuit een stedenbouwkundig oogpunt;

Bij kleinere bouwprojecten wordt het sociale deel veelal afgekocht door de ontwikkelaars. Dat is betreurenswaardig, maar het is een feit. Blekersveld biedt de gelegenheid een grote slag te maken en recht te doen aan de noodzakelijke maatschappelijke opgaaf. Wonen is een grondrecht;

Dan is er nog de verdeling van sociale huurwoningen over de diverse kernen. Overveen heeft slechts 8% sociale huur van het totaal aantal woningen. De gelijke verdeling van sociale huur over de kernen is in de dorpskern Overveen niet gehaald. Met 120 nieuwe sociale huurwoningen, wordt deze achterstand in ieder geval gecorrigeerd;

Groene dorpskernen: ja, onze partij wil de kleine stukjes groen in de kernen groen houden. Wij zijn pertinent fel gekant tegen het dichtmetselen van openbare groene plekjes zoals bijv. Bispinckpark dat onlangs in de raad is besproken. Los daarvan speelt bij Bispinckpark een serieus grondwaterprobleem. Onze fractie is zeer beducht voor het bouwen op plekken waar vroeger vaarten, sloten, vijvers, rellen waren. Dat is vragen om grote problemen. Bispinckpark is niet geschikt als bouwlocatie om die reden alleen al. Is Blekersveld dan niet een groene plek in een dorpskern? Nee, dat is het niet. Blekersveld is een braakliggend stukje land waar vroeger afval is gedumpt. Het ligt aan de drukke Randweg. Het ligt niet midden in een dorpskern. Het is geen gebied waar mensen even heerlijk kunnen zitten op een bankje en genieten van de natuur.

Al met al dus onze analyse, ons standpunt en onze visie op Blekersveld. Het is onze hartstochtelijke wens om die 120 woningen op Blekersveld in de vorm van een hoog gebouw te realiseren. Dat zijn we verplicht. We gaan niet draaien, we hebben niet gedraaid, wij bedonderen niemand. Maar we kunnen niets anders doen dan hiervoor pleiten, als het tenminste ook past op het terrein. Daartoe hebben we met de stedenbouwkundige van de gemeente en de wethouder Attiya Gamri gesproken. De wethouder wil dolgraag 120 sociale huurwoningen. Liever 120 dan 80. De stedenbouwkundige en RO-ambtenaren hebben verklaard dat het past. Dat er aan alle regels kan worden voldaan en als dat zo is, dan zeggen wij met heel ons hart: we gaan voor die 120 woningen in de sociale huursector, met afmetingen van 40 tot 60 vierkante meter.

Dat dit niet bij iedereen goed valt, dat kunnen we begrijpen. Maar we zitten nogmaals met een sociale opgaaf en we moeten vooruit. Dit kan zo niet langer. De wereld om ons heen is ingrijpend aan het veranderen. Jongeren hebben recht op perspectief.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: