Hebt u wateroverlast? Loopt uw kelder vol met water? Laat het ons weten. Want HartvoorBloemendaal maakt zich ernstig zorgen over de grondwaterstand. Wij hebben de afgelopen weken veel tijd gestoken in een inventarisatie van die woningen die getroffen zijn door hoog water. Het zal u misschien verbazen, maar zelfs de woningen die ver boven NAP zijn gebouwd, hebben te maken met waterschade. We hebben diverse woningen bezocht in Aerdenhout en in Overveen en Bloemendaal-Dorp die getroffen zijn door ondergelopen kelders en souterrains. Natuurlijk is de hevige regen van de afgelopen maanden (sinds september 2023) een van de oorzaken. Maar dat is niet het enige dat speelt. Want als dat zo zou zijn, dan had iedereen in Nederland schade. En het is ook niet zo dat alleen laaggelegen delen van ons land door het water getroffen zijn. Nee, zelfs de hooggelegen duingebieden waartoe Bloemendaal behoort, zijn de klos.

In het Haarlems Dagblad vertelde wethouder Wijkhuisen onlangs dat de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen woning en dat ze zelf aan de lat staan om waterschade te voorkomen. De gemeente zou niet aangesproken kunnen worden.

Dat zijn we niet met hem eens. De gemeente is inderdaad verantwoordelijk voor de grondwaterstand op openbaar terrein. Daarnaast heeft de gemeente een grondwaterzorgplicht. Dat houdt in dat de grondwaterstand niet boven de 70 cm onder maaiveld mag komen. Dat is het uitgangspunt. Wij hebben de wethouder gevraagd naar peilbuis gegevens. Want meten is weten. Als antwoord kregen we te horen dat de overal in de gemeente de grondwaterstand in orde is en niet boven de 70 cm uitkomt. We hebben de meetgegevens per peilbuis opgevraagd. Dat lijkt misschien een beetje flauw, maar dat komt omdat we op de kaart hebben gezien dat een aantal punten is afgesloten en bovendien dateren veel standen van het jaar 2010. Daar komt nog bij dat we zelf een meting hebben verricht waaruit bleek dat de grondwaterstand afgerond 30 cm onder het maaiveld lag. Dat is veel hoger dan de gemeente aangeeft. En ook de duinen verzuipen in het water.  Veel wandelpaden staan onder water. Bij een peilbuis in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is te zien hoe hoog het grondwaterpeil staat en het water bevindt zich nu in de gele zone wat duidt op een risicovolle situatie, nl 0=20 cm onder het maaiveld. PWN zelf verklaart hierover: ongunstig, waterpeil is te hoog. Op een bord met een tekening op schaal is vervolgens door PWN aangetoond dat bij een hoge grondwaterstand sprake is van drangwater dat in Bloemendaal omhoogkomt in de bebouwde omgeving. Met andere woorden: veel water in de duinen is niet zonder gevolg voor huiseigenaren in Bloemendaal.

HvB_bomen sterven door hoge grondwaterstand in Aerdenhout

Bomen sterven door hoge grondwaterstand in Aerdenhout

HvB_kantoor met waterschade in Aerdenhout

HvB_kantoor met waterschade in Aerdenhout

HvB_souterrain onder water

Souterrain onder water

Nu is er nog een andere ontwikkeling: PWN en Waternet willen de duinen (Het Nationaal Park en de AWD) verder vernatten. Er komt dan meer natte natuur. Dit is een plan dat wordt ontwikkeld samen met natuurorganisaties/beheerders en de Provincie NH. Daarnaast is er een nog verdergaand plan om water vanuit de Lek te infiltreren in het Nationaal Park. Er wordt gesproken over diepinfiltratie. Het doel is om een grote zoetwatervoorraad aan leggen om in tijden van schaarste te kunnen voorzien in voldoende drinkwater. Dat is een logische ontwikkeling. Echter: waar de beheerders, de drinkwaterbedrijven en de overheid, het waterschap op moeten letten is dat overtollig water ook netjes en tijdig wordt afgevoerd. D.w.z.: water dat te veel is in het gebied moet worden geloosd op zee of op afwatering van kanalen, sloten enz. Zodat het niet in de huizen eindigt. De mensen moeten droge voeten houden. En dan maar simpelweg deze taak afschuiven op inwoners, is ons een veel te snelle conclusie. Water in openbaar gebied eindigt immers niet bij de perceelgrens.

Voor onze partij is grondwater en de grondwaterzorgplicht een prioriteit. Wij vinden dat PWN niet over moet gaan tot vernatting. De duinen zijn nat, maar nog natter vinden we zeker geen goed idee. En diepinfiltratie is prima, maar niet als dat grote schade tot gevolg heeft voor onze inwoners.

U leest het: wij houden een vinger aan de pols, want wij willen onze inwoners beschermen tegen waterschade.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: