In de media hebt u misschien de afgelopen periode gelezen over ons initiatiefvoorstel om het splitsen van woningen mogelijk te maken in de gemeente Bloemendaal.

Duinlust splitsing 1

Bron: Haarlems Dagblad 24 juni 2021 toen Hart voor Bloemendaal het eerste initiatiefvoorstel indiende.

Eerst even een korte uitleg over wat zo’n initiatiefvoorstel voorstelt. Volgens de Gemeentewet heeft een raadslid het recht zo’n voorstel in te dienen. Het initiatief wordt vervolgens behandeld in de raad en na stemming al dan niet aangenomen.

In Bloemendaal is splitsing niet mogelijk, dwz er is geen beleid omdat de VVD, CDA en LB en D66 zich daar van oudsher fel tegen verzetten. Hun angst is dat door splitsing Bloemendaal het groene karakter verliest. Meerdere huishoudens in één woning is een absolute ‘no go’ voor deze partijen.

Er circuleren nogal wat indianenverhalen over de vermaledijde splitsing. Om te beginnen is er geen enkele verplichting. Een woningeigenaar kan maar hoeft niet tot splitsing over te gaan. Op de tweede plaats is splitsen nog helemaal niet zo eenvoudig. In bouwkundig opzicht zijn er de nodige hobbels te nemen en er moeten na splitsing volwaardige woningen ontstaan die voldoen aan alle voorwaarden en normen die tegenwoordig gelden. Over hoeveel nieuw toegevoegde woningen als gevolg van splitsing hebben we het dan? Je moet denken aan pakweg 3 tot 5% van de totaal toegevoegde nieuwe woningen op jaarbasis. Voor Bloemendaal betekent dat afgerond 5 woningen per jaar. Het gaat dus over kleine aantallen.

Het argument dat Bloemendaal daardoor het groene karakter verliest is dus niet reëel. Integendeel, splitsing voorkomt juist dat Bloemendaal gaat verstenen. Door de mogelijkheid van splitsing toe te staan, kan worden voorkomen dat oude panden zonder monumentenstatus worden gesloopt. Zo hebben we helaas vaker gezien dat op de plek van een karakteristieke villa een bouwwerk verrees dat eigenlijk veel te groot was voor het perceel waar het op werd gebouwd.

Waarom, als het dan toch zo weinig voorkomt, is onze fractie nu al voor de vierde keer bezig met woningsplitsing? Waarom dient Hart voor Bloemendaal samen met GroenLinks en Zelfstandig Bloemendaal opnieuw een initiatiefvoorstel in? Onze redenen zijn:

Inwoners willen dit; met name ouderen willen in hun eigen buurt blijven wonen maar dan graag met meerdere mensen zodat ze kosten kunnen delen, comfortabel wonen (het huis waar ze nu in wonen is te groot), liefst horizontaal (geen trappen meer op en af);

Splitsing is een goed recept tegen vereenzaming en handig voor mantelzorg;

Je voorziet met splitsing vooral in de één- en twee persoonshuishoudens voor met name senioren. Het zgn. knarrenhof is in trek. Dit is precies de doelgroep die op zoek is en voor wie er te weinig woonruimte is in Bloemendaal;

Veel woningen hebben achterstallig onderhoud. De kosten zijn hoog. Met meer huishoudens een huis delen kan deze kosten draaglijk maken. En dat betekent renovatie, verduurzaming en modernisering. De buurt wordt er alleen maar fraaier van;

Je voorkomt sloop. Behoud van het dorpse en cultuurhistorisch karakter;

De woningnood is hoog. Door splitsing komen huizen vrij en elke woning die vrijkomt is winst;

Door splitsing kunnen we verval van monumenten voorkomen. Nu staan grote monumenten te verkommeren zoals Duinlust. Geef monumenten een herbestemming door ze te splitsen;

Doe je dat niet, dan kan er brand uitbreken. Dat is een gevaar voor ons erfgoed. Zie Marinehospitaal en hoofdgebouw Park Brederode. Door brand gaat de historie verloren die voor Bloemendaal belangrijk is.

Splitsen is juist goed voor het beschermen van de groene ruimte. Geen toevoeging van steen. We blijven groen.

D66 had op 14 mei 2024 tijdens de commissiebehandeling laten weten ons initiatiefvoorstel te zullen steunen. Idem de PvdA. Dat is voor de VVD onaanvaardbaar. De collegepartijen moeten wel doen wat de VVD wil. Het heeft wethouder Heijink die zelf ook achter het splitsingsvoorstel stond, zijn ‘kop’ gekost. We hebben begrepen dat de coalitiepartijen D66 en PvdA zwaar onder druk zijn gezet om niet met ons voorstel mee te gaan. De VVD heeft daarnaast kort voor de raadsvergadering opeens vier uitgebreide amendementen ingediend waardoor ons initiatiefvoorstel kapot is geamendeerd. De voorwaarden zijn dermate onredelijk dat splitsing niet of nauwelijks mogelijk zal zijn. Eén van die voorwaarden luidt dat alleen verticale splitsing is toegestaan. Terwijl juist senioren kiezen voor gelijkvloers wonen.

We zijn aan de behandeling tijdens de raadsvergadering niet toegekomen. De landelijke partijen onder aanvoering van de heer Heukels hebben het initiatiefvoorstel van de agenda van de raad gehaald waardoor we niet aan een debat en stemming zijn toegekomen. Er is een coup gepleegd. In strijd met de Gemeentewet en het Reglement van Orde.

ophef splitsing 1

Bron: Haarlems Dagblad

Dat D66 en PvdA zich voor dit soort praktijken lenen is onbegrijpelijk, maar tegelijkertijd laat het zien dat er in Bloemendaal niets is veranderd. Politiek hoort te gaan over idealen en over de belangen van onze inwoners. Maar niet dus. Het is nog steeds de achterkamertjespolitiek van een kleine VVD-clique die de dienst uitmaakt in Bloemendaal.

ophef splitsing nr 2

Bron: Haarlems Dagblad

Wij zijn ontgoocheld. Er is geen democratie in Bloemendaal. Diepe teleurstelling is er ook over de houding van interim-burgemeester Ankie Broekers-Knol. Onder haar leiding is de situatie in Bloemendaal in bestuurlijk opzicht totaal geëscaleerd. Daarvoor is zij verantwoordelijk terwijl haar taak was de gemeente rustig te begeleiden totdat een nieuwe burgemeester de taken van haar zou overnemen. Opnieuw staat Bloemendaal in een slecht daglicht en dat was echt helemaal nergens voor nodig geweest. Wat er gebeurd is, is volkomen onverantwoord.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: