Gemeente Bloemendaal wil af van de steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang. NH Nieuws ging langs bij de bewoners om hun mening te peilen:

Wij kunnen ons het verdriet en de boosheid van de bewoners langs de Leidsevaart met een steiger heel goed voorstellen. Onze motie dienen wij in op donderdag 7 juli a.s. tijdens de raadsvergadering. Op onze vragen (zie hieronder) kregen we van de gemeente de volgende reactie. De antwoorden slaan wat ons betreft kant noch wal. Er is helemaal geen sprake van 50 steigers! De afspraak met de raad was dat de steigers zouden worden gelegaliseerd. Beheer van bermen en beschoeiing is nog steeds mogelijk. Eigenaren van de steigers zijn bovendien verantwoordelijk voor onderhoud.

De gemeente doet net alsof de steigers niet goed zijn onderhouden, maar ook dat is niet waar. Aansprakelijkheid i.v.m. mogelijk letsel is ook geen goed argument. Welk letsel? En dit bovendien uit te sluiten in het huurcontract. Gaat de gemeente dan ook geen openbare wegen meer aanleggen omdat er verkeersongevallen kunnen plaatsvinden? Het is allemaal erg vergezocht. Spijkers op laag water… en komt op ons over als ‘burgers dwarszitten’. De steigers aan de Leidsevaart zijn een gegeven. Sommige steigers liggen er al tientallen jaren. Ze liggen niemand in de weg. Er is geen sprake van gevaar. Ook de stelling dat er allemaal mensen vanuit andere gemeenten komen om hun bootjes in de Leidsevaart te leggen is uit de lucht gegrepen. Beweringen die niet gestaafd worden door feiten.

Kortom: dit is de gemeente Bloemendaal weer die totaal niet meedenkt met de inwoners en er alleen maar op uit is om mensen dwars te zitten. Hart voor Bloemendaal spreekt er schande van!

Antwoorden/reactie van de gemeente Bloemendaal:

Waarom wordt gesproken over illegale ligplaatsen als inwoners een vergunning hebben van Rijnland?

Het gaat hier om illegale steigers, omdat deze zonder bouwvergunning zijn gebouwd op grond van de gemeente. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het verleden toestemmingen, onder de noemer ‘vergunning’, verleend aan inwoners. 

Met deze toestemming geeft Rijnland aan dat de aanwezigheid van de steiger geen belemmering vormt voor haar beheerwerkzaamheden als waterbeheerder. Deze toestemming/vergunning ziet dus niet op de realisatie van een bouwwerk. De gemeente Bloemendaal heeft, met uitzondering van 2 gevallen, niemand toestemming verleend voor het bouwen van steigers in de Leidsevaart. Een bouwvergunning voor steigers kan alleen de gemeente verstrekken. Voorts is er gebouwd op gronden in eigendom van de gemeente.

 Waarom wordt het niet mogelijk gemaakt dat de bewoners hun contract overdragen aan de volgende bewoner?

Doordat omliggende gemeenten beleid gingen voeren voor het aanmeren van ligplaatsen, werden meer vaartuigen in de gemeente Bloemendaal aangemeerd. Dit deed afbreuk aan het aanzicht van de gemeente. Dit was een van de redenen om ook in Bloemendaal een ligplaatsenbeleid in te voeren. De gemeente heeft vervolgens ligplaatsvoorzieningen aangebracht op verschillende plekken in de gemeente. Een andere reden om ligplaatsenbeleid in te voeren is om het beheer van de bermen en de beschoeiingen mogelijk te houden. Aangemeerde vaartuigen maakten vaak, door de eigen aangebrachte aanmeervoorziening, de beschoeiing of de berm kapot. Hierdoor moest er ook meer onderhoud plaatsvinden door de gemeente.

De steigers in de Leidsevaart verkeren niet allemaal in goede staat van onderhoud, en sommige doen daardoor afbreuk aan het aanzicht van de gemeente. Tevens zijn de steigers eigendom geworden van de grondeigenaar, dus van de gemeente. Daarbij komen dus ook de verplichtingen van o.a. onderhoud maar ook aansprakelijkheid in geval van schade of letsel. Deze verantwoordelijkheid kan en wil de gemeente niet dragen voor een bouwwerk dat zonder toestemming is gerealiseerd en waar de gemeente dus geen voorschriften aan heeft kunnen verbinden. Hierom is gekozen voor een uitsterfbeleid. De waarde van steigers voor de huidige gebruikers wordt door de gemeente erkent. Daarom is ervoor gekozen om de steigers niet direct te verwijderen, maar dit pas te doen wanneer de bewoner verhuist of komt te overlijden. Gelet op de eerdere genoemde redenen is ervoor gekozen om de situatie met een uitsterfbeleid te gedogen, omdat de wens er niet is de situatie oneindig te laten voortduren.

Wat gebeurt er als het contract op naam staat van iemand die komt te overlijden en zijn erfgenaam/erfgenamen nog in het huis wonen?

Als de erfgena(a)m(en) al woonachtig zijn ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst, en op de huurovereenkomst staan als huurders (tenzij het gaat om minderjarigen) blijft de huurovereenkomst van kracht. Als erfgena(a)m(en) in de woning komen wonen na overlijden van de huurder, is er geen sprake van overgang van de huurovereenkomst en dient de steiger te worden verwijderd.

Wat gebeurt er na afbraak van de steiger? Gaat de gemeente dan een nieuw huurcontract aan met de nieuwe bewoner?

De gemeente gaat geen nieuwe overeenkomsten sluiten en geen nieuwe steigers toestaan.

Wat wil de gemeente met de afbraakverplichting bereiken? Is het de bedoeling dat alle steigers op den duur verdwijnen?

Zie antwoord op de 2de vraag.

Aan de overkant wordt straks Park Vogelenzang gerealiseerd met villa’s aan het water. Gaat de gemeente ligplaatsen realiseren of toestaan voor de bewoners die daar een huis kopen?

Nee. Het bestemmingsplan Park Vogelenzang maakt geen ligplaatsen, steigers, inhammen etc. mogelijk. Het college staat geen afwijkingen van het bestemmingsplan toe. Van de realisatie van steigers of ligplaatsen voor (toekomstige) bewoners bij Park Vogelenzang is daarom geen sprake.

De gemeente heeft de bewoners verteld dat de stand van zaken per 1 januari 2021 wordt gelegaliseerd. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden door de gemeente. Wat zijn de bevindingen? Hebt u op- of aanmerkingen of kritiek op de bestaande steigers? Is sprake van steigers die slecht zijn onderhouden of van vaartuigen die zo slecht zijn dat ze dreigen te zinken of anderszins verwaarloosd zijn aan de Leidsevaart?

De stand van zaken tot 1 januari 2020 wordt gelegaliseerd. Er zijn ca. 50 steigers gebouwd in de Leidsevaart die allen sterk verschillen in uitstraling en staat van onderhoud.

Bent u bereid een huurcontract aan te bieden waarin inwoners beter beschermd worden dan in het voorgestelde contract?

Wij zijn van mening dat zowel de gebruiker van de steiger als de gemeente wordt beschermd met de huurovereenkomst. Op dit moment heeft de bouwer van een steiger geen recht. Na het aangaan van de huurovereenkomst wel.

Wat zijn de consequenties als de bewoners het aangeboden contract niet tekenen omdat zij het contract onredelijk vinden en in strijd met de afspraak dat gelegaliseerd zou worden?

Met de bewoners, die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij invoering van het ligplaatsenbeleid, is afgesproken dat de steigers voor de huidige gebruikers gedoogd worden. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt de steiger gedoogd. Aan de huurovereenkomst is een gedoogbeschikking verbonden voor de steiger zelf die, op een enkele uitzondering na, gebouwd is zonder bouwvergunning.

Wordt vervolgd…

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: