17 jan 2022: Alleenstaande ouders die in het voormalig klooster Dennenheuvel wonen in het noorden van onze gemeente, dreigen met hun kinderen op straat te worden gezet. De gemeente heeft de ouders verteld dat zij Dennenheuvel moeten verlaten. Het gaat om economisch daklozen die tijdelijk gehuisvest zijn in Dennenheuvel. Sommige moeders en hun kinderen komen uit Bloemendaal, andere komen uit gemeenten zoals Velsen, Haarlem, Amsterdam, Heemstede. Voor de overige bewoners van Dennenheuvel (anti-kraak en statushouders) geldt dat de gemeente het contract met de eigenaar van het klooster heeft verlengd tot 31 december 2022. Het is voor ons een raadsel waarom de overige bewoners wel mogen blijven wonen. Wat ons betreft gaat de gemeente Bloemendaal geen alleenstaande ouders en hun kinderen op straat zetten. Terwijl de wethouder de deur openzet voor statushouders uit de hele regio, moeten de ouders en hun 14 kinderen Dennenheuvel verlaten. De gemeente Bloemendaal vindt dat de ouders zelf op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte, maar dat is in deze tijd onmogelijk. Ook vindt de wethouder, Susanne De Roy van Zuidewijn, dat de ouders met hun noodkreet bij de gemeente van ‘herkomst’ moeten aankloppen. Wat de wethouder vergeet te vertellen is dat ook die gemeenten niets doen voor de alleenstaande ouders en hun kinderen. Er is dus simpelweg geen oplossing. In dat geval zal Bloemendaal zelf verantwoordelijkheid moeten tonen, want kinderen kun je niet op straat zetten. Kinderen hebben zelfstandige rechten. Ook een recht op huisvesting. Wij vinden het schrijnend en pijnlijk zelfs dat hier geen rekening mee wordt gehouden. Dat de wethouder net doet alsof de ouders en hun kinderen geen inwoners van Bloemendaal zijn, is vreemd. Want velen van hen wonen hier al jaren en kinderen gaan in de buurt naar school. De meeste ouders werken ook in de regio. Het leven wordt totaal ontwricht als zij met hun ‘hebben en houden’ op straat staan op 1 maart 2022. Wij willen een bestuur dat de menselijke maat hanteert en empathie toont. Het is het gebrek aan medemenselijkheid en inlevingsvermogen dat ons schokt.

Op de gang in Dennenheuvel, het leven gaat door, ondanks alle tegenspoed

Op 3 februari as zal Hart voor Bloemendaal een motie indienen. De tekst van de motie leest u onder ons logo. Het artikel dat vandaag in het #HaarlemsDagblad staat is ons uit het hart gegrepen:

Motie kinderrecht op huisvesting

Van:              Hart voor Bloemendaal, …

Aan:              de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:   Dennenheuvel en Oldenhove n.a.v. voorstel …

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022,

Constaterende dat

 • De gemeente op 19 november 2021 een brief heeft gestuurd aan alleenstaande moeders (en een vader) die momenteel met hun kinderen in Dennenheuvel wonen;
 • In deze brief wordt vermeld dat sprake is van tijdelijk wonen op Landgoed Dennenheuvel als gevolg van economisch dakloosheid;
 • De gemeente de twee gebouwen op Dennenheuvel in bruikleen heeft en op 1 maart 2022 de gemeente deze twee gebouwen leeg teruggeeft aan het Kerkgenootschap Klooster Euphrasia;
 • In de brief ook staat dat het Kerkgenootschap herontwikkeling voorbereidt van het landgoed en de sloop van deze twee gebouwen per 1 maart 2022 in gang zet;
 • De gemeente in de brief verklaart dat de alleenstaande ouders zelf verantwoordelijk zijn voor vervolghuisvesting en zij zich moeten wenden tot de gemeente van herkomst;
 • De huismeesters vervolgens namens de directie van Villex hebben bevestigd aan de alleenstaande ouders dat het college van burgemeester en wethouders het contract met de directie van Landgoed Dennenheuvel hebben verlengd tot 31 december 2022;
 • Het contract voor statushouders en voor Villexbewoners wordt verlengd tot 1 september 2022;
 • De huismeesters voor spoedzoekers en economisch daklozen verwijzen naar de brief van de gemeente over de einddatum waarbij is bevestigd dat  de einddatum gehandhaafd blijft ondanks het feit dat  de gebouwen niet worden gesloopt per 1 maart 2022 en het contract voor de overige bewoners tot 1 september 2022 wordt verlengd.

Overwegende dat

 • De alleenstaande ouders met in totaal 14 minderjarige kinderen geen vervangende huisvesting hebben met ingang van 1 maart 2022 en er ook geen enkel vooruitzicht bestaat dat dit nog op tijd kan worden geregeld;
 • Ook de gemeente van herkomst geen vervangende huisvesting heeft aangeboden of georganiseerd per 1 maart 2022;
 • Het vasthouden aan de einddatum van 1 maart 2022 met zich meebrengt dat de gezinnen dakloos worden;
 • Dakloosheid alle rechten van kinderen en hun ouders onder druk zet;
 • Het de verantwoordelijkheid is van de overheid de rechten van kinderen te respecteren, te beschermen en te realiseren;
 • Bescherming van hun rechten, juist vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid prioritiet verdient;
 • Dit een situatie is die onmenselijk is en maatschappelijk ongewenst, omdat het verliezen van een dak boven het hoofd een bijzonder ingrijpende en stressvolle gebeurtenis is voor kinderen;
 • Als gevolg van dakloosheid de dreiging reëel is dat kinderen van hun ouders worden gescheiden.

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

 • De tijdelijke huisvesting van alleenstaande ouders en hun kinderen verlengt tot 1 september 2022 of zo veel langer als mogelijk is;
 • In overleg met gemeenten van herkomst te zoeken naar vervangende huisvesting voor de alleenstaande ouders en hun kinderen voor 1 september 2022;
 • Voor zover vervangende huisvesting niet voor 1 september 2022 kan worden georganiseerd in de gemeente van herkomst, alleenstaande ouders en hun kinderen tijdelijke huisvesting wordt aangeboden in Oldenhove, indien en voor zover de gemeente voor 1 september 2022 een overeenkomst sluit met de eigenaar van Oldenhove welke voorziet in tijdelijke huisvesting dan wel andere (permanente) vervangende huisvesting organiseert binnen de gemeente Bloemendaal via de woningbouwcorporaties;
 • en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de installatie van een nieuw college geen stappen te zetten ten aanzien van het verblijf van alleenstaande ouders en hun kinderen in Dennenheuvel die onomkeerbaar zijn waardoor zij opnieuw dakloos worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal                  …………………………….              …………………………………..

M. Roos