Het college heeft besloten Oldenhove te bestemmen tot regio opvanglocatie voor 150 tot 180 statushouders. Het betreft alleenstaanden of stellen. Deze worden via het COA gehuisvest in Oldenhove. Het is de bedoeling dat het COA de ‘lead’ neemt in het eerste jaar en dat het college van Bloemendaal dat daarna overneemt. Meer leest u in:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Raadsvoorstel-tijdelijke-huur-Oldenhove-2022000087.pdf

Wij gaan hiermee niet akkoord. Daarvoor hebben wij de volgende redenen:

  • een financieel deugdelijke onderbouwing of begroting van dit plan ontbreekt geheel. In financieel opzicht is dit plan gebaseerd op drijfzand
  • een risico analyse ontbreekt eveneens. De getallen die het college noemt, de planning en de uitvoering zijn gebaseerd op speculaties
  • het plan staat haaks op datgene wat met de buurt is besproken, nl dat sprake zou zijn van gemengde bewoning van Oldenhove. Deels statushouders en deels andere (urgent) woningzoekenden
  • van een goed inburgerings- en integratieproces kan geen sprake zijn in het huidige plan omdat de statushouders die via het COA worden gehuisvest in Oldenhove daar slechts voor 1 jaar terecht kunnen. Wij geloven niet dat deze termijn realistisch is en voorzien grote problemen tav de haalbaarheid en ook vragen wij ons af of het ‘zeulen met mensen’ vanuit een sociaal perspectief humaan te noemen is
  • Regio opvang staat onze eigen taakstelling van huisvesting van de jaarlijks aan Bloemendaal gekoppelde statushouders ernstig in de weg. Eerder was sprake van een regio opvang in Dennenheuvel maar Bloemendaal bleek de eigen taakstelling in gevaar te hebben gebracht kwam omdat de met andere gemeenten gemaakte afspraken niet houdbaar bleken dan wel werden genegeerd (oa Haarlemmermeer). Toen dit bekend werd, was het al te laat en dreigde de provincie in te grijpen. In allerijl werd de druk hoog opgevoerd en moest huisvesting verzorgd worden door de woningbouwcorporaties. Het gevolg van deze actie is nog altijd voelbaar omdat andere urgent woningzoekenden langer op een woning moeten wachten
  • Oldenhove dient te worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders die nu nog in Dennenheuvel wonen. Het plan Blekersveld moet komen te vervallen. Dat is geen goede ruimtelijke ontwikkeling van Blekersveld. Zie onze motie die wij indienden in de raadsvergadering van 6 december 2021
  • De combinatie van tijdelijke huisvesting van statushouders op Blekersveld en in Oldenhove kan niet rekenen op voldoende draagvlak in de buurt. Wij vinden draagvlak, begrip, empathie en sympathie belangrijke voorwaarden
  • Oldenhove hoort ook beschikbaar te zijn voor andere urgent woningzoekenden zoals de alleenstaande ouders en hun kinderen voor zover zij nog geen vervangende woonruimte hebben gevonden. Kinderen en hun ouders zetten wij niet op straat. Het gaat over 9 ouders en 14 kinderen die per 1 maart door de wethouder uit Dennenheuvel dreigen te worden gezet omdat zij plaats moeten maken voor nieuwe statushouders
  • het plan oogt onvoldragen en lijkt met spoed voor de verkiezingen te worden doorgedrukt. Dat is een slecht uitgangspunt.

Wij hebben een waarschuwing afgegeven aan onze collega’s van de andere fracties: doe dit niet. Ga hier niet mee akkoord, want dit plan gaat voor grote problemen zorgen.