Op 2 juni 2022 bespreekt de raad de kadernota. Hierin staan de beleids- en technische uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeente Bloemendaal. Hart voor Bloemendaal is bezorgd over het uitgavenniveau voor 2023. Structureel worden extra jaarlijkse uitgaven gepland van ongeveer € 1,4 miljoen. Omdat de gemeente dient te sturen op het sluitend houden van de begroting is vooral het structurele beeld van belang. Als de aanvragen uit de kadernota gehonoreerd worden door de raad, dan leidt dit tot een ‘structureel tekort’ van ongeveer € 750.000 in 2023. Daarbij is dan nog niet inbegrepen:

 

  • meerkosten voor de jeugdzorg, wat om substantiële bedragen kan gaan
  • Ook de korting gemeentefonds is niet meegenomen (oplopend tot € 1,5 miljoen)
  • De meerkosten van 5 wethouders i.p.v. 3 en wachtgeld van vertrokken wethouders (€ 1.000.000)
  • Oldenhove dat verbouwd moet worden voor huisvesting van statushouders en andere urgent woningzoekenden (€ 2 miljoen in 5 jaar tijd)
  • Extra saneringskosten Blekersveld
  • Meerkosten brandweerkazerne

U ziet het al: dit gaat niet goed aflopen. De kosten stijgen structureel maar er is geen dekking. We spreken over miljoenen extra uitgaven jaarlijks. Wie gaat de rekening straks betalen? Dat bent u. Want u betaalt straks meer belasting. Maar ook maatschappelijke voorzieningen zoals het serviceloket en de bieb komen onder druk te staan. Het geld groeit immers niet aan de bomen.

Onze partij is voor stabiel bestuur en dat betekent dat dekking van uitgaven vooraf vast moet staan. Het betekent ook dat evenwichtige keuzes gemaakt moeten worden in het algemeen belang. Wij kiezen voor onze inwoners en zijn tegen verkwisting van gemeenschapsgeld. Daartoe rekenen wij in ieder geval de volstrekt overbodige kosten ad € 1.000.000 als gevolg van het beoogde college van D66/GL/PvdA/CDA/ZB.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: