Foto: Haarlems Dagblad

Over het al dan niet verlengen van de termijn voor de heer Roest als burgemeester van Bloemendaal, willen wij enkele observaties delen die een licht werpen op zijn stelling in het Haarlems Dagblad: ‘Ik zorg voor stabiliteit in Bloemendaal’. Is dat ook zo? En waar blijkt dat dan uit?

9

2021, december

De heer Roest doet zelf integriteitsmeldingen tegen raadsleden. Hij verstrekt geen inzage in onderliggende stukken. Het recht op een hoorgesprek met de leden van de integriteitscommissie wordt sommige (!) raadsleden onthouden. De burgemeester neemt stelling in tegen lokale partijen;

9

2022, maart

Onze fractie is na de verkiezingen buiten de boot gevallen bij alle functies. Zo mag Hart voor Bloemendaal geen voorzitter leveren en ook op andere posities worden wij buitengesloten. De burgemeester had dit proces na de verkiezingen horen te begeleiden om zodoende de democratische uitslag van de verkiezingen te respecteren. Dat is gebruikelijk. Het verdelen van taken of functies direct na de verkiezingen is geen onderdeel van politieke strijd en daar hoort een burgemeester als voorzitter voor te waken;

9

2022, mei

Hij bedrijft politiek door publiekelijk als voorzitter uit te spreken dat het besluit over Oldenhove fantastisch is terwijl de helft van de raad het daar helemaal niet mee eens is wat mede is ingegeven door de grote financiële risico’s (ruim EUR 6 miljoen) die hieraan zijn verbonden;

9

2022, juni

De heer Roest brengt de integriteitsrapporten die betrekking hebben op drie lokale raadsleden naar buiten op een moment dat een nieuw college geïnstalleerd moet worden. Resultaat: college valt uit elkaar en lokale partijen staan voor nu en later buitenspel. Dit treft uitsluitend lokale partijen;

9

2022, juni

De dag voor het naar buiten brengen van integriteitsrapporten worden raadsleden die net zijn beëdigd gesommeerd naar het gemeentehuis te komen om een geheime enveloppe in ontvangst te nemen. Raadsleden die van toeten noch blazen weten, worden zo opgezet tegen collega’s. Terwijl er geen enkele voorbereiding is op wat er staat te gebeuren. Zo moesten onze eigen fractiegenoten een geheime envelop tekenen waarin Roos werd beschuldigd niet integer te zijn. Dit terwijl zij dat nimmer had kunnen bespreken met de collega’s vanwege de vertrouwelijkheid die daarop was gelegd. De werkwijze zet aan tot polarisatie en wantrouwen in de raad. Het verdeelt de raad in twee kampen;

9

2022, oktober

Tijdens een presidium loopt de heer Roest woedend de zaal uit zeggende dat hij helemaal klaar is met de beschuldigingen van een raadslid en dat als dit raadslid hier niet mee ophoudt de gemeentelijke organisatie ‘naar zijn mallemoer gaat’ en de ambtenaren weglopen. Roest: “ik moet dit agenderen bij de commissaris, zo gaat dit niet verder”. “Wat mij betreft is hiermee vanavond mijn functioneringsgesprek begonnen.’ Einde vergadering;

9

2022, november

De heer Roest reageert na afloop van een raadsvergadering in de bar (laat op de avond) hevig geëmotioneerd op een raadslid;

9

2022, november

De heer Roest beschuldigt raadsleden van oppositiepartijen dat zij teveel vragen stellen waarbij het stellen van vragen in een kwaad daglicht wordt geplaatst terwijl raadsleden hun werk doen;

9

2022, november

Als een fractievoorzitter hoogst emotioneel uitvalt naar een andere fractievoorzitter tijdens het presidium, leunt de heer Roest achterover en laat de kemphanen bekvechten. Een voorzitter hoort de gemoederen te sussen;

9

2022, december

De heer Roest verklaart dat hij samen met de griffier een raadsvoorstel zal maken waarin twee wijzigingen worden verwerkt in het Reglement van Orde, waaronder o.a. de inperking van het recht om brieven van inwoners en instanties te agenderen. Twee dagen later blijkt tijdens de raadsvergadering dat deze nieuwe regel als ordevoorstel onder leiding van de heer Roest wordt ingevoerd nadat de agenda al is vastgesteld. Dit blijkt van tevoren te zijn afgesproken. Echter buiten Hart voor Bloemendaal om terwijl dit vooral onze fractie raakt. Omdat wij regelmatig brieven agenderen. Dit in strijd met de afspraak hierover in het presidium;

9

2022, december

Door overvallen als hiervoor genoemd wordt inbreuk gemaakt op onze spreektijd tijdens een raadsvergadering en worden wij benadeeld terwijl andere fracties van tevoren door de griffier (via de voorzitter) zijn geïnformeerd;

9

2022, december

de burgemeester reageert niet op een bericht van onze fractie dat wij het vertrouwen in hem als onafhankelijk voorzitter van de raad opzeggen n.a.v. de overval die plaatsvond tijdens de raadsvergadering op 22 december 2022, e.e.a. in strijd met gemaakte afspraken tijdens het presidium. Hoewel hij hierin duidelijk wordt aangesproken neemt hij niet de moeite voor een gesprek om zaken uit te spreken;

9

2017 - 2022

Het Reglement van Orde (RvO) verlangt dat de vergaderingen eindigen om 11 uur met een uitloop van een half uur. Zeer regelmatig gebeurt het dat de vergaderingen doorgaan na 23.30 uur en dat er door de voorzitter geen rekening wordt gehouden met omstandigheden waarin raadsleden en personeel zich bevinden (vroeg op de volgende dag, slechte gezondheid ed.). Een voorzitter hoort daarmee rekening te houden en het RvO te bewaken;

9

2017 - 2022

Door de lange duur van de vergaderingen en de overvolle agenda’s (mede veroorzaakt door een vijf wekelijkse cyclus en het lange spreken van twee wethouders) wordt het eind van de agenda afgeraffeld. Gevolg: moties vreemd aan de orde van de dag en politieke vragen komen niet of nauwelijks aan bod wat het werken bemoeilijkt. Democratie komt zo op een laag pitje te staan;

9

2021 - 2022

Stukken worden veel te laat aangeleverd voor de raadsvergadering (vaak komt informatie enkele uren voordat de vergadering aanvangt). De burgemeester hoort erop toe te zien dat raadsleden hun werk goed kunnen voorbereiden. Keer op keer gebeurt dat niet en verzaakt het college. Een goed voorzitter zorgt ervoor dat raadsleden niet op het allerlaatste moment worden overvallen met nieuwe en vaak belangrijke informatie;

9

2017 - 2022

Onder zijn voorzitterschap verlopen vergaderingen chaotisch en onplezierig. Zo staat hij toe dat een raadslid zonder spreektijd wordt aangevallen door een ander raadslid. Dit nadat hij zelf eerst nog heeft geconstateerd dat mevrouw Roos geen spreektijd meer heeft;

9

2022

Tijdens vergaderingen geeft de heer Roest blijk van vooringenomenheid. Wanneer sommige raadsleden spreken (D66 bijv. en VVD) roemt hij de tekst. Andere raadsleden met wie hij het oneens is, drukt hij weg of hij kapt af. Zo stelde Roos onlangs een vraag tijdens het vragenhalfuur over een omstreden bouwplan en onderbrak hij mij met de opmerking: ‘het is hier niet de bedoeling dat we de diepte in gaan’. Een raadslid gaat over zijn eigen vraag;

9

2023, januari

In zijn nieuwjaarstoespraak van januari 2023 beschuldigt de heer Roest de gekozen volksvertegenwoordigers van voortdurend gekrakeel enz. Dat geeft geen pas. Het is bovendien oneerlijk. Veel raadsleden doen hun uiterste best en zijn bevlogen. Zij willen de publieke zaak dienen. Als er in de raad problemen zijn met omgangsvormen en sfeer, dan is de heer Roest daar in ieder geval zelf mede debet aan. Want bij hem ligt de taak om te zorgen dat de raad prettig kan vergaderen en hij dient onmin niet te voeden maar weg te nemen. Dus zeker geen olie op het vuur zoals deze zomer onder zijn leiding gebeurde;

9

2023, januari

De heer Roest gebruikt de nieuwjaarsreceptie om zijn aanblijven te organiseren. Ongepast omdat het een bijeenkomst is voor inwoners. Bovendien spreekt hij voor zijn beurt. Hij schoffeert de raad en doet net alsof het een kwestie is die alleen de meerderheid aangaat. Alsof Bloemendaal niet kan blijven bestaan zonder hem. Een man van 68 jaar? En alsof hij alleen kan zorgen voor stabiliteit, terwijl het alleen maar slechter is geworden onder zijn bewind;

9

2023, januari

Het interview met de krant op 7 januari 2023 is een openbare sollicitatie, terwijl de burgemeester kort tevoren nog nadrukkelijk een geheime vergadering heeft uitgeschreven voor 18 januari met de fractievoorzitters. In ons bestel gaat de procedure voor de benoeming van een burgemeester normaliter in de vertrouwelijkheid en geldt geheimhouding. De burgemeester breekt zelf met de vertrouwelijkheid;

9

2023, januari

Hij doet in de krant voorkomen alsof hij en hij alleen kan zorgen voor stabiel bestuur. Feit is dat onder zijn voorzitterschap/leiding de afgelopen 6 jaar voortdurend sprake is van herrie. Hij weet als geen ander de zaak op de spits te drijven en als het dan escaleert geeft hij de raad de schuld. Nooit eens de hand in eigen boezem, nooit een blijk van verzoening. Wel is hij dagelijks in touw om zijn eigen persoon te promoten. Van teamgeest, samenwerken, een ander eens iets gunnen is geen sprake.

Tot slot:

Tegenover de pers verklaart de burgemeester dat het onzeker is of een opvolger (indien hij niet wordt herbenoemd) wordt aangesteld voor de termijn van 6 jaar. Daarmee wekt hij de indruk dat er achter de schermen wordt gewerkt aan het opheffen van de gemeente Bloemendaal. Ons standpunt is dat Bloemendaal zelfstandig moet blijven maar dat in het geval er in het geheim wordt overwogen om Bloemendaal op te heffen de bevolking hierover in alle openheid moet worden geraadpleegd via een referendum.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: