Foto: Bloemendaal.nl

Een nieuwe bouwlocatie: Bispinckpark in Bloemendaal-Dorp. Op 19 september 2023 wordt in de commissie grondgebied de ontwikkelvisie besproken die betrekking heeft op Bispinckpark en het Landje van Patna (voorheen Landje van Van Riessen genoemd). Al lange tijd wordt er gediscussieerd over wat er op deze beide locaties mogelijk is. De omwonenden hebben daar uitgesproken ideeën over en die ook toegelicht tijdens verschillende bijeenkomsten. In de buurt wonen zeer deskundige inwoners die duidelijk weten wat wel en wat niet kan. Volbouwen van beide locaties is geen goed idee, maar dat is toch waar het volgens de ontwikkelvisie die nu voorligt op uitdraait.

Bispinckpark

Bron: Bloemendaal.nl

Onze opmerkingen over de ontwikkelvisie zijn als volgt:

Waarom is er niet gesproken over de inhoud van de ontwikkelvisie met de omwonenden?

Er is geen rekening gehouden met de eerdere inbreng van omwonenden. Het is onbegrijpelijk dat de voorgeschiedenis van de afgelopen 9 jaar totaal is gewist. De omwonenden voelen zich niet serieus genomen;

Er wordt geen rekening gehouden met geluidsoverlast van het schoolplein van de St Josephschool. Wij vragen ons echt af of er op die plek wel woningen mogelijk zijn zonder geluidwerende maatregelen of afspraken met de school over gebruik van het schoolplein buiten schooltijden;

De parkeerdruk in de buurt is groot. De parkeergelegenheid op eigen terrein lijkt erg beperkt;

De ontsluiting van deze locaties is lastig en de bereikbaarheid slecht. Ook dat is een punt van kritiek;

Op Bispinckpark zuid worden sociale huurwoningen gerealiseerd, op Bispinckpark noord woningen voor senioren en jongeren. Alle woningen hebben een oppervlak van 50 vierkante meter. Dat is wat ons betreft de absolute ondergrens. Inhoudelijk blijkt niet om hoeveel woningen het gaat. Dit is een enorme slag om de arm. Wij vinden dat het absoluut moet vaststaan hoeveel woningen er worden gebouwd. Zoals het nu is geschetst kan een ontwikkelaar drie lagen realiseren. Wij zijn daar niet voor. Wat ons betreft moet het 100% middenhuur worden. Dat is noodzakelijk in Bloemendaal. Leraren en leraressen, zorgpersoneel en politiemensen moeten ook wonen. Anders kunnen we ons voorzieningenniveau niet meer bedienen. Als een lerares geen huis kan vinden in Bloemendaal dan krijgen kinderen die hier wonen geen les meer;

Wij vinden dat niet elke groene plek in de dorpskernen moet worden volgebouwd. Onze partij is voor het behoud van het dorpse karakter. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit niet verloren gaat. Bloemendaal moet groen blijven. Het is niet zo dat wij tegen het bouwen van woningen zijn, integendeel. Maar groene open ruimten in de dorpskernen hoeven niet te worden dichtgemetseld als het college splitsing van grote woningen en andere panden toestaat. Splitsing levert extra woningen op. Laat het college werk maken van splitsing. Dat is ons partijstandpunt.

Uitnodiging

Woont u in Bloemendaal-Dorp? Komt u dan naar de commissievergadering Grondgebied op 19 september as. Aanvang 20.00 uur. U kunt ook komen inspreken over het onderwerp. Als u dat wilt, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffier. Hebt u verder nog vragen? Bel of mail ons gerust.

Zie voor meer informatie de website van de gemeenteraad: Ontwikkelvisie Bispinckpark Noord en Zuid

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: