ANBI

Hart voor Bloemendaal is een politieke vereniging, opgericht op 4 juni 2014. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60824115. De eerste inschrijving vond plaats op 6 juni 2014. De belastingdienst heeft aan Hart voor Bloemendaal de ANBI status toegekend. Ons RSIN nummer is 8540.75.707.ANBI1

Wettelijk moet in verband met de ANBI status de volgende informatie op deze website staan: samenstelling bestuur en beloningsbeleid, de doelstelling, het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

  1. De huidige bestuurders zijn: Eric Geels (voorzitter), Raymond Verpoorten en Peter Roos. Via [email protected] kunt u contact met het bestuur opnemen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden;
  2. Doelstelling van Hart voor Bloemendaal (zoals te vinden in de statuten): ‘De vereniging heeft ten doel een onafhankelijke politieke partij te zijn en als zodanig het in politiek verband actief opkomen voor het algemeen belang en de belangen van inwoners van de gemeente Bloemendaal evenals het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’
  3. Het beleidsplan is het partijprogramma dat op deze site is gepubliceerd, zie ook het bericht van 13 februari 2018;
  4. Hart voor Bloemendaal is opgericht om de belangen van inwoners van Bloemendaal op het politieke vlak te behartigen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door (zie de statuten van de vereniging): deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming in het kader van het democratisch proces binnen de gemeente Bloemendaal en in verband daarmee deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Bloemendaal, een of meer gemeenteraadszetels in de gemeenteraad na te streven, wethouders voor de gemeente te leveren en concrete doelstellingen in een partijprogramma vast te leggen. Hart voor Bloemendaal wil de inwoners bereiken door een eigen website en een Facebookpagina bij te houden, door berichten via Twitter te verspreiden, door werkbezoeken en politieke bijeenkomsten of discussieavonden te organiseren, en via berichten in de media. Op deze wijze is Hart voor Bloemendaal zichtbaar actief in de samenleving. Voor actuele berichten we naar deze website onder “blog” en “nieuws”. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij naar onze inwoners luisteren. Wat vindt u belangrijk!
  5. Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, bijdragen in de kosten van de gemeente Bloemendaal en andere financiele middelen cq baten. De bankrekening van Hart voor Bloemendaal is: NL44ABNA0570524377.

Op dit moment heeft Hart voor Bloemendaal een raadszetel in de gemeenteraad die bezet wordt door Marielys Roos. Een fractielid wordt geacht met regelmaat een bijdrage in de partijkas te storten ter financiering van diverse activiteiten, zoals zaalhuur voor partijbijeenkomsten, website kosten, bankkosten, oprichtingskosten van de vereniging etc.

Leden betalen contributie. Lid worden van Hart voor Bloemendaal kost € 25 per jaar. Van dit geld worden diverse kosten betaald, zoals lopende onkosten (kantoorkosten, beheer website, flyers, advertenties, kosten van bijeenkomsten, kosten ivm een verkiezingscampagne ed). Daarnaast is het mogelijk om voor een bedrag van minimaal EUR 15 donateur te worden van de vereniging zonder lid te zijn. Donateurs kunnen deelnemen aan de algemene ledenvergadering. Stemrecht is echter voorbehouden aan de leden. Het is zowel leden als donateurs toegestaan een hoger bedrag te schenken.

Donaties zijn aftrekbaar, mits aan de voorwaarden is voldaan. Hart voor Bloemendaal heeft de ANBI status. Of een gift aftrekbaar is hangt onder meer af van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het drempelbedrag. Als u periodiek schenkt, dwz gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag per jaar, dan is de gift aftrekbaar zonder drempelbedrag.

Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats. Een jaarrekening wordt opgemaakt, voorafgegaan door een bestuursvergadering. Notulen worden gemaakt van deze vergadering. De jaarrekening wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur. Na verwerking van opmerkingen indien van toepassing, wordt het jaarverslag definitief. Deze verplichting wordt jaarlijks nagekomen. Hart voor Bloemendaal heeft geen winstoogmerk. Alle gelden zijn bestemd voor het nastreven van de doelstelling.

NB: de jaarrekening over het jaar 2016 is de laatst opgestelde en goedgekeurde jaarrekening.

* ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

** RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer