Waterleidingduinen: bescherm onze natuur!

Op 8 januari hebben wij de rechtszitting bijgewoond van St Natuurbelang tegen de provincie NH en Waternet. Hieronder proberen wij weer te geven wat onze indruk was van dit proces. De rechter doet deze week uitspraak.

Op de eerste plaats was dit een voorlopige voorziening. Een kort geding in het bestuursrecht. De rechter doet dus geen uitspraak in definitieve zin. Hij zal een belangenafweging maken.

Het eerste dat ter sprake kwam was dat het Beheerplan loopt van 2016 tot 2022. Waarom moet Waternet dan nu direct die 1400 bomen kappen? Het antwoord daarop was niet bevredigend in onze ogen. Waar het op neerkomt is dat Waternet zegt: ‘wij moeten aan de slag omdat onze planning zo in elkaar steekt. De ‘aannemer’ staat al klaar om het werk te doen. We willen geen vertraging oplopen.’

Hoe valide is dat als de planning loopt tot 2022? Dan is er geen spoedeisend belang, zouden wij zeggen. Daarop werd naar voren gebracht dat het belang hierin zat dat passende maatregelen genomen moeten worden teneinde de natuur te beschermen. Want om bedrijven elders in het land de kans te geven hun activiteiten voort te zetten bijv varkenshouderijen elders in het land, moet bos gekapt worden in de duinen. Dit alles in het kader van PAS, Programma Aanpak Stikstof.

Op de achtergrond speelt voor ons ook de vrees voor de aanleg van de Duinpolderweg. Een onnodig en geldverslindend, natuurvernietigend project dat nu (nog) niet kan doorgaan vanwege de stikstofdepositie. Deze weg kan vermoedelijk alleen maar worden aangelegd als PAS doorgaat. Met PAS is heel veel geld gemoeid.

Tijdens de zitting werd ook gesproken over het zgn ‘dunnen’. Dat noemen wij het spelen met woorden. Er wordt door Waternet gekeken naar het totale oppervlak van de waterleidingduinen en dan per hectare berekend hoeveel bomen er worden gekapt. Dit valt onder de categorie manipulatief redeneren. Het is duidelijk dat in grote gedeelten van de duinen en vlak bij zee geen bomen groeien. De bomen tref je vooral aan rond de kanalen. En het is juist daar dat vooral de kap plaatsvindt. Daar gaan echt heel veel bomen verdwijnen. Het is ook een redenering die geen ‘hout’ snijdt. Want als het zo weinig bomen zouden zijn (volgens Waternet 3,6 boom per hectare wat overigens niet het juiste getal is meent Natuurbelang), dan kun je je afvragen waarom die bomen dan überhaupt moeten verdwijnen. Het volgende punt dat ons opviel was dat hier niet om ‘exoten’ gaat. Telkens weer wordt de indruk gewekt alsof het alleen maar zou gaan om het verwijderen van de vijandig oprukkende Prunussoort. Natuurbelang vindt net als Waternet dat exoten moet worden bestreden. Esdoorns en abelen zijn geen exoten. Waarom zouden die moeten verdwijnen? Daar zitten grote jongens tussen van twintig meter hoog met prachtige kronen. Beeldbepalend. Sommigen veertig jaar oud. Wij moeten er niet aan denken dat die bomen verdwijnen

En dan het aspect natuurbescherming: juist in dat gebied waar gekapt wordt komen beschermde diersoorten voor. Het onderzoek dat naar beschermde diersoorten is gedaan, is onvolledig. Ook het onderzoek naar vleermuizen in het gebied is gedateerd en onvolledig.

Een ander belangrijke kwestie betreft het feit dat er aan het Hof prejudiciële vragen zijn gesteld. Bij twijfel niet kappen luidt de stelling van Natuurbelang. Deze vragen zijn door het Hof nog niet beantwoord. Ligt het dan niet voor de hand te wachten op de uitslag? Die wordt komende zomer verwacht. Wat ons echt geraakt heeft is dat er niet alleen gekapt wordt maar met grof materieel gewerkt wordt omdat de wortels tot 1 meter diep worden verwijderd.

Wij hopen van ganser harte dat de rechter uitspreekt dat Waternet de bomen niet mag kappen volgende week en dat in ieder geval wordt gewacht tot het Hof de vragen heeft beantwoord. Er staat veel op het spel: het leefgebied van bijzondere diersoorten wordt aangetast.