Wat hebben wij in 2020 bereikt? De hoogtepunten voor u op een rij

Wat heeft 2020 ons in politiek opzicht gebracht? We willen graag diverse politieke hoogtepunten van 2020 met u delen. Niet alles is gelukt, maar wij blikken liever niet terug in teleurstelling. Het past ons beter optimistisch vooruit te kijken en positief aan het werk te gaan. Het onderstaande biedt u een overzicht van wat wij zoal aan werk hebben verzet. En dat deden we niet alleen. Steeds vaker worden onze voorstellen gesteund. Nog belangrijker vinden wij de voorstellen die de inwoners zelf aan ons voorleggen. Het initiatief dat zij tonen. De kennis waarmee zij ons verrijken. Want een betrokken samenleving is een vitale samenleving. We nemen u mee in vogelvlucht:

 1. De Duinpolderweg gaat niet door. Dat is een resultaat waar we enorm trots op zijn. We hebben ons samen met andere instanties en belanghebbenden tot het uiterste ingespannen en het resultaat is er dan ook naar. Geen snelweg langs Bennebroek en Vogelenzang. Dat is goed voor de leefbaarheid deze dorpen en het is ook goed voor onze gezondheid en voor de natuur en Natura 2000 gebied.
 2. De bezuiniging op de muziekschool is vooralsnog van de baan. En dat is terecht. De muziekschool in Overveen is een van de parels van de gemeente Bloemendaal. We hebben ons fel verzet tegen de sluiting en dat zullen we blijven doen. Het college wilde hierop bezuinigen, maar dat is niet gelukt.
 3. De kap van beeldbepalende laanbomen hebben we tegengehouden. In de gemeente Bloemendaal staan ongeveer 12.000 laanbomen. Het college was van plan om oude eiken langs de Oosterduinweg, Merellaan, Zuidlaan, Spechtlaan, Teding van Berkhoutlaan, Nicolaas Beetslaan en in de winkelstraat Overveen Bloemendaalseweg te kappen. Dat zou een besparing van EUR 150 per boom per jaar opleveren. Een beschamend en zeer triest voorstel van het college dat zo hoog opgeeft over natuur en biodiversiteit. Gelukkig is ook dit voorstel van de baan en daar hebben wij ons sterk voor gemaakt.
 4. Het serviceloket Bennebroek: de wethouder van financiën, Nico Heijink, die zelf in Bennebroek woont, wil het serviceloket sluiten. Helaas hebben we de sluiting niet helemaal kunnen voorkomen. Het serviceloket is nu nog maar 1 middag in de week open. Dat is buitengewoon jammer, maar in ieder geval is dat toch beter dan helemaal dicht.
 5. De huisvesting van statushouders op één locatie is voor ons niet aanvaardbaar. Wij zijn voor spreiding over alle dorpskernen van de gemeente Bloemendaal. En vooralsnog is dat ook wat gebeurt. Spreiding is in onze opvatting beter voor integratie. Tegelijkertijd zijn we ons terdege bewust van het feit dat statushouders nu met voorrang een sociale huurwoning toebedeeld krijgen terwijl andere (regulier) woningzoekenden soms al langer dan acht jaar op een wachtlijst staan. Dat vinden wij maatschappelijk ongewenst. Tegelijkertijd is het de vraag hoe het anders moet als we toch willen spreiden. Ons standpunt is dat we als gemeente beter en intensiever met het COA moeten overleggen en met de Minister. Want hoewel Bloemendaal net als elke andere gemeente aan een taakstelling moet voldoen, is de grond in onze gemeente duur en is het daarom ingewikkeld en zelfs onhaalbaar voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Wij vinden dat de Minister hiermee rekening moet houden. Nu wordt er te gemakkelijk van bovenaf een verplichting opgelegd.
 6. In het kader van de taakstelling hebben wij een motie ingediend waarin we het college opdragen niet zomaar vastgoed te verkopen alvorens eerst met de raad het debat aan te gaan of dat wel wenselijk is. Want wellicht is het mogelijk om vastgoed geschikt te maken voor sociale huur. Helaas heeft die motie het niet gered. We merken wel dat er steun is van diverse partijen maar de VVD, D66 en CDA blijven mordicus tegen.
 7. Een hoogtepunt vonden wij ook de aflevering Opstandelingen van BNN VARA op 18 juni 2020: ‘Het complot van Bloemendaal’. BNN VARA heeft in deze aflevering weliswaar een ontluisterend inkijkje gegeven in de politiek en de bestuurscultuur van Bloemendaal, maar voor onze fractievoorzitter Marielys Roos was de uitzending een geweldige opsteker. Waarom een opsteker? Omdat het in één klap betekende dat zij niet meer voortdurend hoeft uit te leggen aan mensen waarom zij deed wat zij heeft gedaan eind 2014 in het café Loetje in Overveen. Omdat duidelijk is dat het gemeentebestuur met haar heeft afgerekend via het strafrecht, terwijl zij alleen maar heeft gedaan wat elk raadslid zou moeten doen en dat is opkomen voor openbaar, rechtvaardig en redelijk bestuur. Omdat geheimhouding niet mag worden misbruikt door de overheid. En dat is precies wat er in Bloemendaal is gebeurd. Het aantal mensen dat Roos na afloop van deze uitzending heeft bedankt voor het werk dat zij heeft gedaan, was niet alleen overweldigend maar ook heeft haar dat enorm getroost en is dat nog steeds een dikke steun in de rug. Des te triester is het dat op twee raadsleden na, geen enkel lid van de gemeenteraad noch van het college, daaronder begrepen de burgemeester Elbert Roest, ook maar 1 woord aan deze uitzending heeft besteed in de raadszaal. Van een burgemeester en een raad mag je enige zelfreflectie verwachten. Niets van dat alles. Dat roept wel vragen op want intussen loopt het strafproces van Roos gewoon door. We gaan nu het zevende jaar in en het eind is nog niet in zicht. Voor wie de uitzending heeft gemist, hier is de link zodat u nog eens kunt kijken mocht u interesse hebben in het complot: Uitzending gemist en het Complot van Bloemendaal
 8. Wij hebben gepleit voor een vuurwerkverbod in Bloemendaal. Vuurwerk is gevaarlijk. Althans: er gebeuren jaarlijks op Oudejaarsavond zo veel ongelukken dat wanneer dit op een willekeurige andere dag van het jaar zou gebeuren, er gerust sprake zou zijn van een nationale ramp. Wij gunnen iedereen een plezier, maar vuurwerk zien wij als zeer vervuilend, slecht voor het milieu, de dieren en ook niet meer van deze tijd. Het is dus wat ons betreft tijd voor verandering. Helaas is het nog niet zo ver. Ondanks Corona en een tijdelijk verbod, is er ook op 31 december 2020 een heleboel vuurwerk afgestoken. Dat is spijtig. Wel is het carbid-schieten verboden in de APV en ook daar hebben wij ons sterk voor gemaakt. Wij hadden als eerste een initiatiefvoorstel ingediend. We zijn zeer tevreden dat het nu in de APV is opgenomen.
 9. Geen haag langs het Kerkepad in Vogelenzang. Wij hebben een amendement ingediend waarin we het college hebben opgedragen geen haag te planten langs het Kerkepad. En dat amendement is aangenomen. Het pad is cultuurhistorisch belangrijk en wij menen dat de zichtlijnen en het open veld behouden moeten blijven.
 10. De reddingsbrigade bij Bloemendaal aan Zee. Op initiatief van Liberaal Bloemendaal zijn wij afgelopen zomer bij de reddingsbrigade langsgegaan met een heerlijke ijstaart als blijk van dank en ondersteuning voor het geweldige werk dat de reddingsbrigade doet. Wij menen dat de reddingsbrigade recht heeft op een dusdanige financiële bijdrage van de gemeente dat we als gemeenteraad af zijn van het eeuwige gebedel bij de wethouder van financiën om geld. Het is in onze ogen echt niet goed dat de reddingsbrigade telkens maar langs moet komen omdat het water ze financieel aan de lippen staat. Eigenlijk vinden we dit niet ‘des Bloemendaals’. De reddingsbrigade is onmisbaar. Waardeer het werk dan ook als zodanig en ga niet beknibbelen. Wij hebben de burgemeester, Elbert Roest, gevraagd zich sterk te maken bij de VRK (Veiligheidsregio) om een extra financiële ondersteuning. Want uiteindelijk is het reddingswerk ook en vooral in het belang van de veiligheid in de regio. Waarom wordt dat dan niet opgepakt? Tot nu toe hebben we van de burgemeester nog geen terugkoppeling ontvangen maar we gaan hier weer achteraan in 2021.
 11. Meer zicht op Jeugdzorg. Hoewel alle gemeenten in Nederland kampen met toenemende kosten als het gaat over Jeugdzorg, is onze blik ook gericht op het voorkomen van UHP (uit huis plaatsingen) en OTS (onder toezicht stelling). Wat is precies de invloed die een gemeenteraadslid kan uitoefenen? Die is op dit moment nihil. En dat is ook begrijpelijk, want we zijn op dat gebied niet deskundig. Tegelijkertijd zouden we wel willen dat de wethouder, Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive, beter op de hoogte is van hoe vaak dit wordt opgelegd en of geen sprake is van misstanden. Want dit zijn de ergste maatregelen die een ouder en een kind kunnen treffen. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg. Dat betekent ook dat we veel meer ‘hands on’ moeten opereren. Is er wel een goede klachtenregeling? Wordt dit voldoende gemonitord? Hoe is het verloop? En zijn we gelukkig met het functioneren van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of kan er meer of beter?
 12. De financiën zijn voor ons een bron van zorg. De jaarrekening 2019 is door de gemeenteraad goedgekeurd, maar wij hebben onze twijfel of dat wel terecht is gebeurd. Hoewel de accountant zijn goedkeurende verklaring heeft afgegeven, menen wij dat er in de jaarrekening ten onrechte met miljoenen is geschoven. De afboeking ineens van investeringen met een maatschappelijk nut had moeten plaatsvinden in 2020 en niet in 2019. Deze afboeking is ondanks het raadsbesluit dat zag op 2020, toch in 2019 geboekt. En vervolgens is afgerond eenzelfde bedrag uit de algemene reserve geboekt als ‘vrijval ten gunste van de winst 2019’. Het resultaat van dit alles was dat de gemeente Bloemendaal het jaar 2019 afsloot met een bescheiden winst. Wij menen dat hier sprake is geweest van wat in de wandelgangen wel ‘creatief boekhouden’ wordt genoemd en daar zijn wij geen voorstander van. Samen met Liberaal Bloemendaal hebben we een tuchtklacht ingediend tegen de accountant. Deze zaak loopt nog. De Accountantskamer in Zwolle zal zich hierover buigen in 2021.
 13. Hoe kunnen wij als gemeente zorgen voor meer groen in de versteende gedeelten van onze gemeente? Wij doelen op de dorpskernen en niet op de landgoederen en de villawijken. Helaas zien we dat voortuinen en achtertuinen steeds meer verstenen. Aan de ene kant begrijpen we dat wel. Mensen zijn druk met hun werk en gezinsleven. Een tuin kost onderhoud en dat kost geld en tijd. Maar aan de andere kant is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit fenomeen. En wat blijkt? Dat mensen toch enthousiast gemaakt kunnen worden als er meer voorlichting komt of als er een ‘beloning’ volgt op het onttegelen van de tuin. Met andere woorden: tegels eruit, groen erin. Ook zijn buurtinitiatieven een goed idee. Wij wijzen naar het zeer geslaagde project waar momenteel in de buurgemeente Hillegom de laatste hand aan wordt gelegd: het Julianapark in Hillegom. Dit is voor ons hét schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Wat ons betreft is dit een geweldig idee voor het Landje van Van Riessen in de dorpskern Bloemendaal. De gedachte die daar leeft is dat het landje dat slechts 900 vierkante meter groot is, ook gebruikt kan worden voor volkstuintjes voor schoolgaande kinderen. Dit idee wordt breed gedragen. Aan de andere kant zien wij ook wel iets in een openbaar parkje zoals het Julianapark. Maar we laten ons graag inspireren. Het is uiteindelijk een project van de inwoners van Overveen. Een motie die wij indienden samen met enkele andere partijen waaronder GroenLinks en Liberaal Bloemendaal is door de raad gesteund. Dit betreft een motie voor meer groen in de dorpskernen en het ‘vergroenen van de belastingen’.
 14. Geen containerbouw. Onze partij is tegen containerbouw. We hebben veel protest ontvangen van de collega raadsleden toen we deze term gebruikten in het raadsdebat. Het kan zo zijn dat dit prima werkt als tijdelijke oplossing voor het creëren van tijdelijke huisvesting voor statushouders op Blekersveld. Of de containerbouw voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar aan de Westelijke randweg van de projectontwikkelaar Wibaut. Maar laten we nu wel volkomen eerlijk zijn tegen elkaar: het bouwplan 1828 is geen goed plan. Het is containerbouw pal op een transformatorstation aan de Westelijke Randweg en tegen het spoor. Er is daar geen buitenruimte. Het is geen veilige, leefbare woonomgeving en daar willen wij onze handen niet aan zullen branden. Wat betreft Blekersveld is ons standpunt dat we eerst van het college een goed ruimtelijk plan willen zien waarbij de bewoners net als alle andere inwoners van de gemeente Bloemendaal volop betrokken worden. Dus een volwaardig participatieproces en niet zoals het nu gaat: u kunt meepraten maar u hebt in feite niets te zeggen. Burgerparticipatie mag geen schijnvertoning zijn.
 15. De uitgave van €650.000 voor Blekersveld is iets waar wij ons tegen verzetten. Helaas heeft de raad daar wel vóór gestemd. Wij zijn niet tegen sanering van de grond op Blekersveld. Maar nogmaals: dan moet er wel een goed plan liggen waar de buurt bij is betrokken. En wat wij helemaal merkwaardig vinden is dat we geen enkele offerte hebben gezien. Het college doet buitengewoon vaag over de kosten van sanering. Ondanks dat we daar diverse keren over zijn begonnen, krijgen we geen antwoord. Het college houdt ons aan het lijntje en dat vinden wij geen goed teken.
 16. De verkoop van vastgoed op het Willinkveld in Bennebroek (Robinson Kinderopvang) is niet doorgegaan en ook op dat succes zijn wij trots. Grond en gebouwen met de bestemming maatschappelijk moeten we niet verkopen. Wij willen de bestemming maatschappelijk beter beschermen. Boekenroodweg 41 te Aerdenhout was vastgoed dat eigendom was van Kenter. Dat had een maatschappelijke bestemming, nl Medisch kleuterdagverblijf Het Spalier. Inmiddels is de bestemming feitelijk veranderd: hier komen diverse luxewoningen voor ouderen die enige zorg behoeven. We zijn ervan overtuigd dat het hier prettig wonen is en dat er voldoende vraag is naar deze woningen. Maar een gemeente heeft ook de taak belangen te wegen. Bloemendaal zal daarom goed moeten waken dat niet alle maatschappelijke bestemmingen uit de dorpskernen verdwijnen omdat ontwikkelaars daar alert op zijn en ermee aan de slag gaan.
 17. Het park Vogelenzang in Bennebroek. We zijn toch behoorlijk teleurgesteld in de gemeenteraad. Op het park zouden 250 woningen worden gerealiseerd maar opeens werden dat er veel meer. Het is altijd weer het verhaal van rupsje nooit genoeg. Je maakt afspraken met elkaar maar dan blijken die afspraken ‘fluïde’. Zo ook op Park Vogelenzang. Het aantal van 250 woningen is niet uit de lucht komen vallen. Hier is goed over nagedacht en het levert een tamelijk hoge bebouwingsdichtheid op. Meer woningen gaat ten koste van het parkachtige karakter. Onze partij is tegen het volbouwen van de dorpskernen. Bouwplannen moeten het dorpse karakter niet zo zeer aantasten dat er amper nog groen overblijft. In Bennebroek is nauwelijks sprake van openbaar groen. Het weinige groen dat er is ligt in Heemstede en in Hillegom. Laten we dan ajb zuinig zijn op wat er nog aan openbaar groen is.
 18. Vanuit Overveen is een beroep op de raad gedaan om de wethouder op te dragen met de NS in gesprek te gaan om de dienstregeling in de zomermaanden aan te passen naar behoefte. Het viel inwoners op dat er regelmatig lege treinen heen en weer reden en dat is onnodig maar het is ook hinderlijk want elke keer moeten de spoorbomen dicht en dat zorgt voor oponthoud. Ook stoppen niet alle treinen in Overveen. Inwoners vinden dat treinen die door Overveen gaan daar ook zouden moeten stoppen. Dit vinden wij een redelijk verzoek en we hebben dan ook de motie die voor dat doel was opgesteld mede ingediend met Liberaal Bloemendaal.
 19. Het college wilde de Milieustraat Heemstede van Meerlanden sluiten voor inwoners van Bennebroek en Vogelenzang. Dat zou een bezuiniging opleveren van €45.000 per jaar. Wij vinden dat de milieustraat open moet blijven. De service voor de inwoners van Vogelenzang en Bennebroek willen wij in standhouden. Het voorstel is gelukkig (voorlopig) van de baan en we hebben tegen deze bezuiniging geprotesteerd.
 20. Hoewel wij begrijpen dat het financieel zware tijden zijn voor de gemeente Bloemendaal en we tegen tal van bezuinigingsvoorstellen hebben gestemd, hebben we ook voldoende reële en redelijke andere financiële voorstellen ingediend. Zoals daar zijn:
 • Geen verhoging van het communicatiebudget van de burgemeester van jaarlijks ruim €60.000;
 • Geen inhuur van juristen om vragen van raadsleden te beantwoorden à raison van €200.000. Dat is nergens voor nodig want vragen worden toch niet beantwoord;
 • Geen bijdrage aan de MRA en stoppen met het mobiliteitsfonds. Dit scheelt jaarlijks €200.000;
 • Niet alle duurzaamheidsplannen doorzetten voor scholen in Bloemendaal. Dit scheelt op over een periode van 15 jaar vele honderden duizenden €. Niet alle voorstellen zijn nodig. En niet alle voorstellen zijn effectief;
 • Niet het wagenpark vernieuwen als auto’s nog jarenlang prima mee kunnen. Dit is helaas niet gelukt. De gemeente heeft circa € 700.000 uitgegeven de afgelopen jaren aan een nieuw ‘duurzaam’ wagenpark;
 • Inhuur van externen en interim medewerkers te matigen. Het inhuren is duur. En het levert geen continuïteit en loyaliteit op. Ook de interim gemeentesecretaris vinden wij een ongewenste besteding van gemeenschapsgeld. Wij hebben drie loco gemeentesecretarissen. Daarvan zal er toch minstens één zijn die de werkzaamheden van de vertrokken gemeentesecretaris Wilma Atsma overnemen voor de komende maanden? De nieuwe gemeentesecretaris kost Bloemendaal €20.000 per maand voor 28 uur in de week. Dat is een heleboel geld dat we ook kunnen besteden aan andere zaken zoals bijv. Welzijn Bloemendaal waar het college op wil bezuinigen. Dat zou niet nodig zijn als we geen interim gemeentesecretaris hadden ingehuurd.

En zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden te noemen.

Vanzelfsprekend hebben we nog veel meer gedaan voor u en onze mooie gemeente. Ook in 2021 zullen we weer ambitieus werk maken van eerlijke en rechtvaardige politiek. Van sobere financiën en van een sociaal en groen bestuur. Wij willen u bedanken voor uw steun en wensen u nogmaals een gelukkig en gezond 2021 toe!

Hieronder: foto van het historische bomenlaantje op wat nu Vijverpark is geworden in Overveen. Helaas zijn deze bomen gekapt.