Wat brengt 2022? ‘De bevrijding komt niet van buiten!’

De begroting is beleidsarm. Vanaf 2023 zal sprake zijn van een structureel begrotingstekort. Donkere wolken boven ons hoofd en daar zijn we bezorgd over. Maar voor 2022 lijkt het huiswerk zo op het eerste gezicht op orde. Schijn bedriegt. Want ook nu staat de gemeente voor grote uitdagingen en als we eerlijk zijn komt het gevaar dit keer vooral van buiten, zoals mijn collega Gerard Metselaar zegt.

Dreigingen van buiten: de MRA, de provincie Noord-Holland, het Rijk, Stedin. In toenemende mate wordt ons de les gelezen door externe partijen. Wij vinden dat Bloemendaal zelfstandig moet beslissen over het eigen grondgebied. Niet zwichten voor de ‘overheersers’, want alleen dan kunnen wij zorgen voor behoud van kwaliteit: nl een groene gemeente met een hoogwaardig leefmilieu als natuurlijke oase in een Randstedelijk gebied.

Laat ik beginnen met de provincie. Bloemendaal wordt door de provincie het vuur na aan de schenen gelegd om te zorgen voor huisvesting voor statushouders. Huisvesten moet. Maar een huisvestingsopgaaf is beslist niet hetzelfde als een bouwopgaaf en dat is helaas wat er nu gebeurt. Wij wijzen expliciet naar ons bezwaar tegen de bouw van containerwoningen op Blekersveld.

De provincie maakt ook natuurplannen. Zoals Natuurnetwerk waarbij het idee is opgeborreld om het veenweidegebied in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland te veranderen in een soort moeras. Het eeuwenoude strandwallenlandschap verdwijnt. Terwijl de provincie ons aan de ene kant langs de meetlat legt, wordt aan de andere kant totaal geen rekening gehouden met ons. Er is bij de natuurplannen geen enkele participatie vanuit de bevolking geweest. Waarom neemt het college niet nadrukkelijk afstand van deze plannen? Waar bemoeit de provincie zich trouwens mee? Als je als burger de tuin van je buurman blank zet, dan zijn de rapen gaar. Maar hier kan de provincie rustig zijn gang gaan en dat terwijl de gemeente sinds 2008 een ogv de Waterwet een grondwaterzorgplicht heeft. De risico’s van kwelwater-‘natuur’ zijn voor de gemeente en niet voor de provincie, maar dat wordt vergeten.

De invloed van de Metropoolregio Amsterdam hebben we in deze raad vaak genoemd. De voordelen zijn onzichtbaar voor onze inwoners, maar de nadelen worden wel degelijk ervaren. We noemen het nog een keer: grootschalige verstedelijking, windturbines in Natura 2000 gebied, massatoerisme, Amsterdam Beach, toenemende verkeersdruk in oa Overveen. Dat willen wij allemaal niet. Wij willen rust, kwaliteit, en wij willen geen slaaf zijn van Amsterdam.

Wij merken de eerste aankondigingen op van de hoge kosten van de energietransitie. Voor onze inwoners wordt het zwaar. Hoge energierekeningen, investeringen en financieel ongemak. Maar ook de gemeente o.a. in de vorm van het bijstorten in het aandelenkapitaal van verbonden partijen. Wij hebben 1,3 miljoen kapitaal gestort in Meerlanden. Dat ging vrijwel zonder enig debat. Een sloot geld, maar daar zien de inwoners niets van terug. Intussen wachten wij met angst en beven op de uitkomst van ons contract met AEB voor de verbranding van huishoudelijk afval. En ja, het was onze partij, Hart voor Bloemendaal, die hier in oktober 2014, nu 7 jaar geleden, al voor waarschuwde: doe het niet, sluit geen langdurig contract met AEB met torenhoge ambities en de exploitatie van een biomassacentrale, want dit gaat gloeiend mis. En het ging mis en de schade is groot.

Dan noemen we onze deelname in Stedin. Wij mogen enthousiast zijn over de verkoop van onze aandelen van de gasdistributie van het voormalige Rotterdamse energiebedrijf Eneco, maar wij moeten straks bijstorten op onze aandelen in het ondergrondse deel van dat bedrijf, Stedin, waarvan deze begroting opmerkt dat de transitie vraagt om een extra investering van 1 miljard euro. Dat kan deze gemeente helemaal niet dragen. Maar niemand die erover spreekt. Het dividend van Stedin kunnen we dus wel op ons buik schrijven.

Dan iets over de lastenverhoging: de lasten voor de burgers stijgen met 5,4%. Wat doet het college zelf om kosten binnen de perken te houden? Wij hebben het niet kunnen ontdekken. Het is business as usual. Nog meer fte’s, nog meer externe inhuur, nog meer tegenvallers, en nog meer ‘onverwachte’ uitgaven. Zoals bijv. de kop van de Zeeweg: van EUR 1,2 miljoen is dit opeens kort voor deze vergadering, EUR 1,6 miljoen geworden. Hup, 33% meer zonder blikken of blozen en de raad moet het maar accepteren. Hoe kan het gebeuren dat we dit zo laat vernemen?

Participatie van inwoners. Met voorstel 30 vraagt het college aan de raad om extra geld. Dat is gemakkelijk. De standaard reflex: meer geld zorgt voor betere participatie. Terwijl dat niet zo is. Vertrouwen moet je verdienen. En dat lukt niet als participatie een wassen neus is. Wij wijzen op Blekersveld maar ook op Binnenweg 27 en ook Park Vogelenzang in Bennebroek. Van 250 woningen zonder participatie naar 300 woningen. As je mensen niet hoort, niet serieus neemt, dan is er geen participatie, hoeveel geld je er ook tegenaan gooit.

Als laatste noemen wij het onderhoud en de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Er ligt een voorstel voor verduurzaming. Maar laten we nu eerst maar eens kijken naar regulier onderhoud. Zowel van onze woningen als het overig bezit. De woning aan de Deken Zondaglaan in Vogelenzang moet volgens het college voor een habbekrats worden verkocht omdat het huisje kampt met groot achterstallig onderhoud. Wij spreken er schande van. Wat een slechte verhuurder is de gemeente! En dit is niet voor het eerst. De gemeente verkocht het pannenkoekenhuisje vanwege gebrekkig onderhoud. Historisch erfgoed, daar hoor je als gemeente zuinig op te zijn. Maar nee, de gemeente pleegt geen onderhoud, laat het erfgoed verkrotten en verkoopt het dan voor een flutbedrag. De gymzaal in Bennebroek die voor EUR 20k is verkocht, ook zo’n voorbeeld, staat nog vers in ons geheugen.

Maar het meest bizarre is dat er niets verandert. Het college laat het onderhoud jaar na jaar achterwege en dan wordt vastgoed voor een vriendenprijsje van de hand gedaan. Wat een verspilling van gemeenschapsgeld. Wij hebben het college gevraagd te vertellen wat er komend jaar nog meer in de aanbieding is, want we willen zeker een stevige vinger aan de pols houden.

Wij dienen vanavond 2 amendementen in voor onze inwoners, nl het weer plaatsen van bladkorven in de dorpen. We zien met lede ogen aan hoe minder validen grote moeite hebben met al het blad dat op de trottoirs ligt. Tijd om daar iets aan te doen. Service voor onze inwoners. Het tweede amendement heeft betrekking op beter onderhoud van het openbaar groen langs de doorgaande wegen in Bennebroek en Vogelenzang. Kijk eens naar de gemeente Hillegom: wat ziet het er daar prachtig uit. Een geweldige investering in de groene leefomgeving die vooral langs drukke wegen zo enorm belangrijk is.

Verder dienen wij met andere partijen diverse amendementen in over de bibliotheek, de kop van de Zeeweg, de Hartenlustlaan. De bibliotheek moeten wij iets meer de tijd geven om bezuinigingen door te voeren. Wij vinden de bibliotheek echt enorm belangrijk voor onze gemeenschap in het kader van bestrijding van laag geletterdheid, taalvaardigheid, het enthousiasmeren van het lezen door kinderen en het helpen van onze inwoners om de huidige digitale wereld mee te kunnen doen. De bibliotheek is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en lief en leed kunnen delen. Voor de strandtenteigenaren zien wij graag een verlenging van de pachtcontracten van 5 naar 10 jaar. Dat is een redelijke termijn. Tenslotte de verkeersveiligheid: ja, de Hartenlustlaan moet veiliger. Wij danken de inwoners voor hun betrokkenheid. Zeer betreurenswaardig vinden wij het dat het college zo weinig proactief is geweest en de bewoners zo lang heeft laten wachten.

Wij sluiten af met een quote die goed aansluit bij de situatie die momenteel in Bloemendaal actueel is.

Gloria Steinem: (activiste, feministe, verslaggeefster, zie foto Wikimedia Commons)

It’s not technology. It’s how is it used, who controls it. There’s nothing automatic about political change, about liberation. There’s no substitute for self-respect, banding together with other people, standing up for ourselves. Liberation does not come from outside. Power can’t be given to you. The process of taking it is part of the empowerment.

Vrij vertaald:

Bevrijding word je niet op een dienblaadje aangeboden. Het begint ermee dat je opkomt voor jezelf, dat je zeggenschap opeist, dat je respect afdwingt. Alleen dan kun je zorgen voor verandering en bevrijding. Dat moet je zelf doen. Bevrijding komt niet van buiten. Liberation does not come from outside.