Waar komen de windturbines?

Op 18 mei as staat een zeer belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie, nl de Regionale Energie Strategie, ofwel de RES 1.0. Het besluit dat aan de raad wordt voorgelegd luidt als volgt:

Besluit: In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten:

a) De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.

b) De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

Bloemendaal maakt deel uit van de regio NHZ (Noord Holland Zuid). Over de totstandkoming van de RES verscheen o.a. in de Volkskrant een artikel waarin hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Marcel Boogers wordt geciteerd:

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten in een regio samenwerken om een RES te maken. Maar wat gebeurt er als één tegen is? Dan volgt volgens Boogers ‘een soort mediation door de koepels van de gemeenten, de provincies en de waterschappen’, dus VNG, IPO en Unie van Waterschappen. En als dat niets oplevert? ‘Dan kan de provincie met een aanwijzing komen.’ Die kan dan bepalen dat een windpark er toch moet komen, ook al wil de gemeenteraad niet. Zijn conclusie: ‘De gemeenteraden mogen meedoen, maar hebben niet veel te zeggen.’

Geen wettelijke basis

De bestuurskundige ziet een nog veel groter bezwaar. ‘Er is voor deze manier van besturen geen wettelijke basis. De procedure staat alleen in het Energieakkoord beschreven.’ Er is geen bestuurslaag aan te wijzen die de verantwoordelijkheid heeft, en dus is niet duidelijk ‘wie het de burger gaat uitleggen’ dat die windmolen in zijn achtertuin komt.

Dit is wel een risico voor de democratische rechtsstaat. Het is voor niemand te achterhalen hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Een proeftuin, ja, daar lijkt het op. Er zijn zeker mensen erg enthousiast over. Zij dromen er al van om dit model ook op andere gebieden toe te passen, zoals in de woningbouw en de zorg. Vooral ambtenaren zijn er gek op. Waar dit toe zou leiden? Tot ambtenarenzelfbestuur. Zelfs de voorstanders vragen zich nog af hoe dit democratisch te legitimeren.’

Hart voor Bloemendaal zal tegen de RES 1.0 stemmen. Niet alleen omdat de democratische legitimiteit ontbreekt maar ook omdat we grote inhoudelijke bezwaren hebben. Wij noemen de twee belangrijkste:

  • De RES 1.0 bevat kaarten met daarin zoekgebieden waar windturbines worden geplaatst. Voor windturbines geldt een minimale afstand van 350 meter afstand van woningen. Maar die grens is niet alleen arbitrair want niet wettelijk verankerd, maar bovendien in strijd met de Europese VMB Richtlijn. De RES zal geen standhouden, zo luidt onze stellige overtuiging aangezien de RES tav de zoekgebieden voor windturbines in strijd is met Unierecht. Zie voor meer informatie o.a.: https://www.vdladvocaten.nl/regels-windturbines-in-strijd-met-europees-recht-ii/ Nederland is verplicht Unierecht te volgen. Dat de RES in strijd is met Unierecht, daarover zult u het college en de raad niet horen. Het is een verbijsterende struisvogelpolitiek en ook volstrekt onverantwoord. De volksgezondheid staat op het spel.
  • Over biomassa wordt in de RES opgemerkt: de restwarmte van de Diemercentrale wordt niet door iedereen als duurzaam gezien vanwege de fossiele bron die de centrale voedt, maar ook voor deze restwarmtebron geldt: ‘beter benut dan onbenut’. De Diemercentrale kan worden gezien als een transitiebron die de aanleg van warmtenetten mogelijk maakt en waarbij in de toekomst duurzame bronnen aangesloten kunnen worden. Wij spreken liever van ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Biomassa is geen schoon alternatief voor gas en kolen. Bovendien heeft de Europese Commissie gas als duurzame brandstof aangemerkt. Wij zijn fel gekant tegen biomassa en met name tegen verbranden van hout. Complete bossen verdwijnen in de ruim 200 biomassacentrales die Nederland ‘rijk’ is en die draaien op enorme subsidiestromen. Bomen en bossen verdwijnen in rap tempo in Nederland en dat moet als het aan ons ligt onmiddellijk stoppen.