Waar het hart vol van is…

In december hebben wij u geïnformeerd over onze activiteiten het afgelopen jaar. Ons voornemen is u maandelijks een beknopt overzicht te geven. Op die manier ziet u dat we ons met veel zaken bezighouden en weet u ook waar onze partij voor staat.

 1. We hebben voor de komende raadsvergadering een motie voorbereid. We willen graag dat raadsleden aan inwoners die komen inspreken verhelderende vragen kunnen stellen. Dat Is nu niet toegestaan maar wij willen dat veranderen. We zitten er tenslotte voor onze inwoners;
 2. Bloemendaal staat er financieel bepaald niet rooskleurig voor. Wij vinden een gezonde en evenwichtige financiële huishouding belangrijk. Uitgaven die prioriteit hebben gaan uiteraard voor. Maar we zijn tegen een uitbreiding van het communicatiebudget van de burgemeester. Jaarlijks ging er al ruim EUR 300.000 naar de afdeling communicatie die onder het beheer van de burgemeester valt. Dat wil de burgemeester ophogen naar afgerond EUR 400.000. Dat lijkt ons geen goed voorstel. De burgemeester zegt zelf dat de vijf dorpskernen er prachtig bij liggen en dat Bloemendaal de mooiste gemeente is van Nederland. Onze gedachte is dat wat prachtig is van zichzelf, geen extra promotie nodig heeft. Wat ons betreft hoeft er dus niet nog meer geld naar communicatie;
 3. Het rapport van twee inwoners over de verkoop van vastgoed is in de raad besproken. Dit betreft de verkoop van de gymzaal voor EUR 20.000. Wij menen dat deze transactie dient te worden teruggedraaid en dat het pand voor de marktprijs moet worden verkocht. Het nabijgelegen washok heeft onlangs EUR 400.000 opgebracht. Dat is een groot bedrag wat Bloemendaal is misgelopen. Bloemendaal verkeert financieel in zwaar weer. Het bevoordelen of zo u wilt ‘helpen’ van de Stichting JongLeren met een vermogen van EUR 10 miljoen en een aanzienlijke kaspositie, lijkt ons geen overheidstaak;
 4. Komende raadsvergadering dienen wij ook een motie in om voortaan geen sociale huurwoningen meer te verkopen die eigendom zijn van de gemeente Bloemendaal. Er is woningnood en er zijn te weinig sociale huurwoningen. Verkoop vinden wij maatschappelijk ongewenst;
 5. Het organiseren van een Lentefestival zoals dat in 2019 is gebeurd kost de inwoners jaarlijks ruim EUR 40.000. Gezien de financiële krapte is er wat ons betreft geen ruimte dit geld opnieuw beschikbaar te stellen. Het hoort ook niet tot de kerntaken van de overheid om festivals te organiseren en bovendien waren de meeste bezoekers van het festival vorig jaar afkomstig uit andere gemeenten. Wij dienen voor de komende raadsvergadering samen met de VVD een motie in om deze uitgave on hold te zetten hoewel we er de voorkeur aan zouden geven deze post volledig te schrappen.
 6. Het Integis-onderzoek ligt nog altijd in de wachtkamer. De gemeente is aan het forensisch accountantskantoor tot nu toe afgerond EUR 90.000 kwijt. Het heeft een tussenrapportage opgeleverd dat in april 2019 aan de raad werd gepresenteerd. Wij zijn allerminst positief over de tot nu toe geleverde prestatie. De tussenrapportage was en is in onze ogen onvolledig en deels zelfs incorrect. De vraag is nu of het onderzoek kan worden voltooid. Dat is mogelijk als Integis zonder belemmeringen alle stukken kan onderzoeken en daarover ook in staat is te rapporteren. Omdat de 40.000 stukken op de USB-stick met daarop documenten die door Hoffman Bedrijfsrecherche zijn terug gehaald uit de back-up, ook geheim zijn en er daarnaast nog andere stukken zijn waarvan de gemeente beweert dat deze geheim zijn, is waarheidsvinding onmogelijk. Wij dienen voor de komende raadsvergadering een motie in waarin we verzoeken de geheimhouding en vertrouwelijkheid op te heffen. Elke euro die aan dit onderzoek wordt besteed is weggegooid geld als Integis de feiten en de stukken niet in het onderzoek mag betrekken.
 7. De uitgaven aan het voormalig klooster Dennenheuvel en Euphrasia is een volgend punt dat onze aandacht heeft. De gemeente heeft een ‘gebruikersovereenkomst’ gesloten met de eigenaar. Momenteel worden economisch daklozen opgevangen in het klooster. Een prima initiatief waar wij achterstaan. Echter, kosten voor onderhoud, daaronder groot onderhoud en kosten voor aanpassingen aan het gebouw komen op grond van de afspraken met de eigenaar voor rekening van de gemeente Bloemendaal. Wij willen nu van de wethouder zeker weten dat deze kosten worden verhaald op de gemeenten die hun dakloze inwoners in het klooster hebben gehuisvest en verwachten dat dit keurig in een contract is vastgelegd.
 8. Een ander punt van zorg betreft iets dat door Liberaal Bloemendaal is ontdekt. Wij steunen hierin collega Heukels. Dat betreft het volgende: raadslid Heukels wees de burgemeester op het feit dat vermoedelijk valsheid in geschrifte is gepleegd.  Het gaat over de brief van 17 november 2017 die op de agenda van de afgelopen commissievergadering stond, zie punt 18. De brief is scherp afgedrukt m.u.v. het laatste stukje beginnende bij “Met vriendelijke groet,” en eindigende met “secretaris”.  Dat vertoont een pixel structuur. Dat slotstukje is er kennelijk digitaal in gemonteerd. Strafrechtelijk is dat valsheid in geschrifte, art. 225 lid 1 W.v.Str.: Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte gestraft”.  Het college meent dat deze valsheid in geschrifte bestuursrechtelijk werd hersteld door een correct ondertekende brief van 26 maart 2019 maar dat neemt wat ons betreft niet weg dat het vermoeden van strafbaar handelen daarmee niet ongedaan is gemaakt. Een serieuze kwestie waar wij ook serieus op in zullen gaan. De heer Heukels was afgelopen donderdag niet aanwezig om dit toe te lichten wat betekent dat dit doorschuift naar februari agenda. Wij hebben het vaker gezien. Collegebesluiten waarvan naderhand blijkt dat ze niet zijn genomen of besluiten met een afwijkende inhoud, vergaderingen die niet zijn gehouden, handtekeningen die later onder een besluit worden geplaatst, tekst die wordt toegevoegd aan een besluit, een huisadvocaat die voorstelt een collegebesluit te ‘repareren’. Enz. De gemeente heeft in de brief van 2 juli 2019 vermeld dat onder nr. 20170162 58 zowel de brief van 17 november 2017 als die van 29 november 2017 is geregistreerd. Dat is verwarrend. Enig zoekwerk leverde op dat de gemeente in een brief van 26 maart 2019 aan de raad doet voorkomen alsof alleen de brief van 17 november de officiële versie is. Dit krijgt nog een vervolg.
 9. De burgemeester heeft voorgesteld dat raadsleden voortaan geen kopie meer mogen maken bij inzage van stukken, geen foto, geen bandopname en evenmin mogen zij aantekeningen maken. Dat is niet alleen raar, het is ook zonder wettelijke grondslag. De burgemeester ergert zich aan onze kritische vragen en wil op deze wijze de deuren dichtdoen. Hij beweert dat door ons geheime stukken op social media zijn geplaatst maar komt niet met bewijs.
 10. Een volgende stap die burgemeester Roest heeft gezet is een brief aan de raad waarin hij oproept tot een boycot van onze fractie. De brief vindt u hieronder. De klacht is dat ambtenaren zich onveilig voelen. Dat is onzin. Wij hebben vragen gesteld over het handelen van enkele topambtenaren. Ambtenaren die valsheid in geschrifte plegen, die onwaarheden verkondigen, maar ook ambtenaren die op het hoogste niveau in de organisatie onzorgvuldig omgaan met WOB-verzoeken, termijnen niet in acht nemen of misbruik maken van hun machtspositie, moeten zich niet kunnen beroepen op een onveilige werksituatie omdat raadsleden misstanden aankaarten bij het college. Misbruik en misstanden moeten kunnen worden benoemd. Veiligheid van ambtenaren is sowieso geen issue. Immers ambtenaren worden beschermd door hun arbeidspositie en het college is in bestuurlijk opzicht verantwoordelijk. Maar dat betekent nog niet dat heikele kwesties niet mogen worden besproken. In de brief staat: “Ambtenaren krijgen in de raad of commissie persoonlijke aanvallen van deze raadsleden te verduren en worden zo de politieke arena ingetrokken.” De brief aan de raad is medeondertekend door 5 ambtenaren. Daarmee zuigt B&W deze ambtenaren zelf de politiek in en doen die ambtenaren daar vrolijk aan mee. Overigens voeren topambtenaren regelmatig het woord in de vergaderingen wanneer een wethouder of een burgemeester er zelf niet meer uitkomt. De ambtenaar voert dan het woord voor de wethouder of de burgemeester. Dat vinden wij niet wenselijk behalve wanneer het om een zeer technisch ingewikkeld vraagstuk gaat. Politiek verantwoordelijken horen het woord te voeren en niet de ambtenaren.
  Even bijzonder is dat niet slechts de burgemeester en de gemeentesecretaris deze brief ondertekenen wat de normale gang van zaken is als het om een collegestandpunt of -besluit gaat. Nee, de burgemeester, de drie wethouders en de gemeentesecretaris plus de 5 leden van het management tekenen. Wijst dit erop dat het niet om een collegestandpunt of -besluit gaat maar om de persoonlijke opvattingen van al deze functionarissen? En dus ook die van de leden van het management? Als dit het geval is, waarom moeten de raadsleden over deze persoonlijke opvattingen gaan beraadslagen? Waarom wordt aan de raad gevraagd om de ‘aanvallen’ samen met het college (dus toch) publiekelijk af te keuren? Ambtenaren horen geen cordon sanitaire rond een politieke partij te leggen en het college evenmin. Integriteit is een serieus onderwerp en door dit soort acties wordt het niet beter in Bloemendaal maar eerder slechter.

Tot slot laten we u een filmfragmentje zien waarin een raadslid zich op onbetamelijke wijze uitlaat zonder dat de voorzitter ingrijpt. Dit raadslid spreekt onze fractie onder meer aan op het feit dat wij de gemeente op kosten zouden jagen. Als dit het niveau is waarop wordt gesproken in de raadszaal dan is het eind zoek.