VVD Bloemendaal wil een raadsakkoord. Maar hoe democratisch is dat?

Op 17 november jl plaatste de VVD fractievoorzitter Martijn Bolkestein het volgende op de website van de VVD Bloemendaal: ‘Ter overweging voor de volgende periode: een raadsakkoord tussen alle partijen. We vragen ons hier dan ook af of de verdeling tussen coalitie en oppositie voor onze gemeente per saldo behulpzaam is geweest. Daarom wil ik u oproepen om de komende maanden het volgende te overwegen: of de komende raadsperiode niet beter gediend zal zijn met een raadsakkoord tussen alle raadspartijen. En er dus niet langer een tegenstelling zal bestaan tussen coalitie en oppositie. Ongetwijfeld zal het sluiten van zo’n raadsakkoord en de daaropvolgende collegevorming aanvankelijk meer inspanning vergen. Het zal bovendien betekenen dat alle partijen water bij de wijn zullen moeten doen. Als VVD zijn wij daartoe bereid. Dat zijn wij omdat wij denken dat zo’n raadsakkoord kan leiden tot de bestuurlijke rust die onze gemeente nodig heeft. Rust die inmiddels lijkt terug te keren, maar die wij in het belang van onze gemeente verder willen bestendigen. Zo houden we onze gemeente sterk en zelfstandig.’

Sympathiek: Zo van ‘laten we het met z’n allen eens worden en voor de komende vier jaar afspreken. Alle neuzen dezelfde kant op.’

Geachte heer Bolkestein, dit is een paternalistisch voorstel.

Politiek houdt wat ons betreft per definitie in dat er verschil van mening bestaat en dat daarover een debat wordt gevoerd. En dat debat vindt plaats binnen de raad. Daarbij wordt de vrijheid van meningsuiting gerespecteerd en is het de meerderheid die uiteindelijk beslist. Maar niet zonder de minderheid aan het woord te laten en daar ook naar te luisteren. Daarvan te leren en door tolerant te zijn tegenover die minderheid. Dat is politiek en dat betekent ook dat onze inwoners iets te kiezen hebben. Zo niet, dan is dat het einde van de gemeentepolitiek.

Schaf dan de raad maar af. Dat is niet waar wij voor staan.

Dat partijen over tal van onderwerpen verschillend denken en ook andere oplossingen of beleid nastreven, is zo klaar als een klontje. Dat is wat ons betreft ook wenselijk. Inwoners willen niet minder te vertellen hebben maar meer. Zij willen geen schijninspraak maar ze willen echt iets over hun woonomgeving te zeggen hebben. Het model Bolkestein zet onze inwoners bij voorbaat al buiten spel.

  • Laten we een voorbeeld noemen: afgelopen week werd er in de raad gedebatteerd over de herbouw van het zomerhuis op een voormalige buitenplaats. De VVD en Liberaal Bloemendaal deden hun uiterste best dat tegen te houden. De VVD had het over ‘krimpfolie’. Wat wil zeggen: geen nieuwe bebouwing, alles blijft bij het oude. D66 had ook aarzelingen. Deze partij leek zich ongerust te maken over de mogelijkheid dat er ooit in het zomerhuis gewoond kon worden maar helemaal duidelijk werd het niet wat deze partij wil. Het Haarlems Dagblad publiceerde een artikel hierover afgelopen vrijdag (zie onderaan dit bericht). Intussen had de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich dus positief uitgesproken over de herbouw van het zomerhuis omdat sprake was van herstel. Het zomerhuis was eind vorige eeuw afgebrand. Het terugbouwen van een cultuurhistorisch waardevol element krijgt steun van de RCE. Zo ook de Welstandscommissie en het college. Volgens de wethouder paste de herbouw binnen de kaders van de Landgoederennota. Maar de VVD bleef mordicus tegen, zo ook Liberaal Bloemendaal. Onze partij is echter absoluut voorstander van het herbouwen van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Wij volgen de RCE, de Welstandscommissie en uiteraard het college. De wethouder hield een voortreffelijk betoog. Daar komt nog iets bij: wij zijn sowieso voor herbestemming van gebouwen met een historisch karakter. Een koetshuis hoeft van ons geen koets te herbergen. Wat ons betreft kan een koetshuis geschikt gemaakt worden voor bewoning. Een zomerhuis mag van ons ook bewoond worden. Wat is daar op tegen? Natuurlijk moeten we rekening houden met verkeer op een buitenplaats en zullen er randvoorwaarden gesteld moeten worden. Maar dat is allemaal oplosbaar. En waar gaat dit nu helemaal over? We hebben het hier niet over de laatste snipper groen midden in een stadshart. Dit is een buitenplaats van bijna 80.000 vierkante meter. Hoe zou dan op dit onderdeel een raadsakkoord tot stand moeten komen? Wij staan voor oplossend vermogen, voor herbestemming, voor het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen die zorgen voor een kwaliteitsimpuls, voor behoud van ons cultureel erfgoed. Wij staan niet voor het op slot zetten van de omgeving en voor verval. Voor ons is het van belang dat afspraken worden nageleefd. De Landgoederennota is in principe zo’n afspraak. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat die regels die daarin staan worden nageleefd door het gemeentebestuur.

Het licht is aan of het is uit. Je kunt niet zeggen: we gaan raadsbreed afpreken dat er geen herbestemming mag plaatsvinden en dat er niets meer gebouwd mag worden in de Landgoederenzone en dat krimpfolie de regel is. Want het ligt allemaal veel genuanceerder.

  • Een ander voorbeeld: de VVD, D66, GroenLinks en het CDA hebben gestemd voor het ‘Ontwikkelperspectief Binnenduinrand’. Een buitengewoon vaag stuk dat onder auspiciën van de MRA tot stand is gekomen. De MRA is een enorm samenwerkingsverband waaraan de inwoners sinds kort belasting afdragen. Zeer tegen onze zin. Wij kunnen geen enkele invloed op dat orgaan uitoefenen en het acteert zonder democratisch mandaat. Door de hoge heren en dames wordt dus boven onze hoofden geregeerd over de regio. Amsterdam heeft verlekkerd zijn blik laten vallen op de Binnenduinrand. Er wordt gesproken over ‘Amsterdam Beach’. Maar het blijft natuurlijk niet bij massatoerisme. Wij zijn tegen het overhevelen van invloed en macht aan de MRA. Juist omdat die democratische legitimiteit ontbreekt. Wat weten onze inwoners van de MRA? Maar alleen Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal stemden tegen. Hoe zou je dit in een raadsbreed coalitieakkoord moeten samenvatten? De VVD is groot voorstander van de Metropoolregio. Wij beslist niet. We willen best samenwerken als we daar ook iets aan overhouden. Halen en brengen. Dat is ons motto. Niet alleen maar brengen. En de gemeente moet ook werkelijk iets te zeggen hebben en de raad moet het kunnen controleren. Maar daarvan is geen sprake.Hier vindt u meer informatie over de MRA: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/pagina/20161229-over-mra

     

  • Een derde voorbeeld en dan houden we op. De Duinpolderweg. Dit is een project dat gedragen wordt door met name de VVD in de provincies NH en ZH. Maar wat een zinloze weg is dat! Het zal juist gaan zorgen voor meer verkeersdruk en files. Maar de VVD drukt door. De VVD in Bloemendaal kan hier weinig aan doen. Maar het spreekt voor zich: de VVD is 1 partij en gedeputeerde mevrouw Post (VVD) bepaalt. Of met andere woorden: stemt u VVD, dan stemt u ook voor de aanleg van de Duinpolderweg. Zo simpel is het. Een weg die tussen de 200 en 300 miljoen EUR kost. Wij zeggen: kleine oplossingen en verbetervoorstellen zijn verstandig. Los problemen op die zich voordoen. Ga geen oplossing bedenken voor niet-bestaande problemen.

Dus nogmaals NEE, wij gaan niet werken aan een raadsbreed akkoord. Wij hebben een volstrekt eigen visie voor de toekomst van onze gemeente en wij hebben onze eigen idealen. En wij vinden het goed dat er verschillende inzichten bestaan. De kiezer moet iets te kiezen hebben. Daar willen wij naar luisteren.

Meer hierover in ons verkiezingsprogramma.