Vroem vroem, een nieuw wagenpark of toch een geluidscherm voor Overveen?

Morgen is de begrotingsraad. De gemeente Bloemendaal geeft te veel geld uit. Dat is een ding dat zeker is. Maar wordt het geld wel goed besteed? Doelmatig, efficient? Nee. Elk jaar opnieuw worden voorstellen ingediend waarin het college extra geld vraagt aan de raad. Bijvoorbeeld om voertuigen te vervangen die nog lang niet zijn afgeschreven. Voertuigen die nog prima mee kunnen. Vorig jaar werd langs die weg ruim EUR 100.000 vrijgemaakt voor dit doel. Dit jaar bedelt het college om bijna EUR 800.000 meer. Want, het wagenpark moet vooral duurzamer.

Zo wordt er in amper vijf jaar tijd een miljoen uitgegeven aan de complete vernieuwing van het wagenpark. Allemaal leuke dingen voor de ambtenaren en wethouder Wijkhuisen van Duurzaamheid.

Een smak geld terwijl dat helemaal niet nodig is.

Wij dienden vorig jaar een alternatieve begroting in. Resultaat: een miljoenenbesparing. Maar ja, geen enkel voorstel haalde de eindstreep. De raad stemde overal tegen. Dit jaar zien we daarom af van een alternatieve begroting, terwijl een herziening van beleid dringend nodig is. Cruciaal zelfs omdat de schuldpositie uit de hand loopt en risico’s toenemen en de solvabiliteit te wensen overlaat. Maar als de meerderheid in de raad niet verder komt dan ‘dank u voorzitter’ is dat het resultaat van democratie. Het is niet anders.

Morgenavond zullen wij wel enkele amendementen indienen. Een van deze amendementen treft u aan het slot van dit bericht. Wij stellen voor de investering voor het wagenpark voorlopig in de ijskast te zetten. Geen nieuwe wagens meer voorlopig. We stellen voor dat geld te besteden aan een geluidscherm langs het spoor ten behoeve van de inwoners van Overveen.

Een kansloze missie? Wat ons betreft zeker niet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat de wethouder eens een keer iets doet voor de inwoners in plaats van ze te confronteren met ‘gedane zaken’. De wind kan niet alleen maar 1 kant opwaaien. Als de wethouder een beetje creatief was, dan had hij geld losgepeuterd bij de MRA of bij de sponsoren en bij Amsterdam en Zandvoort. Voor vele tientallen miljoenen worden er goede zaken gedaan en is Amsterdam straks van een heleboel toeristen af die richting de F1 races gaan. Prima, maar doe dan ook niet moeilijk over geluidwerende maatregelen langs het spoor in Overveen!

Onderhandelen is een kunst. Een vak. Niet iedereen kan dat. En als je het dan niet kunt, en het onderhandelingsresultaat is nul, dan zal de wethouder zelf de broekriem moeten aantrekken. Dan is er even geen geld meer voor leuke dingetjes als nog duurzamer auto’s en kan het wagenpark niet helemaal ‘top of the bill’ zijn. Het is niet anders wethouder. Je moet keuzes maken in het leven. Wij hebben die keuze gemaakt. Nu de rest van de gemeenteraad nog!

Ons amendement:

Overwegende :

 • Dat de in voorstel 14 en 15 genoemde voertuigen nog niet zijn afgeschreven;
 • de noodzaak van vervanging van de voertuigen in 2020 niet aanwezig is;
 • de wethouder laat weten dat deze voorstellen niet strikt noodzakelijk zijn in 2020 en uitstel niet voor onverhoopte problemen zal zorgen;
 • de wethouder heeft verklaard dat de voertuigen niet zijn afgeschreven;
 • het investeringsprogramma laat zien dat de totale investering in de periode 2020-2023 voor wat betreft het wagenpark uitkomt op afgerond EUR 770.000;
 • EUR 770.000 ook doelmatiger kan worden besteed in de periode 2020-2023, nl ten behoeve van de financiering van een geluidscherm naast het spoor ten behoeve van omwonenden in Overveen teneinde geluidsoverlast van de opwaardering van het spoor te compenseren;

Wijzigt het voorgesteld besluit 2019006226 dat luidt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 dat luidt als volgt:

b e s l u i t:

 1. de begroting 2020 vast te stellen;
 2. de nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 26 vast te stellen;
 3. het meerjarenperspectief 2021-2023 evenals het investeringsprogramma 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen;
 4. de 1e begrotingswijziging 2020 Septembercirculaire 2019 vast te stellen.

Te wijzigen als volgt:

b e s l u i t:

 1. de begroting 2020 vast te stellen;
 2. de nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 26 vast te stellen, m.u.v. voorstellen 14 en 15;
 3. 3. het meerjarenperspectief 2021-2023 evenals het investeringsprogramma 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen met uitzondering van Taakveld 5.7: vervanging voertuigen;
 4. 4. de gelden die vrijkomen als gevolg van het komen te vervallen van de vervanging van de voertuigen, te reserveren voor de aanleg van een geluidscherm ten behoeve van de inwoners van Overveen die langs of aan het spoor wonen;
 5. de 1e begrotingswijziging 2020 Septembercirculaire 2019 vast te stellen.

______________________________________________________________________________

Ingediend door:  Hart voor Bloemendaal, …