Villa Elshof: wat gaat de raad doen om risico uit te sluiten?

Morgen staat dit op de agenda van de commissie grondzaken. Hart voor Bloemendaal constateert dat het plan ‘Villa de Elshof’ een lange voorbereidingsgeschiedenis kent. Hieraan is gewerkt vanaf begin 2011. Dit betreft een periode van bijna 4 jaar. Tot januari 2014 waren de huidige coalitiepartijen Groen Links, VVD en D66 positief over het plan.

De raad heeft volgens Hart voor Bloemendaal concrete verwachtingen gewekt. De verwachtingen zijn dusdanig concreet dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de raad nu met handen en voeten gebonden is. Daarom kan de raad niet anders dan instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 2012, 1e herziening en bijbehorend ontwerp Beeldkwaliteitsplan. Voor de gebondenheid van de raad is oa de motie van 17 oktober 2013 van Groen Links, VVD en D66 uitermate relevant. De raad lijkt door die motie het in rechte te honoreren vertrouwen te hebben opgewekt dat het bestemmingsplan wordt herzien zodra aan de voorwaarden is voldaan. Het opgewekte vertrouwen is vervolgens benadrukt, cq versterkt door de nadere invulling cq concretisering van de voorwaarden van de motie via een overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van Groen Links, VVD en D66, het college van B&W en Havaco BV, initiatiefneemster van het plan Villa de Elshof. Dit ‘drie partijen overleg’ is bevestigd bij brief van 24 december 2013 door de advocaat van initiatiefneemster aan het college van B&W en idem bij brief op 23 januari 2014 aan de betreffende fractievoorzitters. Hart voor Bloemendaal heeft niet gezien dat de inhoud van deze brieven tijdig en duidelijk is weersproken. Dat blijkt ook uit het feit dat het overleg heeft geresulteerd in een aangepast plan van initiatiefneemster. Wij leiden hieruit af dat de fractievoorzitters, nl de heer Boeijink (VVD), de heer Kruiswijk (Groen Links) en de heer Westphal (D66), zich namens hun partijen gecommitteerd hebben aan de uitkomst van het overleg.

Hart voor Bloemendaal vreest dat een aanzienlijke schadepost voor de gemeente Bloemendaal zal ontstaan. Deze schadepost bestaat uit het al aangekondigde verhaal van geleden schade door de wederpartij. De schade bestaat verder uit procedurekosten, tijd van ambtenaren, advocaatkosten voor de gemeente. Los van de schade die uitgedrukt kan worden in geld, zal ook omvangrijke schade geleden worden in de vorm van reputatieschade, overbelasting van het ambtelijk apparaat dat toch al zwaar gebukt gaat onder alle andere procedures die in Bloemendaal aan de orde van de dag zijn. Voor de inwoners van Bloemendaal vinden wij dit onaanvaardbaar. Wij zitten hier niet om ervoor te zorgen dat zaken uit de hand lopen. En deze zaak gaat zeker uit de hand lopen. Wij voorzien een groot aantal nieuwe procedures.

Uit de Structuurvisie blijkt helemaal geen verbod op het bouwen van een appartementenvilla. Hart voor Bloemendaal constateert dan ook dat hier sprake is van een gelegenheidsargument dat zich als een visioen bij heldere nacht heeft geopenbaard aan de drie coalitiepartijen en dat deze openbaring zich heeft voorgedaan uitgerekend vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar. Wij benadrukken dat door het bouwen van een appartementenvilla niets wordt versnipperd. Het is niet terecht om aan te voeren dat het plan in strijd is met de Structuurvisie. Sterker nog, het plan lijkt juist in lijn met de Structuurvisie, waarin bijv ook staat dat het versterken van de zichtrelatie tussen het gebouw en de openbare ruimte, een van de uitgangspunten is.

In verband met de bescherming van de financiële positie van de gemeente is Hart voor Bloemendaal van mening dat de raad dient af te zien van het voorstel zoals dat is geformuleerd, nl voor zover dat betreft de besluiten ad 4 en 5 en wel met de volgende onderbouwing:

‘Nu vaststaat dat mede door de motie van 17 oktober 2013 door de raad het in rechte te honoreren vertrouwen is gewekt dat het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 1e herziening en bijbehorend ontwerp Beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld zodra aan de voorwaarden van die motie is voldaan, hetgeen nader is uitgewerkt in het overleg zoals dat heeft plaatsgevonden tussen het college, de betreffende fractievoorzitters en de initiatiefneemster en als gevolg van dat overleg het plan vervolgens is herzien conform de motie, stelt Hart voor Bloemendaal voor om het bestemmingsplan Bloemendaal 2012, 1e herziening, alsnog vast te stellen en idem het bijbehorend ontwerp Beeldkwaliteitsplan.’

Hart voor Bloemendaal is voornemens een motie van die strekking in te dienen.