Vers van de pers: de staatssecretaris over spoor Haarlem-Zandvoort

Er zijn kamervragen gesteld over de voorgenomen investering in het spoor Haarlem Zandvoort imv de Dutch Grand Prix. De staatssecretaris heeft vandaag antwoord gegeven.

Hoeveel extra treinen? NS drong aan op 6 treinen per uur. Maar dat worden er meer als gevolg van het grote aantal extra reizigers.

Wat zegt de staatssecretaris (cursief gedrukte tekst):

In de zomermaanden is de vraag naar capaciteit op het spoor rondom Zandvoort structureel knellend. In het voorjaar van 2018, voordat sprake was van een mogelijke Formule 1 race in Zandvoort, heeft NS bij ProRail aangegeven op zomerse dagen de treinfrequentie te willen verhogen naar 6 treinen per uur. Het grote aantal extra reizigers door de Dutch Grand Prix (DGP) maakt de kostenbatenanalyse om te investeren in dit traject positiever. Ook heeft de komst van de DGP de urgentie vergroot om samen met de regio in gesprek te gaan over realisatie en cofinanciering daarvan.

Hoe zit het met stikstofdepositie? De Minister hanteert een knip.  Hij kijkt alleen naar de extra stikstofdepositie als gevolg van werkzaamheden aan het spoor. De impact van de DGP en alles daaromheen inclusief bezoekers per auto, de evenmenten die in de zes weken daaromheen worden georganiseerd hangen natuurlijk onlosmakelijk samen met alle andere ontwikkelingen zoals het upgraden van het spoor.

Stikstofdepositie komt bij spoor vooral voor bij de aanleg van een project, zoals door aanvoerend vrachtverkeer. Bij de uitwerking van de aanpassingen aan het spoor zal worden bekeken of, en in welke mate, sprake is van stikstofdepositie die schade veroorzaakt in Natura 2000-gebieden. Als blijkt dat dit het geval is, wordt bezien op welke wijze toestemmingverlening eventueel plaats kan vinden. De keuze tussen in- of extern salderen of een ADC-toets is pas aan de orde als blijkt dat toestemmingverlening nodig is.

In hoeverre worden de zorgen vanwege de extra treinen, zoals toename van geluidsoverlast en spoorwegovergangen die continu dicht zitten, van omwonenden meegenomen? Worden er bijvoorbeeld extra geluidsschermen geplaatst?

Er wordt rekening gehouden met omwonenden en de omgeving. Zo worden voor de overwegen maatregelen genomen om deze veiliger te maken. Hiervoor is een bedrag gereserveerd binnen de investering. Op evenementdagen waar het aantal treinen hoger ligt dan zes treinen per uur worden specifieke maatregelen genomen. ProRail geeft aan dat de toename van het aantal treinen en bijbehorend geluid binnen het huidige geluidsproductieplafond blijft.

Onze voorlopige conclusie:

  1. de staatssecretaris noemt het veiliger maken van de overgangen het beperken van overlast;
  2. op evenmentdagen worden specifieke maatregelen genomen. Specifiek: dat is dan in ieder geval geen blijvend geluidscherm. Welke maatregelen hiermee dan wel worden bedoeld is onduidelijk. Bovendien lijkt dit beperkt te blijven tot de drie DGP dagen en niet tot de overige evenementen;
  3. Prorail zegt dat het allemaal meevalt met de overlast omdat de toename binnen het plafond blijft. Maw: de dorpskern Overveen hoeft niet te rekenen op substantiele maatregelen ter vermindering van overlast. Daarbij is de vraag wat er gebeurt als de spoorwegovergang te lang dicht is, niet beantwoord.

Kamervragen over investeringen in het spoor Haarlem-Zandvoort