Uw geld, onze zorg!

De afgelopen periode heeft Hart voor Bloemendaal hard gewerkt. Wij brengen u op de hoogte van onze activiteiten en beginnen met onze bevindingen mbt de jaarrekening 2020. Dit is een zeer actueel onderwerp want in juli 2021 moet de jaarrekening over 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaarresultaat 2020 is positief en dat is mooi. Echter…geeft deze jaarrekening wel een getrouw beeld van de financiën? Jaarlijks wordt de jaarrekening gecontroleerd door de externe accountant nadat deze eerst is opgesteld door het college. Vervolgens gaat de jaarrekening inclusief de goedkeurende verklaring van de accountant naar de gemeenteraad, waarna de jaarrekening door de raad wordt vastgesteld en aan de provincie wordt toegestuurd. In juli moet dit proces afgerond zijn. Maar wat is nu precies de stand van zaken op dit moment?

Onze partij heeft enkele kritische vragen gesteld aan de externe accountant over de getrouwheid van de cijfers 2020:

  • Waarom is de financiële uitkomst van het mediation traject Elswoutshoek niet verwerkt in de jaarstukken 2020? Immers, de deal was al rond in december 2020 zo vertelde wethouder Heijink die nauw betrokken was bij de mediation. Bovendien is Heijink verantwoordelijk voor financieel beleid. Vreemd genoeg was dit nergens in de jaarrekening terug te vinden. Bij navraag bleek dat dat ook precies de bedoeling was van wethouder Heijink van de VVD. De gevolgen van mediation dienden pas ná de verkiezingen van maart 2022 bekend te worden. De kiezers moeten dus een mooier plaatje voorgeschoteld krijgen dan de werkelijkheid. De jaarrekening wordt op die manier als een verkiezingsinstrument gebruikt en dat lijkt ons zeker niet de bedoeling. We hebben de accountant hierover aangeschreven. Of dat leidt tot een aanpassing van de cijfers kunnen we niet zeggen op dit moment, want dat is nog in onderzoek. Het verhaal dat de gemeenteraad pas in 2021 goedkeuring gaf aan de geheime deal is een gelegenheidsargument. Timing is alles, moet de wethouder gedacht hebben. Alleen is zijn plannetje doorzien en we hopen nu maar dat de externe accountant laat zien wat hij in huis heeft en dat is professionele waakzaamheid en zorgvuldigheid.
Cartoon in het Haarlems Dagblad van Maarten Wolterink, mei 2021
  • De heer Allewijn is opgetreden als mediator bij de mediation Elswoutshoek. De kosten hiervan zijn deels gedragen door de gemeente Bloemendaal. Wij menen dat deze kosten thuishoren bij de post financiële uitkomst van het mediation traject. Wat heeft mediation de gemeente Bloemendaal gekost? Waarom wordt deze post ‘weggemoffeld’ in de jaarcijfers 2020? Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om inzage in deze facturen, maar tot nu toe is aan ons verzoek geen gehoor gegeven.
  • Een volgend punt betreft de bodemsanering Blekersveld. In de zomer van 2020 werd door de raad besloten aldaar 60 containerwoningen te bouwen. Het college heeft de kosten van sanering in 2020 geschat op EUR 450.000. Vreemd is dat we nergens een voorziening in de jaarrekening hebben kunnen vinden over de bodemsanering. Nog vreemder wordt het als we bedenken dat er in augustus 2020 al door wethouder Wijkhuisen werd verklaard dat de gemeente offertes zou gaan aanvragen voor de sanering en dat vervolgens niet gebeurde. Was dat misschien om deze last niet te hoeven verantwoorden in de jaarrekening van 2020? Intussen zijn er meer details bekend bij de Omgevingsdienst IJmond omdat de gemeente bij die instantie een nadere opgaaf heeft ingediend van het saneringsplan. Is EUR 450.000 een reëel bedrag? We hebben de accountant gevraagd of deze kostenpost niet alsnog als voorziening dient te worden verantwoord in de jaarrekening 2020.

Ons doel is uiteraard te bewerkstelligen dat de jaarrekening 2020 een getrouw en solide beeld geeft van de financiële positie van de gemeente. We hebben hier nu enkele politiek gevoelige punten uitgelicht, maar hebben helaas moeten constateren dat de jaarrekening allesbehalve transparant is op dat punt. Onze inwoners, de kiezers ook, hebben er recht op om te weten of de cijfers over 2020 kloppen en of deze geen vertekend beeld geven. Bovendien mogen de inwoners weten wat zij kwijt zijn aan mediation. Het is immers hun belastinggeld. Bovendien: als er nu een te rooskleurig beeld wordt geschetst van de financiën, dan valt er straks na de gemeenteraadsverkiezingen 2020 een keiharde klap en gaat de OZB fors omhoog. Eerlijk duurt het langst. Daarom streven wij naar een eerlijke verslaggeving en duidelijkheid voor de verkiezingen.