Uw actie is nodig: Duinpolderweg! Urgent bericht

Beste lezers, volgers, het wordt spannend. De Duinpolderweg. Daarover gaat dit bericht. Zoals u van ons weet zijn wij mordicus tegen deze verschrikkelijke snelweg die helemaal nergens voor nodig is. Wij hebben het dan over een verbinding tussen de Zilk en de A4 ten zuiden van Hoofddorp. Wij hebben altijd gezegd dat verkeersstromen ook met kleinere maatregelen verbeterd kunnen worden. De Duinpolderweg is schieten met een kanon op een mug. Natuurlijk wil de Haarlemmermeer het wegennet verbeteren en uitbreiden. Dat spreekt voor zich. Er wordt daar veel gebouwd. Maar niet in onze regio, dwars door natuurschoon, terwijl er hier helemaal nooit files zijn. Waarom is uw actie nodig? U leest het hier in het pamflet dat door betrokken organisaties en inwoners uit onze streek is opgesteld. Op blad 2 ziet u wanneer er wat gebeurt en noteert u aub de belangrijke data in uw agenda. Nog mooier is het als u ook aanwezig bent op: 7, 12 en 19 september as of in ieder geval op een van die dagen. Er is nog geen definitief besluit genomen. Wij hopen dat u komt.

Het is toch wonderlijk dat wij ons nog altijd met dit project moeten bezighouden. In 2003 werd de weg al afgeschoten door de beide provincies NH en ZH. De weg had te weinig oplossend vermogen en het zou juist leiden tot meer verkeersdruk en opstoppingen en de kosten wogen niet op tegen de baten. Dat is vandaag nog steeds zo. Hieronder leest u ook onze zienswijze die wij indienden in februari jl toen het nog ging over het voorkeursalternatief dat vlak tegen het industrieterrein in Hillegom aan lag. Wat wij al vreesden dat zou gebeuren, is ook gebeurd: direct na de gemeenteraadsverkiezingen werd dit VKA de nek omgedraaid en werd de weg weer in de Oosteinderpolder van Hillegom gepland door bestuurders uit de regio. Laten we hopen dat de weg definitief wordt begraven, voor eens en voor altijd. Uw hulp is daarbij dringend gewenst. Wij danken overigens alle organisaties die zo dapper hebben gestreden om deze weg tegen te houden.

 

 

 

 

 

Provincie NH

Tav het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Betreft: Zienswijze Voorkeurstracé Duinpolderweg

Geacht college,

 

Hart voor Bloemendaal wijst de voorkeursvariant radicaal af. Voor ons is als enig alternatief acceptabel de variant NOG Beter 2.0. Wij zeggen: maak gebruik van de bestaande Weerlaan en sluit die aan op de N205 waarbij een tunnel onder de Ringvaart de meest duurzame oplossing is. Wij willen geen brug.

Hart voor Bloemendaal wijst een reservering voor het doortrekken van de Duinpolderweg vanaf de N208 naar de N206 ook af:

  • In de Zilk wonen meer herten dan inwoners en die doortrekking is dus absoluut niet nodig of noodzakelijk zoals uit eerder onderzoek is gebleken, zie hieronder;
  • Een doorgetrokken Duinpolderweg betekent een A4-A4 verbinding op termijn met als eindresultaat vele tienduizenden extra vervoersbewegingen door deze streek. Verkeer dat van buiten de regio komt en via deze weg door onze regio geleid wordt terwijl het hier niets te zoeken heeft. Roet, stank, overlast, lawaai tot gevolg en verslechtering van ons leef- en woonmilieu. Wij willen dat niet;
  • Een doorgetrokken Duinpolderweg luidt Bollenstad in;
  • Wij willen behoud van het unieke landschap van de Duin- en Bollenstreek ten zuiden van Zuid-Kennemerland. Dat landschap is ons lief.

 

Waar wij ook geen voorstander van zijn is het over de schutting werpen van het probleem naar een buurgemeente. In dit geval wordt Hillegom als afvoerputje gebruikt. Dat vinden wij niet fair. Maar er schuilt hierin ook een ander gevaar: het betekent nl ook dat als het VKA wordt gepropageerd, deze gemeente zich ten hevigste gaat verzetten met als eindresultaat dat de Duinpolderweg verlegd wordt. Dat proces is al gaande. Gevolg zal zijn dat deze volstrekt onnodige weg straks door de Oosteinderpolder wordt aangelegd.

 

De Oosteinderpolder is een zeer oude veenpolder. Als die weg door deze polder wordt aangelegd dan zou dat een nog veel grotere schade toebrengen. Wij willen ons cultuurhistorisch erfgoed behouden en beschermen. Het middeleeuwse slagenlandschap en slotenpatroon zijn van bijzondere waarde en nagenoeg intact. Het is geen teken van goed bestuur of van beschaving als gemeenten elkaar proberen de zwarte piet toe te spelen. Daar komt bij dat de Midden variant, die door deze polder gaat, ook nog zorgt voor een enorme verkeersdruk dwars door Bennebroek. Met de zuidwestenwind is deze dorpskern straks echt de klos. Het zwarte pieten spel moet hier en nu ophouden.

 

In 2003/2004 is al door beide provincies geconstateerd dat de Duinpolderweg voor verkeersproblemen op aanliggende wegvlakken zorgt. De weg had, zo constateerden de provincies NH en ZH, had onvoldoende oplossend vermogen en zou grote schade toebrengen aan het landschap. De hoge kosten (zowel geldelijk als uitgedrukt in schade aan  de natuur) rechtvaardigden niet de aanleg van deze weg. Daar is anno 2018 geen spat aan veranderd. We zijn 15 jaar verder, maar die conclusies die toen zijn getrokken, zijn nog altijd van toepassing. Dat de Haarlemmermeer zoekt naar verbetering van het wegennet ivm woningbouw, begrijpen wij heel goed. Dat Hillegom een aantakking wenst op de N205 is ook voor te stellen. Maar geen snelweg richting Natura2000 gebied en geen doorsnijding van onze buurgemeente. Daar komt nog bij dat ook uit de huidige MER blijkt dat door die weg door te trekken, files zullen ontstaan op de N206.

 

Al met al zeggen wij: NEE tegen het VKA. Onze zienswijze: NOG Beter 2.0 en anders niets. Er worden geen problemen opgelost door de geplande Duinpolderweg. Sterker nog: er zullen verkeersproblemen ontstaan op aanliggende wegvlakken.

 

“Het middel is erger dan de kwaal”.

 

 

Hoogachtend,

 

mr M Roos-Andriesse

Fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal