Twee maanden waarin de wet wordt nageleefd…

Dit was een week om niet snel te vergeten. Al maandenlang wordt onze fractie genegeerd, wordt ons inzage geweigerd in de meest uiteenlopende dossiers, wordt ons ‘belangenverstrengeling’ verweten door het college van Bloemendaal. De burgemeester noemde onze fractievoorzitter eerder onbetrouwbaar. Omdat zij ‘vertrouwelijkheid’ niet zou accepteren. Dat is de waarheid verdraaien. Roos had een schriftelijke afspraak met de burgemeester. Zij zou stukken krijgen en daarbij zou het college bepalen of die stukken openbaar, niet openbaar of geheim waren. Met uiteraard een motivering als iets niet openbaar of geheim zou zijn. Dat is nou eenmaal zoals de wet dat bepaalt. Nadat die afspraak was gemaakt, kwam de burgemeester hierop terug. In een telefoongesprek waar ook de gemeentesecretaris meeluisterde werd Roos geadviseerd om een Wob-verzoek in te dienen. Geen recht op informatie dus, geen inzage, wat tegen de afspraak inging en bovendien in strijd is met het staatsrecht. Roos bracht hiertegen in dat zij als volksvertegenwoordiger op grond van de Gemeentewet, artikel 169 lid 3, recht heeft op inlichtingen. Het is wel erg gek om een raadslid te vertellen dat er een Wob-verzoek ingediend moet worden. Vermoedelijk was dat advies er eigenlijk voor bedoeld om Roos via een besluit op een Wob-verzoek als raadslid af te kunnen serveren. Het is fout wat hier gebeurde: een raadslid wordt niet meer als raadslid behandeld maar als gewone burger en kan zo haar controlerende taak niet meer uitvoeren. Dit gesprek vond plaats eind 2017 nadat Roos bepaalde compromitterende stukken had aangetroffen in de ‘back-up’ en daarvan burgemeester Roest op de hoogte had gebracht. Zij wilde overleggen met de burgemeester. Dat is logisch, want de burgemeester is op basis van de Gemeentewet de hoeder van integer bestuur. Dat gesprek heeft gelukkig na enkele maanden alsnog plaatsgevonden op 7 maart jl. Maar tegelijkertijd werd het Roos verboden nog in de back-up te kijken. Zelfs werd nog overwogen of stukken voor 75 jaar achter slot en grendel konden worden opgeborgen via het Noord-Hollands archief.

Laten we zeggen dat het sinds de verkiezingen nog erger is geworden, want het nieuwe raadslid Rob Slewe krijgt ook al geen inzage in dossiers, zoals bijv Park Brederode, Duin en Vaart en Elswout. Om de haverklap wordt ook tegen hem gezegd dat hij misbruik maakt van zijn raadslidmaatschap. Omdat artikel 169 lid 3 van de Gemeentewet zich hiertegen verzet, werd door het college het advocatenkantoor Pels Rijcken ingeschakeld (de ‘landsadvocaat’). Het mondde uit in een brief waarin het college de raad liet weten onder welke omstandigheden voortaan geen informatie meer aan raadsleden zou worden verstrekt. Deze brief vindt u op de website van de gemeente onder de raadsvergadering van 4 juli jl. Dat de brief niets meer is dan een bevestiging van bestaand beleid, wordt er niet bij vermeld. Opvallend genoeg had intussen ook Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal een brief ontvangen waarin hem informatie werd geweigerd onder verwijzing naar de beruchte brief van 19 juni jl. Het bleef dus niet beperkt tot Roos en Slewe.

Het college van B&W van de gemeente Bloemendaal; v.l.n.r. de heer H. Wijkhuisen (Wethouder D66; 2e loco-burgemeester); mevrouw S.C.T. de Roy van Zuidewijn – Rive (Wethouder CDA; 3e loco-burgemeester); de heer E.J. Roest (Burgemeester); mevrouw W. Atsma (gemeentesecretaris); de heer N.A.L. Heijink (Wethouder VVD; 1e loco-burgemeester). Bron: www.bloemendaal.nl

Tijdens de zeer chaotische vergadering van 4 juli jl probeerde de burgemeester recht te praten wat krom was. Dat lukte niet echt. Na veel gedoe werd de bewuste brief ingetrokken. Er waren inmiddels echter wel weer twee andere brieven geschreven met dezelfde strekking: het buitensluiten van raadsleden naar willekeur. De VVD stelde voor de andere twee brieven in september te zullen bespreken en dus blijft het zwaard van Damocles boven het hoofd van de democratie hangen. In onze ogen een zeer onwijs besluit van de VVD en de coalitiepartners.

Aangezien onze fractie zo niet kan werken werd gisteren in samenwerking met de VDB (een nieuwe lokale partij) besloten een motie op te stellen waarin het college wordt verzocht de tekst van artikel 169 lid 3 van de gemeentewet na te leven. In feite een motie die niets anders betekent dan: college, doe wat de wetgever van u vraagt. Verstrek inlichtingen aan raadsleden die hierom vragen.’

De motie is door VDB en onze fractie samen ingediend. We hoopten natuurlijk op raadsbrede steun. Dat kregen we niet. Volgens VVD, GL, CDA en D66 was het normaal dat het college zich aan de wet zou houden. Maar zo normaal is dat niet. Dat hebben we nu wel ervaren sinds een half jaar. Na lang aandringen beloofde wethouder Heijink de wet te zullen toepassen en raadsleden informatie te zullen verstrekken. Tot … september (!). Daarna moeten we het maar weer afwachten. Twee maanden… Daar mogen we dan wel heel blij mee zijn. Deze ‘overwinning’ hebben we na afloop van de raadsvergadering in de kantine van het gemeentehuis dan maar even gevierd. Op de foto: Christa Faas en Rob Slewe van onze fractie.

 

 

 

Er zijn meer mensen die deze ontwikkelingen volgen. Koos Pelsser uit Haarlem is een begenadigd schrijver met een uitstekend gevoel voor humor. Het is belangrijk je gevoel voor humor te bewaren. Het artikel: https://krijgnoutieten.nl/tussen-trump-en-bloemendaal/

 

 

De krantenartikelen van de journaliste Margot Klompmaker vindt u hier. Het artikel ‘Brevet van onvermogen college Bloemendaal’ is van 5 juli. De opinie ‘Wat valt er te verbergen’ is van 6 juli 2018.

Wij danken trouwens bij deze de fracties VDB en Liberaal Bloemendaal en gisterenavond tijdens de raadsvergadering PvdA voor hun bijdrage. Het gaat tenslotte om het bewaken en beschermen van onze democratie. Want democratie is niet alleen het recht van de meerderheid. Politiek zou zich niet moeten bezighouden met het beschermen van posities, het toedekken van fouten en het buiten spel zetten van raadsleden die niets lievers willen dan zorgen voor goed bestuur.