Help, er brandt licht op zolder! Tel je wel mee als je niet in een villapark woont? Stichting Ons Bloemendaal pakt uit

Hart voor Bloemendaal heeft samen met GroenLinks en PvdA een voorstel ingediend om splitsingsmogelijkheden te verruimen in onze gemeente. Zie ons bericht op deze website van afgelopen week. Stichting ‘Ons Bloemendaal’ is mordicus tegen het voorstel. We besloten het gesprek hierover aan te gaan met de stichting. De drie fractievoorzitters zaten op 17 november jl. samen met drie bestuurders van de stichting. De kritiek van de stichting was met name gericht op het feit dat horizontale splitsing beslist niet in de dure villawijken mocht worden toegestaan, zoals bijv. in het buitengewoon dure villapark Duin en Daal in Bloemendaal. De Stichting vertegenwoordigt daarmee een beperkte groep zeer welgestelde inwoners die hoog en droog in hun villa’s vertoeven en blijkbaar lak hebben aan de woningnood en aan ouderen die graag een appartement zouden willen betrekken in hun eigen woonomgeving.

De heer Frank Verveld, bestuurder van de stichting, vond het een onverdraaglijke gedachte als zijn kinderen ooit op het onzalige idee zouden komen om zijn huis te splitsen na zijn overlijden. De heer Verveld woont natuurlijk schitterend aan het Halve Maantje in Bloemendaal in een kast van een huis. Nog akeliger vindt vindt de heer Verveld het als zijn buren het in hun hoofd halen hun huis horizontaal gaan splitsen: ‘Dan zie je s’ avonds in elke villa op elke zolder licht branden.’ …

Natuurlijk hebben wij ons eigen standpunt toegelicht. Namelijk dat doorstroming een bijdrage levert aan woningnood en dat ouderen misschien op die manier langer kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving. En dat splitsing geen verplichting is. Plus dat splitsing ervoor kan zorgen dat extreem grote villa’s niet leeg komen te staan en verloederen simpelweg omdat ze te groot zijn voor één gezin. De heer Verveld vond het allemaal maar onzin. Aan woningnood had hij lak. Er konden toch honderden woningen elders worden gebouwd. Neem nou Park Vogelenzang in Bennebroek. Wat hem betreft kon het daar niet vol genoeg worden gebouwd. ‘Dat is toch veel handiger dan een grote villa splitsen‘, riep hij uit. Verveld had nog meer tekst en uitleg. Hij verwees ons naar het beroemde ski dorp Verbier in Zwitserland. Dat was in zijn ogen een gruwel. Op de pistes allemaal huizen die gesplitst waren in appartementen. ‘Dat wil je toch niet’, zei deze VVD’er. Het was in zijn ogen ongewenst volk op de skipistes dat zijn blikveld verstoorde. Geestig is het dan weer wel dat de heer Verveld het gesprek begon met de mededeling dat hij zichzelf beschouwt als inwoner van de Metropoolregio Amsterdam. Sterker nog: hij voelde zich eerder Amsterdammer dan inwoner van Bloemendaal.

Op het eind van het overleg kwam Elsbeth van Olffen, de dame in het bestuur van Stichting Ons Bloemendaal, met interessant nieuws over Bennebroek. Ze vertelde dat de ontwikkelaar(s) van Park Vogelenzang zich niet aan de afspraken houden. In plaats van eerst de monumentale gebouwen geschikt te maken voor bewoning en te zorgen dat deze beschermd worden omdat ze in een zeer slechte staat verkeren, heeft de bouwer ervoor gekozen om 54 piepkleine studiootjes te maken in en bij de Watertoren op het park.

Dat is inderdaad helemaal tegen de afspraken in. De afspraak was dat de Watertoren geschikt zou worden gemaakt voor bijv. een horecagelegenheid, kleinschalig maar gezellig. Een leuke toevoeging voor het dorp Bennebroek. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten. Een plek voor verbinding. Maar nee, de ontwikkelaar vindt het blijkbaar te duur om sociale huurwoningen in monumenten te realiseren en heeft dus bedacht dat dit veel goedkoper kan door flink nieuw te bouwen bij de Watertoren en er komt dus helemaal geen leuke horecagelegenheid. Het ophokken van sociale huur bij de Watertoren is een grof schandaal. De afspraak was nl ook om de sociale huur te realiseren in de monumentale gebouwen.

Wat gebeurt er dan met de monumenten was de vraag van onze fractievoorzitter Marielys Roos. Daarop antwoordde mevrouw Van Olffen dat daarin zorgappartementen voor ouderen komen. Deze appartementen, ruim 50, krijgen één huisnummer. En u raadt het al: de ontwikkelaar gaat dus geen 250 woningen op het park bouwen zoals de afspraak was, maar ruim 300. En op termijn, nl als de andere gebouwen door GGZ inGeest worden afgestoten, komen er nog eens 50 bij. !!!

Dat is waar wij ons zeer tegen hebben verzet want deze extra 50 woningen zijn er op het laatst zo maar in het bestemmingsplan gefietst. De meerderheid van de gemeenteraad (waaronder de VVD!) hebben dit goedgekeurd. Dus i.p.v. de beloofde 250 woningen op dit park komen er nu dus in totaal 350 woningen. Alleen maar door een truc met een huisnummer en wat gestapelde hokken wordt het park volgepropt. Het is de naam van het park niet waardig. Mevrouw van Olffen was diep verontwaardigd en zei zelfs dat ze ‘pissig’ was op de ontwikkelaar. Toen ze de ambtenaren van de gemeente vroeg wat hier nu in vredesnaam aan de hand was en dat dit niet was wat de ‘Focusgroep’, waarin zij zelf jarenlang zitting had gehad,  had besproken, antwoordden deze ambtenaren: ‘…ehm ja, het kan soms gebeuren als je de kleine lettertjes niet goed leest’.

Roos, die zelf in Bennebroek woont, vroeg aan mevrouw van Olffen of zij toch ajb nog op de bres wilde springen voor Bennebroek. Daarop antwoordde mevrouw van Olffen koeltjes: ‘Dit is niet mijn dagelijks werk en ik heb nog tal van andere zaken te doen.’ Einde oefening. De kleine luitjes in Bennebroek zijn de inspanning van Stichting Ons Bloemendaal niet waard kennelijk. Gelukkig is er dan nog SBEZK, waarover hieronder meer. Mevrouw Van Olffen was wel zo vriendelijk om een presentatie van de plannen aan Roos door te sturen. Hieruit blijkt dat wij inderdaad moeten vrezen dat het hutjemutje wordt volgebouwd bij de Watertoren. Wij hebben mevrouw van Olffen toch nog erg hartelijk bedankt. Het was dus een nuttig gesprek, want we zijn weer een heleboel wijzer geworden.

Enkele dagen later stuurde Ons Bloemendaal een stukje tekst aan alle raadsleden, zie cursief gedrukt hieronder.

HvB ziet graag regels in de landgoederen nota geschrapt om landgoederen te kunnen herbestemmen, dit gaat specifiek over Duinlust (pag. 2)? Verder blijkt ook niet uit het programma dat men aan het erfgoed hecht.

Dit wil ik ook nog wel even aan de orde stellen. Mevrouw Roos is naast gemeenteraadslid ook bestuurster van de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland. Op de website van deze stichting valt de doelstelling niet te vinden maar de strekking zou zijn de bescherming van het cultureel erfgoed. Hoe merkwaardig is het dat wij u dan nooit tegenkomen in al onze werkzaamheden in de gemeente Bloemendaal om het cultureel erfgoed te behouden. Kunt u aangeven waarom dat is? En hoeveel donateurs heeft uw stichting? De stichting claimt een enorm succes behaalt te hebben m.b.t. Elswout, het ging hier om een mogelijk muzikaal evenement. Is, voordat de handtekeningenactie werd gestart, overleg geweest met Staatsbosbeheer? Vind u niet dat u 2 petten op heeft door zowel bestuurslid van deze stichting te zijn en ook gemeenteraadslid? Wij stellen ons voor dat u uw kennis als gemeenteraadslid gebruikt om als bestuur tegen de gemeente te ageren? Bijv. in de procedure rond Park Vogelenzang? Zou ik dan ook wel bestuurslid van Ons Bloemendaal en gemeenteraadslid kunnen zijn?

Dat onze fractievoorzitter Roos in het bestuur zit van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK), is een feit. Dit staat ook op de website van de gemeenteraad. Sinds 15 jaar zet zij zich als vrijwilligster onbezoldigd met hart en ziel in voor behoud van het erfgoed in de regio. SBEZK heeft veel successen behaald. Zo is het schitterende landgoed Elswout inderdaad behoed voor een grootschalig festival met 40.000 bezoekers. En dat is iets waar Roos zowel als bestuurder van SBEZK maar ook als raadslid buitengewoon trots op is. Een ander mooi resultaat: SBEZK heeft ervoor geijverd om de oude poort bij Park Brederode terug te bouwen. De ontwikkelaar heeft dat inderdaad geregeld en ook dat is een aanwinst voor Bloemendaal. De Vereniging Meer en Berg heeft haar taken overgedragen aan SBEZK. De Duinpolderweg is van de baan. Allemaal zaken waar SBEZK met hart en ziel aan heeft gewerkt.

Dat sprake zou zijn van een tegenstrijdig belang zoals mevrouw Van Olffen van Ons Bloemendaal meent, is een beetje zuur. Mevrouw Van Olffen zou juist dankbaar moeten zijn dat SBEZK de taken doet waar Stichting Ons Bloemendaal zich te goed voor voelt. SBEZK gaat het bouwplan op Park Vogelenzang opnieuw zeer kritisch volgen. En dus heeft Hart voor Bloemendaal vragen gesteld aan het college die voor 30 november moeten worden beantwoord . Het is duidelijk dat Ons Bloemendaal opkomt voor de VVD-kiezers in de ultra dure villaparken en dat het kleine Bennebroek niets wordt gegund. Dat in deze dorpskern de ruimte totaal wordt versteend, dat maakt Stichting Ons Bloemendaal niets uit. Het gaat immers niet om de dure villa’s en het exclusieve woongebied.

Ons Bloemendaal en de VVD laten het dorp Bennebroek links liggen. Alleen de stem van de rijke villabewoners die tot de kring van Ons Bloemendaal behoren worden gehoord door de VVD-lobbyclub Ons Bloemendaal. Dat is niet verboden. We wensen deze kiezers veel succes. Hun motto is blijkbaar: Ons Soort Bloemendaal, ofwel: Stichting OSB.

Nu weet u dus dat als u straks uw stem gaat uitbrengen in maart 2022 wij opkomen voor het erfgoed én voor Bennebroek. Wij voelen ons niet te goed en verkopen geen onzin over Verbier en de MRA maar zoeken de kwaliteit dichtbij huis.

Naschrift: de heer Frank Verveld verzocht ons:

Op uw site suggereert u dat ik in het duin een kelder gegraven zou hebben. Dat is onjuist.  U toont op uw site een afbeelding van een huis. Dat huis is niet van mij. Ik zou het niet prettig vinden als u mijn huis op uw site zou afbeelden. Correctie zou ik op prijs stellen.

Bij deze hebben wij de foto verwijderd en zijn reactie geplaatst.

Wij hebben ook een vriendelijk verzoek dat inhoudt dat St Ons Bloemendaal alsnog excuses aanbiedt voor de volkomen onterechte en kwalijke teksten die zijn verspreid over raadslid Roos en SBEZK.

Dat zouden wij op prijs stellen!