Taartjes eten en lintjes knippen

Over het coalitieakkoord zijn wij teleurgesteld. Onze reactie vindt u hieronder. Het meest teleurgesteld zijn wij nog wel in de rolverdeling. De VVD wethouder heeft een zeer zware portefeuille gekregen en voor de burgemeester blijft niets over. En dat terwijl de burgemeester een goed voorstel had gedaan: houd het verstrekken van (bouw-)vergunningen en het handhaven van elkaar gescheiden. De heer Roest pleitte voor veel meer verantwoordelijkheden dan hem nu zijn toebedeeld. Wat ons betreft is het volkomen logisch om handhaving, personeel, ICT-zaken bij de burgemeester te leggen. Maar de VVD heeft de burgemeester uitgekleed en hierin zijn D66 en CDA meegegaan. Onbegrijpelijk wat ons betreft. Verder vinden wij het jammer dat de heer Heijink is teruggekeerd. Hij is een superaardige en vriendelijke wethouder die altijd een lach op zijn gezicht kan toveren. Een aimabel mens. Dat is veel waard, maar uiteindelijk gaat het toch om gedegenheid, om betrouwbaarheid en kennis van zaken. Wij snakken naar een wethouder die antwoorden kan geven op essentiële vragen. En helaas is dat lang niet altijd het geval bij wethouder Heijink. Kijkt u even met ons mee naar het volgende filmfragment:

 

Het coalitieakkoord 2018 – 2022

 

Hart voor Bloemendaal is niet voor een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Wat dat betreft is het goed dat dit een open akkoord is, maar dat is meteen ook een zwakte omdat er geen enkele ambitie uit spreekt. Geen hoop. We noemen de volgende punten:

Het akkoord zelf:

  • Financiële positie: er wordt gesproken over ‘streven’ om de financiële positie weer gezond te maken. Zo van: we gaan het proberen. Vrijblijvend. Tegelijkertijd wordt heel precies de last over de schutting gegooid richting de inwoners. Want het komt neer op meer belasting, hogere lasten. Met een schuld tussen de 75 en 100 miljoen betekent dat per huishouden afgerond tussen de EUR 500 tot EUR 1.000 netto per jaar extra. Ongelooflijk. Op geen enkele manier wordt de hand in eigen boezem gestoken. Wat doet de gemeente zelf? Hoe gaat de gemeente zorgen dat efficiënter wordt gewerkt, dat minder geld wordt uitgegeven aan onnodige procedures, dat er meer kan voor minder geld, dat we minder externe adviseurs inhuren?;
  • Stevige kritiek hebben wij op het onderdeel mobiliteit en bereikbaarheid. Er staat: ‘College ondersteunt de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van de bereikbaarheid van de noordelijke bollenstreek en Haarlemmermeer’. Wat daar had moeten staan is: tegen de Duinpolderweg. Door de nadruk te leggen op de Haarlemmermeer,  komt de Duinpolderweg juist in beeld omdat de Haarlemmermeer groot voorstander van die weg is. Wethouder Reneman doet niets anders dan voor die weg pleiten terwijl die helemaal niet nodig is en de cijfers en berekeningen en het model niet deugen.
  • Samenwerkingsverbanden: doel is het beter organiseren van de betrokkenheid van de raad bij samenwerkingsverbanden: mooi. Maar wat betekent dat? Hoe gaat het college hiervoor zorgen? In de praktijk zien we het er alleen maar op achteruit gaan met democratische zeggenschap. Zo zit Bloemendaal nu al weer bij het platform mobiliteit van de MRA, krijgen we Amsterdam Beach door de strot geduwd en ligt er een gigantische woningbouwopgaaf waarbij Haarlem verlekkerd onze kant op kijkt. Zeggenschap over geld in het mobiliteitsfonds zijn we ook kwijt. Geld in dat fonds wordt bovendien alleen maar aan nutteloze rapporten besteed tot nu toe. Tot onze grote ergernis betalen onze inwoners nu ook belasting aan de MRA. Wij vragen ons af of dat is toegestaan. Geen woord hierover in het akkoord.
  • Voorlichting over energietransitie aan inwoners: dat moet dus veel beter. Wat we niet meer willen is een brief zoals die onlangs bij 9000 huishoudens op de mat viel waarin inwoners bang worden gemaakt dat de cv ketel er al in 2021 aan moet geloven en zonnepanelen van 1 enkele aanbieder opgedrongen krijgen. De bewuste installateur lacht zich een slag in de rondte omdat hij als enige door de gemeente wordt gepromoot en zo een miljoen omzet kan wegzetten.
  • Wat we compleet hebben gemist is een passage over ‘Bestuurlijke vernieuwing’. Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen: inspraak van inwoners, daar draait het om. Het college had direct een voorstel kunnen doen tot het terugbrengen van het inspreekrecht in de commissies. Hoe gaan we inwoners beter betrekken bij plannen? Vandaag ontvingen we een klacht van een inwoner over de procedure rond de zendmast van KPN wat er op een achternamiddag ook weer doorheen is gedrukt. Ik lees het even voor: gisteren avond is de bezwaarschriften commissie bij elkaar gekomen met ongeveer 20 bezwaar makers. De gemeente had er voor gezorgd het verweerschrift  pas op 3 juni bij de bewoners te bezorgen. Dus 1 dag voor de zitting. Dus ik heb in allerijl toch maar even een pleitnotitie in elkaar geflanst en voorgedragen. Als je al eens tijd hebt is het aardig om de Europese richtlijn 2003/35 EG even na te lezen. Deze regelt wettelijk de inspraak vooraf aan zo’n vergunning of besluit en niet zoals nu is gebeurd een niets zeggende informatie avond en achteraf iets wat op inspraak moet lijken, maar het totaal niet is. Dit is maar een voorbeeld, maar wel typisch Bloemendaal. Geen enkel plan van aanpak of voorstel in het akkoord.
  • Communicatie met de raad. Het college wil open en vroegtijdig communiceren, maar hoe bereik je dat? Het volstrekte gebrek aan dualisme in deze gemeente hebben wij ervaren als een serieus probleem. Wat gaat het college daar aan doen? Wethouders dienen niet aan te schuiven bij hun fracties want dat stelt leden van de oppositie op achterstand. We lezen hierover niets.

 

Algemeen: De rolverdeling

 

  • We hebben even gekeken naar de wijze waarop Heemstede de taken binnen het college heeft verdeeld en daarin valt op dat de rol van de burgemeester veel meer omvat. Zo is Astrid Nienhuis verantwoordelijk voor P&O, ICT en bestuurlijke vernieuwing. Wij vinden het een gemiste kans dat onze burgemeester hierin geen rol heeft gekregen, vooral omdat beide gemeenten samenwerken. Waarom? Wat bezielt de coalitie om dat zo te organiseren dat de burgemeester als het ware aan de kant staat?
  • Het opvallend dat de heer Heijink terugkeert. Hij is nl verantwoordelijk voor een aantal serieuze miskleunen op bestuurlijk gebied de afgelopen jaren. We noemen Bijduinhof als voorbeeld, maar ook de financiën. Tijdens de campagne verklaarde hij nog trots dat we een solide financiële positie hadden maar de stemmen zijn nog niet geteld of we horen dat we afstevenen op een onhoudbare schuldpositie. Helaas is ons ook opgevallen dat de wethouder een meester is in het niet beantwoorden van vragen. Wat wij echt kwalijk vinden is dat de wethouder onwaarheden vertelt. Grapjes over een gymlokaal dat zogenaamd vast zou zitten aan een schoolgebouw en daarom voor een habbekrats wordt verkocht, en daarbij ook nog een raadslid belachelijk maken die dat terecht weerspreekt. Ja, meneer Heijink, dit is een wethouder onwaardig. Dat de heer Heijink zo’n omvangrijke portefeuille krijgt, terwijl hij er toch zo weinig van terecht heeft gebracht, is echt verbijsterend.

 

 

Samenvattend: een nietszeggend stuk waar geen hoop of ambitie uit spreekt, waarin het college de nek niet uitsteekt. Risicoloos besturen en de last bij de burgers neerleggen, dat is het streven blijkbaar. Zorgelijk en teleurstellend.