Politieke gebeurtenissen in Bloemendaal

Wat is er allemaal gebeurd?

  • Op de eerste plaats heeft de gemeenteraad de burgemeester een akkoord gegeven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bennebroek. De huidige kazerne is aan vervanging toe. Wij zijn dik tevreden dat de nieuwbouw plaatsvindt op de huidige locatie en niet op het parkeerterrein schuin voor de Hervormde Kerk (rijksmonument) aan de Binnenweg te Bennebroek. Maar het te investeren bedrag ad ruim € 2,1 miljoen vinden wij te hoog. Wij hebben de burgemeester gewezen op Friesland (zie het instructieve filmpje uit Surhuisterveen met een brandweerkazerne die voor € 1,3 miljoen werd gebouwd, juli 2019) waar diverse kazernes worden gebouwd. Wij vonden helaas voor ons standpunt onvoldoende steun in de raad. Ook het risico op extra kosten omdat de bouw straks duurder uitvalt, is voor de gemeente Bloemendaal. Dit terwijl de bouw onder volledige regie en verantwoording van de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland valt en deze organisatie ook de eigendom verwerft van de kazerne. Zo bezien wordt de gemeente vooral opgezadeld met de lasten en is elk neerwaarts financieel risico voor rekening van de inwoners. Wij betreuren dat.
  • Een andere zaak die ons stevig heeft beziggehouden was de verkoop van de grond onder het Kinderdagverblijf aan de Willinklaan 8 in Bennebroek. Wij waren tegen verkoop van deze grond. Wethouder Heijink was voornemens de grond te verkopen voor € 500.000. Dat lijkt een heel fors bedrag, maar gezien alle investeringen van de gemeente in dit KDV zou het batig saldo afgerond op € 60.000 neerkomen. Dat is niet veel voor een stuk grond op deze prachtige locatie. Belangrijker nog is dat de plek voor inwoners van Bennebroek een emotionele en cultureel maatschappelijke betekenis heeft. Een gemeente moet niet aan korte termijn denken doen. Vooral niet als een bestemmingsplan andere ontwikkelingen toelaat omdat de bestemming ‘maatschappelijk’ in de praktijk ruim wordt opgevat. Bovendien hebben we in Bloemendaal slechte ervaring opgedaan in de praktijk met verkoop van strategisch vastgoed. Wij noemen de desastreuze transacties nog maar eens op: (1) verkoop Linneaeushof (2) verkoop Pannenkoekenhuisje (3) verkoop Park Brederode (4) koop voormalig Marinehospitaalterrein (5) verkoop gymzaal Bennebroek, (6) verkoop van grond rondom hoofdgebouw Park Brederode enz. enz. Onze partij maakt zich hard voor een solide verkoopproces waarbij de marktcondities optimaal dienen te worden bewaakt. Maar bovenal dient verkoop niet ten koste te gaan van gemeenschapszin en van andere belangen dan korte termijn geld. Tot onze grote tevredenheid is de verkoop door de gemeenteraad tegengehouden.
  • Een volgend punt betreft het onderzoek dat zou worden uitgevoerd door Integis. Dit forensisch accountantsbureau zou een onderzoek instellen dat ten doel had waarheidsvinding in het dossier Elswoutshoek. Integis is gestopt medio 2019. Er waren belemmeringen. De burgemeester wil er nu helemaal maar mee stoppen. Een van de argumenten die naar voren komt in de correspondentie tussen Integis en de burgemeester is dat er een mediation traject is gestart tussen het college en de eigenaren van Elswoutshoek. De rechter zou daartoe opdracht hebben gegeven eind 2019. Sinds medio januari dit jaar hebben wij hierover niets meer vernomen. Dat is opmerkelijk. De burgemeester zou immers met een voorstel naar de raad komen. Het is nog altijd radiostilte. Dat de burgemeester het onderzoek van Integis wil stoppen verbaast ons. Mediation is niet hetzelfde als waarheidsvinding. Bovendien heeft Integis de gemeenschap al zo’n slordige € 107.000 gekost. Wat heeft dat geld ons dan opgeleverd? Er is geen rapport. Conclusies zijn er niet. Het is intussen duidelijk dat de burgemeester raadslid Roos de schuld geeft van het zgn. mislukken van het onderzoek. Dat is gebruikelijk. We zijn het gewend intussen. Daarbij wil hij zijn handen leggen op de tuchtklacht die Roos heeft ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle. Deze klacht diende zij in februari jl. in tegen Integis omdat zij van mening is dat de wijze waarop het onderzoek door Integis werd uitgevoerd niet voldoet aan de normen die daarvoor gelden. De burgemeester wil alle stukken van Roos hebben zodat hij deze openbaar kan bespreken in de raad. Daar gaat Roos niet aan voldoen omdat de zaak ‘onder de rechter is’. Maar ook daarna is dit niet gepast. Dit gaat nl over een zaak tussen Roos, Integis en de Accountantskamer. Daar staat de burgemeester buiten. De burgemeester is nu boos en wil aan Integis de stukken opvragen. Op 10 juli as dient de zaak voor de Accountantskamer.
  • De huisvesting van statushouders is nog steeds niet opgelost. De wethouder De Roy heeft er niets van terecht gebracht. Ze dacht dat alles wel zou worden opgelost door de bouw van twee torens aan de Westelijke Randweg 1. Maar de omwonenden en tuinders stonden niet te trappelen van geluk toen ze hoorden dat de plannen zo maar waren aangepast zonder daarover het gesprek aan te gaan. Sterker nog: het participatietraject was net min of meer afgerond toen zij van de gewijzigde plannen vernamen. De wethouder weet de gebrekkige en weinig transparante werkwijze aan Covid-19. Maar de raad nam hiermee geen genoegen. Het plan gaat niet door. Het laatste nieuws is dat diverse raadsleden nu hebben besloten het werk van de wethouder en het college te gaan doen. Op 10 juni as wordt door raadsleden (onder leiding van de heer Bruggeman van het CDA) een bijeenkomst georganiseerd en dan zullen deze politici het probleem samen proberen op te lossen. Ongetwijfeld gebeurt dit met de beste intenties maar het is volstrekt buiten de orde. Raadsleden horen niet in een achterkamertje met de benen op tafel een groot probleem op te lossen. Zij missen de expertise. Zij zijn volksvertegenwoordigers en geen bestuurders. En dit gebeurt buiten het openbare debat zodat inwoners niet weten wat daar precies wordt besproken. Eerder hebben wij dit in Bloemendaal ook meegemaakt. We noemen bijv. het inrichtingsplan Elswoutshoek. Daar dacht de raad ook zelf aan het stuur te kunnen draaien. Nu, we weten hoe dat is afgelopen. Onze visie: een wethouder is aangesteld om te besturen. Dat zal deze wethouder ook moeten doen. Raadsleden moeten niet op de stoel van het college gaan zitten want dat loopt geheid verkeerd af.
  • Tenslotte: diverse raadsleden hebben een initiatiefvoorstel geschreven om het raadslid Mark Doorn van VDB aan een integriteitsonderzoek te onderwerpen. Hierover heeft het volgende bericht in het Haarlems Dagblad gestaan.
  • Meer nieuws hierover volgt later. De digitale raadsvergadering werd door de burgemeester op 28 mei jl voortijdig beëindigd, nl voordat het onderwerp kon worden behandeld. De burgemeester heeft al laten weten tegen dit onderzoek te zijn. Hij wil liever andere raadsleden aan een raadsonderzoek onderwerpen. Wie dat precies zijn en waarom, heeft de burgemeester niet geschreven in zijn brief aan de gemeenteraad. Zijn verzoek doet een beetje wonderlijk aan. Want Elbert Roest heeft zelf laten weten dat hij hoe dan ook wil stoppen met Integis. Terwijl dat forensisch accountantsbureau nu juist was ingehuurd om de integriteit van ambtsdragers en raadsleden te onderzoeken…