Politiek en het nieuws van de dag in Bloemendaal

Wat brengt Bloemendaal in het nieuws deze week? Wij vertellen u er meer over.

  • Zoals wij al vertelden gaat #BNNVARA op 18 juni as een speciale aflevering wijden aan de gemeentepolitiek in #Bloemendaal in het programma #Opstandelingen. Het programma start om 20.30 uur op NPO1. Op 3 juni was er al een preview met na afloop een debat tussen de programmamakers en professor Wim Voermans en deskundige op het gebied van netwerkcorruptie Willeke Slingerland. In deze discussie stond de gemeente Almelo centraal maar ook Bloemendaal werd genoemd. De beïnvloeding door de gemeente van de lokale pers werd als zeer schokkend ervaren. Een klein stukje van die uitzending tonen wij u hier:
3 juni 2020: preview BNNVARA Opstandelingen
  • De problemen rond de huisvesting van #statushouders dreigen uit de hand te lopen. Wethouder De Roy van Zuydewijn van het CDA heeft al bijna een jaar verspild door steeds met voorstellen te komen waarvan ze van tevoren had kunnen weten dat die op geen enkel draagvlak konden rekenen in de samenleving. Alle fracties, m.u.v. Hart voor Bloemendaal, gaan nu volgende week met elkaar om de tafel zitten met het doel het roer van de wethouder over te nemen. Deze fracties gaan bedenken hoe ze de huisvesting kunnen oplossen voor afgerond 60 statushouders. Daar komen natuurlijk elk jaar nog een heleboel statushouders bij want de instroom is blijvend en de gemeenten moeten dit van het Rijk maar zien op te lossen. Wij doen niet mee. Niet omdat wij tegen collegiaal overleg zijn maar omdat raadsleden niet zijn gekozen om het werk van een wethouder te doen. Een volksvertegenwoordiger stelt kaders en controleert het dagelijks bestuur op hoofdlijnen. Bovendien: onze inwoners weten niet wat er wordt overlegd. Zij worden straks geconfronteerd met een raadsbesluit dat in de achterkamertjes is bedacht. Dit terwijl de raad een waarden-vrij debat moet kunnen voeren over besluiten die het college aan de raad voorlegt. Kritiek wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt. Dat heeft niets meer te maken met politiek bedrijven in het belang van de inwoners maar met het gedwongen bereiken van consensus zonder dat inwoners kunnen meeluisteren en meedenken. Wij zijn als enige fractie dus niet bereid om achterkamertjespolitiek te bedrijven. Inwoners moeten altijd de overwegingen kunnen volgen en een wethouder hoort gewoon haar eigen werk te doen.
  • De motie om 500 weeskinderen naar Nederland te halen, werd door de raad aangenomen. Toch menen wij dat dit niet aan de gemeente is maar aan het parlement. Zo zit ons democratisch bestel in elkaar. Het lijkt een prachtige en emotionele oproep aan de Europese Commissie, maar wij hebben in ons land nog vele duizenden asielzoekers die in asielcentra verblijven met kleine kinderen. Wie trekt zich hun lot aan? Maar helaas: de huisvesting van statushouders komt in Bloemendaal maar niet van de grond. Is het dan niet onze plicht als gemeente eerst te doen wat moet? Het valt ons op dat Bloemendaal niet echt in staat is haar eigen huishouden goed te bestieren en een gigantische achterstand heeft in het voldoen aan de eigen wettelijke taakstelling. Een brief met de beste bedoelingen is zo geschreven maar daarmee zijn we er als gemeente nog niet. Natuurlijk krimpt ook ons hart door het grote leed in de wereld en het noodlot dat kinderen treft. Alleen hebben wij in tegenstelling tot de voorstemmers de grootste moeite met willekeur. Want in andere landen is het onrecht niet minder groot: waarom wel weeskinderen ophalen uit een relatief veilig en stabiel EU-land maar niet uit bijv. Jemen of India of Brazilië? En waarom slechts 500 kinderen? Is het aantal leidend of het principe? Hoe verantwoord zijn wij bezig want wie sluiten wij buiten? En verder vinden wij: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als je voorstemt, verklaar je dan ook direct bereid kinderen op te vangen met een groot hart in je eigen huis. Wijs niet steeds anderen aan om dat te doen. Als er al mensen zijn die daartoe in staat zouden moeten zijn, dan zou je toch denken dat er onder de bestuurders van Bloemendaal wel enkele mensen zijn die daarvoor openstaan? Maar toen droogden de woorden abrupt op en viel er een oorverdovende stilte terwijl anderen deze taak snel van zich afschoven met uitzondering van slechts 1 raadslid: Mark Doorn die zich meteen bereid verklaarde kinderen op te willen vangen in zijn huis. Fantastisch. Alleen beschikt de heer Doorn helaas zelf nog niet over permanente huisvesting in Bloemendaal. Dat is zeer te betreuren. We kampen met een groot tekort aan betaalbare woningen in dit deel van het land…
  • De integriteitskwestie van een raadslid is intussen een heikel punt geworden op de politieke agenda. Daar komt dan nog het vermoeden van het schenden van de geheimhouding uit het seniorenconvent bij. Vandaag, 6 juni, stond er alweer een artikel in het Haarlems Dagblad. Burgemeester Roest is hierin uitgebreid aan het woord. Maar jammer genoeg het is artikel niet helemaal de waarheid. Hieronder het artikel en de brief die raadslid Roos stuurde aan burgemeester, raad en griffier. Natuurlijk zijn wij wel zo eerlijk geweest om de journalist van dit stukje ook te informeren. Wie weet helpt het de krant volgende keer wel aan hoor en wederhoor te doen.

Geachte burgemeester, beste collega’s, geachte griffier,

In het artikel in het HD van vandaag staan enkele onjuistheden. Daarover heb ik al iets opgemerkt. Via deze mail kom ik hier nog op terug omdat ik niet alles heb benoemd:

  • Ik heb tijdens het presidium gezegd dat als we over personen spreken, dit wat mij betreft niet in het openbaar dient te gebeuren. Dat was en is mijn standpunt. Niettemin respecteer ik ieders visie. Het geeft geen pas dat de burgemeester in de krant laat noteren dat het weer Slewe en Roos zijn die niet weten hoe het hoort. Want dat is wel de strekking van het artikel.
  • De burgemeester betreurt de openbaarheid. Echter, de kwestie was al openbaar omdat de problematiek rond een eventuele belangenverstrengeling al veel eerder was benoemd tijdens een openbare commissievergadering door Herbert Faber van GL en later ook door het schaduwraadslid Faas van ZB. Dat lag voor de hand dat dit zou gebeuren want het bouwplan waarbij raadslid Doorn betrokken was, stond op de agenda. Natuurlijk komt het dan naar voren. Dit mede nav meldingen van verontruste inwoner(s). Op dat moment lag er geen integriteitsmelding maar een openbaar statement was al wel gemaakt en vervolgens kwam dat in de krant te staan. Dat is wel zoals een democratie functioneert. Niet alles kan achter slot en grendel worden opgeborgen hoe pijnlijk dat soms ook is voor betrokkenen.
  • Direct kwam er een ‘zienswijze brief’ van het college op het initiatiefvoorstel van enkele fracties. De toon was: wij, college vinden het niet nodig dit betrokken raadslid te onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. En: raad, doe je werk en doe een onderzoek naar andere raadsleden en niet naar raadslid Doorn. Het is mij nog steeds niet duidelijk op wie de burgemeester doelt en waarom. De burgemeester stelt iets in zijn openbare brief en het is belangrijk dat hij deze insinuaties onverwijld hard maakt. Ik verzoek de burgemeester opnieuw dat te doen. Tot nu hoor ik niets. De burgemeester schijnt wel concrete namen te hebben genoemd van die andere raadsleden tijdens een telefonisch onderhoud met Leonard Heukels.
  • Terwijl de hoeveelheid stof in de lucht toenam de afgelopen anderhalve week, werd woensdagmorgen 3 juni jl bekend dat mogelijk sprake is van een mogelijk strafbaar feit, nl een redelijk vermoeden van schending van de geheimhouding uit het seniorenconvent dd 26 mei jl. Ik heb om die reden gevraagd aan de burgemeester terug te keren. Het lijkt me toch dat het lekken uit een seniorenconvent een reden is om terug te keren naar de digitale raadsvergadering als het initiatiefvoorstel op de agenda staat. Niet om in concreto te spreken over dit vermoeden maar wel om rust te brengen en de leiding ter hand te nemen als burgemeester van Bloemendaal, als voorzitter van de raad en als hoeder der integriteit. Maar in de krant doet de burgemeester het voorkomen alsof er niets aan de hand was en raadslid Roos en Slewe onredelijke eisen stellen. De burgemeester kon immers rustig op zijn vakantieadres blijven volgens de meerderheid. Terwijl ik alleen maar heb gevraagd aan de burgemeester: wat vind je zelf? Is de schending van de geheimhouding ernstig of niet?

Resumerend: de hele gang van zaken de afgelopen weken geeft blijk van gebrek aan leiderschap en verbinding van de kant van de burgemeester. Maar ook vind ik het triest hoe deze manier van werken op werkelijk alle fronten tot escalatie heeft geleid. Het feit ook dat andere raadsleden steeds opnieuw via de burgemeester in zijn openbare brieven dan wel direct/indirect via hem in de lokale pers in een kwaad daglicht worden gesteld terwijl de burgemeester de taak heeft boven partijen te staan. De burgemeester heeft een directe verbinding met de pers en dat is ook logisch. Maar om die verbinding te (mis-) gebruiken om bepaalde raadsleden zwart te maken vind ik echt niet kies.

Tenslotte meen ik dat het geen kleinigheid is wanneer de geheimhouding wordt geschonden. En jullie begrijpen toch allemaal wel waarom dat zo is. Ik lees hierover niets terug in het Haarlems Dagblad. Wat me ook hogelijk verbaast is dat niemand van de raadsleden het schenden van de geheimhouding ter sprake heeft gebracht de afgelopen periode. Ook niet toen ik het opbracht op 4 juni in mijn oproep aan de burgemeester. Terwijl het toch de norm is dat bij een verdenking van schending van de geheimhouding het functioneren van de raad als geheel in het geding is en aangifte gedaan wordt bij het OM.

De voorstelling van zaken in de krant is keer op keer toch onjuist en dat berokkent schade. Een krant die regionaal wordt gelezen is een machtig middel om een volksvertegenwoordiger af te serveren. En als dat stelselmatig gebeurt dan kun je denk ik rustig spreken van misbruik van dit medium.

Misbruik dus van communicatie door de burgemeester.

Mvrgr,

Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal