Persverklaring: de geheimen van Bloemendaal rond het Integis onderzoek

De berg met geheimen wordt in Bloemendaal steeds groter. Het begrip geheim of vertrouwelijk wordt in #Bloemendaal te eenvoudig als ‘vluchtroute’ gehanteerd is onze gedachte. Dat is niet goed voor het open debat en voor onze democratie. De hoofdregel luidt immers: alles is openbaar, tenzij.

De laatste ontwikkelingen rond het onderzoek dat #Integis is gestart begin 2019 worden hieronder in de persverklaring van raadslid #Roos toegelicht. Ongetwijfeld speelt op de achtergrond een rol dat Integis zelf niet wil deelnemen aan een politieke discussie en liever niet heeft dat in het openbaar uitspraken worden gedaan over het dossier Elswoutshoek waarover Integis zich momenteel buigt. Dat gezegd hebbende, is het de raad die bepaalt wanneer informatie geheim is. Op 6 mei jl werd alles nog in het openbaar behandeld en was er geen sprake van geheime correspondentie. Waarom nu dan opeens wel?

Roos tast sowieso in het duister. Want hoewel haar verweten wordt niet te willen meewerken aan het interview dat Integis wil afnemen, vindt ze zelf dat haar niets te verwijten valt. Zij wil ondanks het lopend strafproces meewerken. Mits uiteraard alle voor haar geldende belemmeringen dan ook subiet worden opgeheven. Daarvoor is het zeker nog niet te laat. Meer hierover leest u in de onderstaande persverklaring. Tot slot voegen wij achter haar persverklaring nog drie links die verwijzen naar verschillende artikelen over deze kwestie: twee actuele artikelen uit het Haarlems Dagblad en een ander artikel van de verslaggevers van NH Nieuws met verwijzingen naar eerdere rapportages en achtergrondinformatie.

Persverklaring van Roos van 27 mei 2019:

De berg met geheimen wordt in Bloemendaal met de dag groter. Op 22 mei jl. heeft de raad zonder enige motivering besloten een brief van het onderzoeksbureau Integis geheim te verklaren en in een geheime commissievergadering  te bespreken. Terwijl het doel van het onderzoek ‘waarheidsvinding’ zou moeten zijn, raakt die waarheid steeds verder uit beeld.

Waarom dit besluit tot geheimhouding? Daarover zwijgt de raad in alle talen. Er wordt slechts  verwezen naar een wetsartikel waarin staat dat het verstrekken van informatie achterwege blijft ‘ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden’. Zonder motivering is deze tekst niet te begrijpen. Waaruit bestaat die onevenredige bevoordeling dan wel benadeling van personen? Wie zijn die personen? Bij welke aangelegenheid zijn zij betrokken? Het blijft allemaal in nevelen gehuld. Het is bizar dat hierover geen enkel debat heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 22 mei. Het enige dat bekend werd gemaakt is dat de avond voor de raadsvergadering  zes van de acht fractievoorzitters het zo met de burgemeester hebben afgesproken. Ik heb mijn onbegrip geuit tijdens de vergadering al wist ik natuurlijk dat het kansloos was. Want precies 1 minuut voor de vergadering kreeg ik het reeds ondertekende raadsvoorstel onder mijn neus geduwd door een VVD-raadslid. Dat ging vergezeld van de koele mededeling dat het besluit ‘unaniem’ was genomen. 

Waarheidsvinding is onmogelijk als alles geheim of vertrouwelijk is. Ik ben voorzitter van de commissie bestuur en middelen maar na rijp beraad heb ik besloten dat ik deze geheime vergadering niet kan voorzitten. Onze inwoners betalen dit onderzoek. Zij hebben recht op de waarheid. De geheime beraadslaging zal zeer beslist gevolgen hebben voor het onderzoek en de politieke afwegingen die de raad in die vergadering maakt, horen openbaar te zijn. Als volksvertegenwoordiger vind ik dit raadsbesluit dan ook niet te verenigen met mijn geweten. Direct na de verkiezingen in 2018 heb ik de belofte afgelegd, inhoudende dat ik ‘getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

Omdat op geen enkele wijze is duidelijk gemaakt waaruit die onevenredige benadeling of bevoordeling van personen dan wel bestaat, biedt dit raadsbesluit volop ruimte aan speculaties. Precies wat we niet moeten willen in Bloemendaal. Het is bekend dat oud-wethouder Kokke en oud-burgemeester Nederveen (beiden VVD) eisen dat Integis doorgaat maar op zo’n manier dat elke speculatie rond hun handelen in de periode dat zij zelf verantwoordelijk waren voor het dossier Elswoutshoek, wordt weggenomen. Dat was tenminste hun niet mis te verstane opdracht aan de raad onlangs.  Dat betekent een beperking van het onderzoek. Alle voor hun compromitterende zaken die nu algemeen bekend zijn geworden als gevolg van de ‘Jet Schol- papers’ zullen dan buiten beeld blijven. En die ‘papers’ zijn slechts het topje van de ijsberg. Over mijn eigen positie kan ik kort zijn: ik ben graag bereid mee te werken aan het onderzoek, maar wel zonder enige geheimhouding of vertrouwelijkheid en met alle stukken op tafel want ik wil alles bespreken en niet dat het onderzoek wordt beperkt. Helaas zijn de stukken aan mij nog steeds niet ter beschikking gesteld door de burgemeester wat verbazingwekkend is omdat ik raadslid ben en recht heb op die informatie.

Tot slot bevestig ik dat ik door de gang van zaken genoodzaakt ben een bezwaarschrift in te dienen tegen het geheimhoudingsbesluit en gezien het spoedeisend belang van deze zaak zal ik mij samen met  een ander raadslid (Heukels van LB) wenden tot de bestuursrechter en een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Haarlem.

Marielys Roos, raadslid van Hart voor Bloemendaal

Haarlems Dagblad artikelen:

Weer bonje over geheimen in Bloemendaal

Raadsleden spannen rechtszaak aan tegen geheimhouding en geheime vergadering

En NH Nieuws hierover vandaag:

NH Nieuws over het kort geding van twee raadsleden tegen de geheime vergadering