Openheid is cruciaal

De gemeente Bloemendaal heeft het Wob-verzoek van het Haarlems Dagblad op 22 juni jl. afgewezen. Dat is onterecht. Het college had het verzoek aan de raad moeten doorsturen want het is aan de raad de geheimhouding op de ‘Slewe-deal’ al dan niet op te heffen. Dit is gebaseerd op artikel 25 vierde lid van de Gemeentewet. Het college is dus zelf niet bevoegd te beslissen op het Wob-verzoek.

Inmiddels hebben wij zelf een Wob-verzoek ingediend. Dat heeft niet alleen betrekking op het openbaar maken van de vaststellingsovereenkomsten die het college heeft gesloten met de beide families Slewe, maar ook op het verslag van de geheime raadsvergadering van 27 mei jl. Het is relevant voor de inwoners van Bloemendaal dat zij kennis kunnen nemen van de beraadslagingen. Bovendien moet bekend worden gemaakt wat het college precies aan de raad heeft voorgelegd. Welke keuzeruimte is de raad geboden, wat waren de alternatieven? Als laatste punt noemen wij nog het raadsbesluit zelf dat op 27 mei is genomen. Ook dat besluit hoort openbaar te worden gemaakt. Zodra de deal is gesloten en de handtekeningen zijn gezet, is er geen enkele wettelijke grondslag voor geheimhouding. Juist omdat het dossier Elswoutshoek de gemoederen de afgelopen 11 jaar zo in beroering heeft gebracht en diverse wethouders en burgemeesters hierover zijn gestruikeld, is openheid hierover van het grootste belang.

Tenslotte willen wij opmerken dat de families Slewe onbehoorlijk zijn behandeld. Daarover hebben wij ons in de afgelopen 7 jaar steeds duidelijk uitgesproken. Wij hebben urgent aangedrongen op het oplossen van dit conflict. Dat werd ons niet in dank afgenomen.

Het is duidelijk dat er veel meer slachtoffers zijn te betreuren in dit dossier naast de families Slewe. Wij noemen oa oud-wethouder Jur Botter van D66 die het veld moest ruimen aan wiens stoelpoten werd gezaagd omdat hij in alle redelijkheid meende de strijdbijl te kunnen begraven. Wij noemen ook Gerard Metselaar, destijds raadslid voor D66, die vreselijk werd gestraft omdat hij D66 waarschuwde dat het de gemeente grote schade zou berokkenen als de zaak verder op de spits werd gedreven. En niet te vergeten alle anderen die onterecht moesten vertrekken omdat zij de schuld kregen te veel in het kamp van de ‘vijand’ te verkeren. En wat te denken van de positie van raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal? Al zeven jaar wordt zij vervolgd door Justitie omdat zij zogenaamd geheimen zou hebben geopenbaard? Het enige dat zij heeft gedaan is in alle oprechtheid pleiten voor een ‘staakt het vuren’ en voor redelijkheid en billijkheid teneinde de ontstane schade te beperken voor zowel de gemeente als de inwoners.

Rehabilitatie van Jur Botter, Gerard Metselaar en Marielys Roos is uitgebleven maar is wel noodzakelijk. In plaats daarvan heeft de gemeente een zwijgdeal gesloten. Wie probeert de gemeente hiermee te beschermen? Waarom wordt er geen rekenschap afgelegd? Op deze manier wordt geen schoon schip gemaakt. Goed openbaar bestuur is onverenigbaar met een zwijgdeal die bovendien betaald wordt met gemeenschapsgeld. Uiteraard zijn wij zeer tevreden dat op aandringen van de accountant de financiële consequentie van de deal (nl €750.000) alsnog in de jaarrekening 2020 is verwerkt. Want daar hadden wij in de afgelopen weken sterk voor gepleit. Dat dit alsnog is gebeurd is geheel en al onze verdienste. Maar los van geld zijn andere aspecten van de deal minstens zo belangrijk.

Zonder openheid zal deze kwestie blijven sudderen en is herstel van vertrouwen onmogelijk. Voor de handhaving van de zelfstandigheid van Bloemendaal is dit gebrek aan transparantie bovendien zeer schadelijk zo niet funest. Wij hopen dat de gemeente snel tot inkeer komt en dat de gemeenteraad de geheimhouding opheft. Op 7 juli jl. lukte het Roos nog niet de raadsleden op andere gedachten te brengen in de raadsvergadering. Maar daar houdt het niet op. Wij wachten de beslissing op ons Wob-verzoek af en zullen indien nodig, in bezwaar en beroep gaan bij de bestuursrechter. Het is van het grootste belang dat Bloemendaal weer open en eerlijk wordt bestuurd en dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de geleden schade ter verantwoording worden geroepen en niet worden gedekt door deze zwijgconstructie.

Transparantie is cruciaal is voor integer bestuur.

Dit gaat over de toekomst van Bloemendaal. Openheid is noodzakelijk!

Hart voor Bloemendaal

M Roos, Fractievoorzitter

Gerard Metselaar commissielid voor Hart voor Bloemendaal
Raadslid Roos in 2014 tijdens raadsvergadering

Wethouder Jur Botter links op de foto wilde het conflict beëindigen in 2015