Persbericht: splitsing fractie

Heden het volgende persbericht uitgestuurd:

Ls

De afgelopen weken heeft het College van B&W  Bloemendaal niet nagelaten om onze fractie zwart te maken vanwege – en met name – uitingen op mijn Facebookpagina. Het college heeft hiermee  mijn twee fractiegenoten, de heer Slewe en mevrouw Faas, ten onrechte verantwoordelijk gemaakt voor iets wat zij niet hebben gepubliceerd.

Ik heb op mijn Facebookpagina een aantal uitingen gedaan waar ik volledig achter sta en recht op heb om dat te doen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Ik ben daar verantwoordelijk voor en niet mijn twee fractiegenoten. Ik zal mij zo nodig verantwoorden in dat kader van die vrijheid.

Echter ik wil mijn twee fractiegenoten op geen enkele wijze hier in meetrekken, in tegenstelling tot hetgeen het college van B&W van de gemeente Bloemendaal wel doet. Om die reden heb ik besloten om met onmiddellijke ingang de fractie van Hart voor Bloemendaal te splitsen en wel in dier voege dat de heer R. Slewe – als raadslid – en mevrouw C. Faas – als duo raadslid- verdergaan onder een andere naam, die door hen op een later moment bekend zal worden gemaakt, in de gemeenteraad van Bloemendaal. Ik ga verder als raadslid voor Hart voor Bloemendaal. 

Marielys Roos, namens Hart

De aanleiding voor de splitsing vormt de beschuldiging van de heer Roest in zijn burgemeestersbrief en zijn uitspraken afgelopen donderdag, 30 januari jl., in de gemeenteraad. Op de vraag van raadslid Heukels aan de burgemeester het bewijs te leveren van de beschuldiging dat R. Slewe en C. Faas op hun Facebookpagina uitlatingen zouden hebben gedaan die de heer Roest kwalificeert als ‘ambtenaren belachelijk maken, beschimpen of persifleren’ wilde de heer Roest geen antwoord geven. Dat bewijs kon Roest ook niet leveren, want dat hebben Slewe en Faas niet gedaan. Maar dat vond de burgemeester helemaal niet relevant. Wat hem betreft zijn de handelingen of uitspraken van 1 van de leden van de fractie van Hart, zelfs als die privé worden gedaan, handelingen en uitspraken van de gehele fractie en wat hem betreft zijn dan alle leden daarvoor verantwoordelijk.

‘De fractie is een eenheid van individuele leden die in collectiviteit en gezamenlijkheid optreedt,’ zo werd het door de heer Roest verwoord.

raadsvergadering bandopname 30 januari 2020

Hoewel dit ongrondwettelijk is en in strijd met internationaal recht, zie https://mensenrechten.nl/nl/vrijheid-van-meningsuiting, is het effect hiervan dat er geen individueel spreekrecht meer geldt voor volksvertegenwoordigers van Hart en dat wat privé is, niet meer als privé wordt beschermd. Het recht op privacy is daarmee een volstrekte illusie geworden. Als dit in extenso wordt doorgevoerd, betekent deze opvatting van de burgemeester zoals hij die heeft verwoord, dat als een van de leden van de fractie van Hart een inbraak pleegt en vervolgens wordt opgepakt door Justitie, deze inbraak alle fractieleden wordt aangerekend en ze alle drie de gevangenis in kunnen. Enz.

Hetzelfde geldt uiteraard voor de integriteitsmeldingen die Rob Slewe deed tegen ambtenaren. Dat zijn meldingen die Slewe zelf deed, op zijn naam en niet in naam van Roos. Maar dat doet er allemaal niet toe, aldus de burgemeester: meldingen van Slewe zijn meldingen van de fractie. Van het collectief. Van de gezamenlijkheid. En dat terwijl Roos niet eens weet welke meldingen er liggen en hoeveel en tegen wie. Een bespottelijke situatie uiteraard dat Roest meent dit zo te kunnen stellen.

Niet alleen is dit oordeel van de burgemeester juridisch faliekant onjuist, het is ook buitengewoon kwalijk omdat het raadsleden in de uitoefening van hun politieke ambt verboden wordt vrijuit te spreken. In de praktijk zal dit erop neerkomen dat de fractieleden verworden tot elkaars politieagent. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de democratische rechtsstaat. Maar het is wel de bedoeling van burgemeester Roest.

Omdat raadslid Roos niet wil dat haar collega’s verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen die zij op haar eigen Facebook pagina doet en ook geenszins de intentie heeft hen te beschadigen op welke wijze dan ook, is de fractie na rijp beraad tot het besluit gekomen tot een splitsing over te gaan zoals hierboven in het persbericht aangekondigd. Dan is het voortaan exact duidelijk voor burgemeester Roest wie voor wat verantwoordelijk kan worden gehouden als daar al überhaupt sprake van is.

Het ‘pars pro toto’ dat de heer Roest hanteert op de fractie, behoort dus met ingang van heden tot het verleden. Het gevolg is dat wij voortaan als twee eenmansfracties verder ons werk zullen voortzetten.

Laat daarbij worden aangetekend dat de samenwerking in de raad zonder problemen verder zal verlopen en de twee eenmansfracties zullen elkaar waar mogelijk steunen.

Tot slot: voor Roos geldt dat de vrijheid van meningsuiting het allerbelangrijkste grondrecht is. Vrijheid van meningsuiting is alles. En die vrijheid moet bewaakt worden en beschermd, niet om mensen in staat te stellen slechts datgene te zeggen wat politiek correct wordt geacht. Roos meent dat zij het volste recht heeft zich uit te laten op haar Facebookpagina. Persiflage en satire houden de samenleving vitaal.  

Ook de opvattingen van de burgemeester over social media zijn wat dat betreft volstrekt uit de tijd en kennen geen juridische grondslag. Wij leven nu in 2020.

Tot slot verwijzen wij naar de Grondwet. Het begrip fractie wordt hierin niet genoemd. De Grondwet kent uitsluitend ‘leden’. Als de heer Roest de fractie als collectief in de Grondwet verankerd wil zien in plaats van de volksvertegenwoordigers, dan zal hij D66, zijn eigen partij, moeten vragen de Grondwet te wijzigen maar zolang dat niet is gebeurd, is elk lid wettelijk gerechtigd te zeggen wat hij of zij wil,

ZONDER LAST.