Peiling over herinrichting Leidsevaart-Bekslaan

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de herinrichting van het kruispunt Leidsevaart/Bekslaan op de grens van Bennebroek en Vogelenzang. Voor het ontwerp ziet u: ontwerp herinrichting fietsknelpunt Leidsevaart en Bekslaan

De fietsersbond heeft er bij de gemeente al jaren op aangedrongen het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. Maar dat is natuurlijk niet het enige aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Het gaat niet alleen om veiligheid voor fietsers maar ook voor voetgangers, automobilisten, over parkeergelegenheid, over de bereikbaarheid van de eigen woning, over fijnstof, filevorming, over woongenot, over buurtschap, leefbaarheid enz. De kruising zoals die momenteel is ingericht is onduidelijk. Voor het verkeer is het onduidelijk en onoverzichtelijk wat precies wordt verwacht. Daarbij komt enkele extra complicaties zoals de aanwezigheid van de vaart, de loop- en fietsbrug, het spoor en de doorgang naar het vervolg van de Leidsevaart waar men eerst een aanzienlijke drempel over moet voor men verder kan. Het is al met al dus geen eenvoudige aangelegenheid om dit overzichtelijker en dus ook veiliger te maken. Gezien het geringe aantal parkeerplekken, moet er daarbij ook nog rekening worden gehouden met de bewoners van de Bloemenbuurt aan de andere kant van de vaart.

Het ontwerp zoals dat nu door de gemeente aan de raad is gepresenteerd betekent een ingrijpende verandering voor het kruispunt en ook voor de bewoners. Heeft het ontwerp dat voorligt ook draagvlak?

Hart voor Bloemendaal hield een peiling onder die bewoners die rechtstreeks met de uitvoering van het ontwerp te maken zullen krijgen en met de omwonenden aan de overkant van de vaart. Het commentaar dat wij ontvingen ziet u hieronder weergegeven. De vragen die wij stelden zijn de volgende:

PEILING

Geachte bewoners,

Op 18 mei staat de herinrichting van de kruising Bekslaan en Leidsevaart op de agenda van de gemeenteraad.

Daarover willen wij u enkele vragen stellen:

Bent u het eens met het ontwerp?               Ja           Nee

Bent u tevreden over het participatietraject?  Ja           Nee

Welke bezwaren (indien u die hebt) zijn van toepassing:

Er komen minder parkeerplaatsen               Ja           Nee

Parkeren op eigen terrein wordt lastig         Ja           Nee

Het wordt minder veilig                              Ja           Nee

Andere bezwaren                                       Ja           Nee

NL: ……………………………………………

De uitslag van onze peiling zijn:

Van diverse kanten kregen wij de vraag te horen: is dit nu het enige ontwerp of valt er nog iets te kiezen? Er blijkt inderdaad een alternatief ontwerp te bestaan. Wij hebben dat uitgezocht en de griffier gevraagd het alternatief ontwerp van een verkeerskundig bureau van december 2017 op de website van de gemeenteraad te plaatsen. Zie hiervoor de volgende link: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/06-rapportage-XTNT-advies-inrichting-kruispunt-Leidsevaart-Bekslaan-2018000749.pdf

Over dit alternatief schrijft het college van burgemeester en wethouders het volgende: Uitvoeren van dit ontwerp (zie bijlage 2018000749) zal waarschijnlijk wel passen binnen de beschikbare middelen. Echter, wij verwachten op grond van het doorlopen participatietraject dat er zeer weinig draagvlak voor is, en dat de provincie er geen of veel minder subsidie voor beschikbaar stelt.

Dit is een opmerkelijke conclusie. Enerzijds omdat het huidig ontwerp zoals dat aan de raad is gepresenteerd €500.000 duurder lijkt uit te vallen dan het alternatief. Anderzijds omdat de meerderheid van de bewoners zich beklagen dat het participatietraject niet volledig is doorlopen en zij dit alternatief ontwerp niet blijken te kennen.

We zullen op 18 mei as het debat hierover aangaan in de raad en de wethouder en de collega’s bevragen: is het voorgelegde ontwerp het resultaat van een goed doorlopen participatietraject en is dit ontwerp voldoende veilig, zijn er voldoende parkeerplaatsen enz. En ten tweede: is dit ontwerp te prefereren boven het alternatief mede gezien het feit dat dit €500.000 duurder is dan begroot.