Overal windmolens en zonnepanelen, de Regionale Energie Strategie (RES)

De concept Regionale Energie Strategie (#RES) werd afgelopen dinsdag 8 september 2020 besproken in de gemeenteraad. Terwijl de grote landelijke partijen hun goedkeuring uitspraken en merendeels tevreden waren over de RES, verzetten wij ons hevig tegen de plannen om de regio vol te zetten met windmolens, zonnepanelen en gebruik te maken van biomassa. Wij menen dat sprake is van een nieuwe religie die onze levensstandaard terug zal brengen naar het niveau van de Middeleeuwen. Bovendien zijn we zeer fel tegen kap van bossen voor biomassa. #stopbiomassa #kapmetkappen

 • Op basis van welke wet- en regelgeving zijn wij als gemeentebestuur verplicht dit op deze wijze te organiseren? De #VVD wees naar de Klimaatwet, maar dit gaat over biomassa. Ook wees de VVD naar het Klimaatakkoord. Maar ook dat is onzin want dat is geen wet. Waar is de VVD mee bezig? Het uitrollen van een totale landschapsvernietiging en het verbranden van geld ten behoeve van enkele gewiekste exploitanten?
 • Heeft het college de concept RES al goedgekeurd? In het raadsvoorstel staat dat we hiervan kennisnemen en dat we een zienswijze kunnen indienen. In de toelichting hierbij staat: ‘Aanleiding In het klimaatakkoord is afgesproken dat in het jaar 2030 er 35 TwH (Terawattuur) aan duurzame elektriciteitsvermogen op land gerealiseerd dient te zijn. Dit proces wordt decentraal belegd via zogeheten regionale energiestrategieën, de RESsen. Nederland is daartoe opgedeeld in 30 regio’s. Bloemendaal maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland Zuid en de Deel-RES IJmond Zuid Kennemerland. Het proces is bottom-up ingericht, en dient te leiden tot de ruimtelijke borging van duurzame opwekking middels zon en wind in het omgevingsbeleid van de betrokken gemeentes. Uitgangspunt is dus een gedragen en participatief traject. De nu voorliggende concept-RES NHZ is het tussenresultaat van een aantal doorlopen stappen op weg naar een door de gemeenteraad vast te stellen eindversie, de RES 1.0.’ Om te beginnen is het klimaatakkoord helemaal niet door de TK vastgesteld. Bovendien kan het college niet buiten de raad om een concept RES vaststellen. Dat is ondemocratisch. En het belangrijkste: onze inwoners zijn niet gehoord of worden afgescheept met een flauwekul verhaal, zie voorbeeld hieronder. ‘Diverse openbare ateliers’. Toen we de gemeente vroegen wie er nu bij die ateliers aanwezig waren kregen we te horen dat de opkomst minimaal was. Logisch, want er is amper ruchtbaarheid aan gegeven en er worden alleen maar halleluja verhalen verteld.
 • In de concept RES staat 50 keer biomassa genoemd. We noemen de biomassacentrale in Diemen, Zaanstad, AEB in Amsterdam, Purmerend enz. Hart voor Bloemendaal is fel tegenstander van biomassa. Ook de leden van de Tweede Kamer zijn er nu achter dat dit een enorme vervuiler is en vernietiging van natuur (Klimaatwet is dus al achterhaald). Wat kiest de raad: wel of geen biomassa?
 • In de concept RES staat: Er wordt binnen de deelregio geen hernieuwbare elektriciteit opgewekt uit biomassa. Eventuele opwek uit biomassa telt niet mee in het bod van de RES, maar draagt wel bij aan CO2-reductie in de regio. Dat is een klinkklare leugen. De bevolking wordt op het verkeerde been gezet. Ronald #Plasterk schreef het al: ‘bij het verbranden van biomassa komt CO2 vrij, meer dan bij het verbranden van aardgas of steenkool omdat biomassa minder droog is; er komt ook meer luchtverontreiniging vrij omdat het viezer is dan fossiel. Die biomassa had nooit als duurzaam aangemerkt mogen worden…’ Het heetste hangijzer is het opstoken van houtkorrels in energiecentrales, en dat moet je echt niet doen, zegt de SER. Elektriciteitscentrales verstoken op steeds grotere schaal houtkorrels, gestimuleerd door miljardensubsidies. Waar voorstanders steeds repten van het gebruik van resthout uit de houtverwerkende industrie en de bosbouw, zagen tegenstanders iets heel anders: ‘hele bossen’ verdwenen in de centrales, met nare gevolgen voor luchtkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Hart voor Bloemendaal wordt misselijk alleen al bij de gedachte dat bomen worden verbrand omdat het zogenaamd zo ‘duurzaam’ en ‘milieubewust’ zou zijn. Het is een grof schandaal dat de raad hier niet tegen in opstand komt.
 • Recent kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport waarin wordt gesteld dat het verduurzamen van de eigen woning voor de meeste huizenbezitters niet rendabel is. Het aanschaffen van een warmtepomp of van het gas afgaan is niet aantrekkelijk voor de portemonnee van de huizenbezitter. Waarom staat dat niet in de RES en waarom wordt deze informatie aan de inwoners onthouden? NB: Over windturbines en zonneweides wisten we al dat die niet rendabel zijn zonder SDE+ regeling voor de exploitanten.
 • De provincie hanteert nu nog de regel dat windturbines minimaal 600 meter van huizen moeten en staan en in een lijnopstelling van minimaal 6 stuks. De provincie wil deze regel loslaten om maar windturbines te kunnen plaatsen. Hoe beziet het college dit? Terwijl in Duitsland duidelijk is geworden dat windenergie niet rendabel is gaan we er in Nederland nog vrolijk mee door. Waarom ageert de gemeenteraad niet tegen deze miljarden verslindende windhandel? Zie: https://groene-rekenkamer.nl/1426/duitse-windparken-niet-rendabel/
 • Zonnepanelen op eigen huis zullen door afschaffing van de salderingsregeling financieel onaantrekkelijk worden. Waarom wordt dit eerlijke verhaal niet aan onze burgers verteld?
 • De zonneweides zijn grote subsidie slurpers van SDE+ gelden. Deze SDE+ pot wordt gevuld door ODE, opslag duurzame energie, die dus bijeen wordt gebracht via de energierekening van de inwoners. Grote zonneweides maken de energiekosten voor huizenbezitters en huurders steeds duurder. Waarom horen inwoners dit niet?
 • Kan Bloemendaal nog stoppen met uitvoering van de RES-projecten als blijkt dat tegen die tijd de kosten exorbitant hoog zijn? Het antwoord van de wethouder: nee dat kan niet. Dus ook als de kosten enorm tegenvallen en de opbrengst niet rendabel is, dan toch zit onze gemeente gevangen in de RES?
 • Het college heeft eind januari 2020 haar akkoord gegeven voor de bouw van een zonnepark op haar twee parkeerterreinen bij het strand van Bloemendaal aan Zee. Wat levert dit nu concreet financieel op voor Bloemendaal? Het antwoord: €1 per zonnepaneel per jaar. De exploitant ligt intussen gierend van het lachen in het struikgewas van de duinen. Van zo veel stupiditeit van ons gemeentebestuur kunnen ontwikkelaars alleen maar dromen. Er wordt goud geld verdiend over de rug van inwoners en natuur maar de raad horen we er niet over. ‘Veel inwoners nemen zelf al stappen en isoleren hun woning, rijden elektrisch en plaatsen zonnepanelen als dat kan. Dit zijn de voorlopers, en met hun hulp probeert de gemeente door middel van het hagelnieuwe platform www.bloemendaalzetstappen.nl andere inwoners te enthousiasmeren om ook stappen te zetten, groot of klein.‘ Dit schrijft de gemeente. Welke ondernemers profiteren hiervan? En waarom staat er niet op deze website dat de salderingsregeling wordt afgeschaft en dat de energierekening zeer fors gaat stijgen?
 • Schade aan natuurgebied. Voorbeeld. Haarlem Zoekgebied 10: Schouwbroekerplas. Ten zuiden van Haarlem zijn twee plassen waarvan onderzocht kan worden of drijvende zonnepanelen mogelijk zijn. Is de overheid niet helemaal gek geworden door een natuurplas vol te leggen met drijvende zonnepanelen?

Het moge duidelijk zijn dat de raad in grote meerderheid bereid is deze waanzin te steunen, maar wij zijn fel tegenstander en zullen de RES zeker niet gaan goedkeuren. Wel hebben we medelijden met onze inwoners, de vogels, de vissen en andere dieren die het moeten ontgelden en bloedt ons hart vanwege de grootschalige kap van bomen. Op respect voor de natuur hoef je bij de raad van #Bloemendaal alvast niet te rekenen.