Over geld, gevaar, hommeles, heesters en televisie: in Bloemendaal

En dan nu, zoals u van ons gewend bent intussen, het laatste politieke nieuws uit de gemeente Bloemendaal.

  • We beginnen met het bouwplan langs de Westelijke Randweg 1 (#WR1). Eerder berichtten wij u over het feit dat wethouder De Roy van Zuydewijn het raadsbesluit naast zich had neergelegd en op eigen houtje was begonnen aan gesprekken met de projectontwikkelaar over een compleet ander bouwplan. Een plan waarin de huisvesting van statushouders ook diende te worden geregeld zodat Bloemendaal in één moeite door haar achterstand kon wegwerken. Dit gebeurde zonder enige vorm van participatie en de wethouder kreeg flinke kritiek. Ze moest haar plan intrekken van de raad. Intussen is er meer nieuws. De bewoners ontdekten dat de Omgevingsdienst IJmond al op 30 maart jl. een advies hadden uitgebracht aan de gemeente. Dit advies heeft de wethouder niet gedeeld met de raad. En dat terwijl er op 13 mei een vergadering was met de commissieleden waarin zij de raad had moeten informeren over de uitkomst van dat advies. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Dat advies luidt als volgt (letterlijk citaat): ‘Deze activiteit wordt als categorie 3.2 bestempeld waarbij een richtafstand geldt van 100 meter. De richtafstand mag met één stap worden verlaagd waardoor een richtafstand geldt van 50 meter. De planlocatie is direct ten zuiden van de planlocatie gelegen en bevindt zich binnen de richtafstand van zowel het hinderaspect geluid als het hinderaspect gevaar. Door middel van hinderonderzoek moet worden onderzocht of het tranformatorstation wordt gehinderd in de bedrijfsvoering door realisatie van gevoelige functies. Andersom geldt dat moet worden onderzocht of ter plaatse van de planlocatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op basis van het voorgaande vormt het aspect milieuzonering daarom een belemmering voor het initiatief en is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.’ Kortom: GEEN SPRAKE VAN EEN GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING! Hoe kwalijk is het dat mevrouw De Roy van Zuydewijn dit niet heeft genoemd? U zult begrijpen dat wij haar hierover stevig aan de tand gaan voelen. Bovendien: wat heeft het nog voor zin om door te gaan met WR1? Het is niet veilig. Dat is de simpele conclusie van de Omgevingsdienst IJmond.  Het college draait om de hete brei heen. Leest u het artikel in het Haarlems Dagblad hierover.
  • Hommeles in de politiek. De burgemeester gaat de integriteitsmeldingen die tegen raadslid Doorn zijn ingediend onderzoeken. Het is treurig dat het zo ver heeft moeten komen. Voor ons is belangrijk dat wordt onderzocht door het OM of sprake is van strafbaar handelen door de heer Doorn wegens het schenden van de geheimhouding. Het is een raadslid verboden te lekken uit een geheim overleg.
  • De #RES. Op 4 mei jl. schreven wij hierover op deze website: de RES (Regionale Energiestrategie) is vastgesteld door het college maar enige vorm van inspraak ontbreekt. Diverse inwoners dienden protest in. Dat heeft niet geholpen. De gemeente verwijst naar ‘diverse openbare ateliers’. Nog los van de vraag of dit de inwoners heeft bereikt en of de opkomst representatief was, zeggen wij dat de RES niet kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. De kosten van de RES zijn ondoorzichtig en het landschap wordt verstoord door grote aantallen windmolens en zonnepanelen. De natuur in Bloemendaal blijft dit alles bespaard. Maar de regio zal er wel degelijk hinder van gaan ondervinden. Wie moeten de inwoners aanspreken? Waar kunnen zij terecht? Dat blijft allemaal buiten beschouwing. Het traject is volstrekt ondemocratisch en ondoorzichtig. Hieronder een opiniërend artikel van de heer Sommer uit de Volkskrant dat ons uit het hart is gegrepen. Het poldermodel is in de ban gedaan. Besluiten worden genomen aan ‘tafels’ met disgenoten die de rekening niet hoeven te betalen maar er wel aan verdienen. Het is de kiezer zal straks de rekening straks op een kaal bord terugvindt en die rekening bedraagt ruim EUR 500 miljard. Onnavolgbaar en onheilspellend.
  • De gemeente gaat bezuinigen en niet zo’n klein beetje ook. Het heeft alles te maken met de penibele financiële positie waarin de gemeente Bloemendaal zich al geruime tijd bevindt. Dit ondanks de stoere uitspraken van de VVD tijdens de verkiezingscampagne in 2018: Bloemendaal heeft het financieel perfect op orde, luidde de boodschap van de VVD. Niets is minder waar helaas. Leidt de bezuinigingsronde tot het terugdringen van kosten? Nee. Het is vooral een operatie waarvan de inwoners zwaar de dupe zullen worden. Een piepklein maar toch belangrijk voorstel omdat dit het woongenot onmiddellijk zal aantasten: in de dorpskern Bennebroek zullen de heesters worden vervangen door ruw gras dat slechts enkele keren met een groot materieel grof gemaaid zal worden. Het onderhoud van de heestervakken kost de gemeente te veel geld. Hoeveel gaat deze bezuiniging de gemeente opleveren? Dat is uitgerekend: EUR 6.000 per jaar. We spreken dan over 1.000 vierkante meter heesters en struiken die worden gerooid en plaats moeten maken voor gras. De heesters verdwijnen niet uit zichzelf. De kosten van deze operatie: EUR 20.000. U ziet het: het duurt nog minimaal drie jaar voordat de kosten de baten overtreffen. En dan praten we dus over een bezuiniging van EUR 6 per vierkante meter. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat dit voorstel überhaupt aan de raad wordt gepresenteerd. Het college en de collegepartijen VVD, D66 en CDA hebben de mond vol over biodiversiteit maar de eerste beste gelegenheid moet de natuur eraan geloven en gaan de heesters op de schop.
  • Ook het ecologisch beheer van terreinen wordt afgeschaft. Dit treft o.a. Park #Brederode in Bloemendaal en het Land de Lijster in #Bennebroek. Het zal u duidelijk zijn: hier zijn wij tegen. Wij zullen een amendement indienen en we hopen dat de coalitie dat amendement van harte steunt.
  • As donderdag, 18 juni, om 20.30 uur op NPO 2, volgt de uitzending #Opstandelingen van BNNVARA over het gemeentebestuur. De aankondiging in de VPRO-gids ziet u hieronder.