Over Caprera, Vitaal Vogelenzang en andere politieke zaken

Begin september was het reces voorbij en moesten we ons weer storten op de vergadercyclus. Wat is er allemaal gebeurd? We blikken terug op de afgelopen maand en vertellen u over de belangrijkste door ons ingenomen politieke standpunten.

Hart voor Bloemendaal stemde niet in, zie hierna.
  1. Over de Regionale Energie Strategie heeft u al kunnen lezen in ons bericht op de website van 10 september jl. Wat ons betreft moet er direct een streep door biomassa. Maar ook in zonnecellen en windenergie zien we onvoldoende. Beide vormen van ‘duurzame energie’ leveren slechts 3 procent op van de energiebehoefte maar zorgen desondanks wel voor 50% hogere energienota. Dit gaat ten koste van draagvlak en als er iets is dat belangrijk is voor succes dan is het wel dat nut, noodzaak en betaalbaarheid niet zonder elkaar kunnen. We stemden tegen.
  2. De verkoop van een opstal op de Hoge Duin en Daalseweg, het hoogstgelegen punt van Bloemendaal, aan een omwonende gaat door. Voor welke prijs is onbekend. Er is een taxatierapport maar dat hebben we niet mogen ontvangen. Waarom deze locatie verkocht moet worden is voor ons een groot raadsel. Het is immers bij uitstek de geschikte plek voor een zendmast. De bereikbaarheid in Bloemendaal Noord is zeer problematisch. Daar stond nog niet zo lang geleden een zendmast maar die is tijdelijk verplaatst. De zendmast op de Hoge Duin en Daalseweg was omgewaaid. De omwonenden wilden ervan af. En opeens stond er toen een tijdelijke mast op het kopje van Bloemendaal. Dat heeft niet geleid tot een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Op onze vraag aan wethouder Wijkhuizen waarom de mast niet terug kon naar de Hoge Duin en Daalseweg kregen we twee antwoorden: ‘dat willen de omwonenden niet’ en ‘KPN heeft er geen zin in’. Wat hier nu precies aan de hand is, blijft in nevelen gehuld. Want de wethouder zei ook: ‘daar kan geen mast want daar is onvoldoende bereik’. Dat komt niet echt geloofwaardig over. Want op dat hoge punt aan de Duin en Daalseweg geen bereik? Hoe dan ook: de raad stemde in meerderheid voor. De deal met de koper is al rond afgaande op het principebesluit dat in februari 2020 al werd genomen door het college. We zullen de waarheid wel nooit te weten komen maar het blijft een uitermate schimmige kwestie en intussen is het probleem van de zendmast nog altijd onopgelost.
  3. Kenter Jeugdhulp: Bloemendaal gaat €95.000 geven aan deze zorginstelling. Wij zijn het niet eens met deze ‘gift’. Om te beginnen is het bij Kenter al heel lang een puinhoop qua financiële huishouding. En er is geen enkele garantie dat dit tot het verleden behoort. Ja, de instelling wordt gecontroleerd. En ja, er is beterschap beloofd. Maar is dat ook genoeg? Wat ons heeft doen besluiten hier stevig nee tegen te zeggen is a) het feit dat de accountant die de jaarrekening van Bloemendaal controleert bij herhaling heeft verklaard dat niet is vast te stellen of de zorg ook daadwerkelijk is verleend. Of maw: het is schimmig of het geld dat hieraan wordt uitgegeven ook echt is gebruikt voor het doel waarvoor dit is bestemd. En b) Kenter vastgoed heeft verkocht aan de Boekenroodeweg waar nu luxewoningen worden gerealiseerd voor ouderen terwijl dit stuk grond de bestemming maatschappelijk had en er een gebouw van een medisch kinderdagverblijf stond dat prima dienst had kunnen doen om statushouders tijdelijk in te huisvesten. Dat de gemeente Bloemendaal akkoord is gegaan met deze deal en de bestemming maatschappelijk is uitgekleed terwijl anderzijds een grote achterstand is ontstaan m.b.t. de huisvestingsplicht van statushouders aan Bloemendaal toegewezen, vinden wij een gotspe.
  4. Vuurwerk jaarwisseling: de burgemeester stelde voor extra inzet van handhaving net als vorig jaar. Voor een vuurwerkverbod was geen meerderheid in de raad. Ons standpunt is onverkort dat wij wel voor een totaal vuurwerkverbod zijn. De schade die wordt aangericht aan mens en milieu is zo enorm dat we ons er niet mee kunnen verenigen. Als dit op een andere dag van het jaar zou gebeuren, dan spraken we over een nationale ramp. Plezier beleven kan op zo veel manieren zonder een ander te beschadigen, te verwonden, zonder alle troep en herrie die met vuurwerk gepaard gaat. En dan spreken we nog niet over de gevolgen die dit heeft voor de dieren. Dus wat ons betreft is het tijd voor een andere koers. En we hebben eerder gezien dat de mening over heilige huisjes snel kan veranderen.
  5. De burgemeester heeft de raad gevraagd om structureel meer geld voor zijn communicatie. Dat heeft de raad goedgekeurd. Elk jaar wordt afgerond €400.000 uitgegeven aan communicatie. Wat dat precies voor de burgers betekent en of de burgers daar ook voor hebben gekozen, vertelt het verhaal niet. Op ons komt het zo langzamerhand over als een uit de klauwen gelopen hobby van de burgemeester en de afdeling communicatie. Als wij zien hoe het in de praktijk gaat met communicatie, dan worden we daar dieptreurig van. We noemen het voorbeeld Blekersveld. Bewoners worden gepasseerd, er is geen participatie en de communicatie is naadje. Idem bij het project Westelijke Randweg. Tegelijkertijd wil de burgemeester met een aan fanatisme grenzende felheid absoluut niet dat vergunningen in het Bloemendaals Nieuwsblad worden gepubliceerd omdat iedereen maar digitaal moet gaan zoeken op overheid.nl. Vreemd. Wat is het nu voor kleine moeite om de inwoners van dienst te zijn en die publicaties wel te doen in het Nieuwsblad want daar is behoefte aan. Wij dienden een motie in maar helaas heeft die het op 1 stem na niet gehaald. Dit tot innige tevredenheid van onze burgervader die ertegen had gestreden alsof zijn eigen leven ervan afhing.
  6. Het werkplan van de MRA: daar kunnen we kort over zijn. De MRA is niet gekozen en heeft geen democratisch mandaat. Bloemendaal is een buitenwijk van Amsterdam aan het worden. Sommige raadsleden geeft dat een fantastisch gevoel. Anderen worden zelfs euforisch, zoals de leden van D66. Maar wij zien dit als een uitholling van onze eigen bevoegdheden en een aanslag op onze rust. Amsterdam Beach is ons opgedrongen met alle verkeersoverlast die daarbij hoort. Bovendien moeten we nu ook al belasting betalen aan de MRA. Wat levert het ons op? Wij hebben hier geen concreet antwoord op gekregen anders dan: ‘we kunnen dit niet alleen’…
  7. De aanpassing van de APV om Carprera in staat te stellen 12 i.p.v. 5 keer af te wijken van de geluidsgrenswaarden. Caprera kan nu dus 12 popconcerten houden en is er dolgelukkig mee. Het college stelde dit aan de raad voor omdat Caprera het anders niet zou redden. Het voortbestaan van het openluchttheater hing ervan af. De wethouder vertelde ook nog dat er een lening wordt verstrekt. Caprera moet onderhoud plegen en heeft minimaal €500.000 EUR nodig. Hoe het college erbij komt dat wij verantwoordelijk zijn voor de business case van Caprera is ons een raadsel. Het lijkt ons geen overheidstaak. Bovendien vinden wij dat rekening met omwonenden moet worden gehouden. Het is echt niet zo dat Caprera geen kan op kan zonder 12 popconcerten. Caprera kan van alles organiseren en dat is fantastisch. Maar de levensvatbaarheid van een bedrijf kan nooit op de schouders van de gemeente komen. Wij stemden tegen.
  8. Blekersveld is niet op de agenda geplaatst van de raad. Dat is wel hoogst opmerkelijk want daarmee wil het college zeggen dat het project van huisvesting van statushouders een gelopen race is. De wethouder mevrouw De Roy wil in totaal 60 tijdelijke woningen plaatsen zonder dat het amendement daar toestemming voor geeft. Wat ons betreft dient het op de agenda te komen om de wethouder aan de tand te voelen over haar eigenzinnige besluit en bovendien willen we het advies van de huisadvocaat bespreken.
  9. Tot slot Vitaal Vogelenzang. Dit is een nieuwbouwproject in de dorpskern Vogelenzang. De raad heeft besloten geen sociale huurwoningen te realiseren. Dat vonden en vinden we onterecht omdat de druk op de woningmarkt groot is en deze wordt verplaatst naar andere kernen. Dat zien we nu terug in Bennebroek (Park Vogelenzang) maar ook op andere locaties in de gemeente (Blekersveld). Een grote concentratie van sociale huur moet je niet nastreven als gemeente. Een evenwichtige spreiding over alle delen van de gemeente is een eerste voorwaarde voor een succesvolle samenleving. Daar komt bij dat de ene groep inwoners niet meer waard is dan de andere. En daarmee bedoelen we dat het participatietraject voor de inwoners van Vogelenzang fantastisch was, maar dit geldt niet voor andere dorpen of wijken in de gemeente. Bij Blekersveld is de participatie zelfs geheel en al uitgerangeerd. Wat vinden wij van het bouwproject in Vogelenzang? Het ziet goed uit maar financieel zijn er hobbels. We hebben de exploitatiebegroting nagerekend en zien dat tussen datgene wat de raad is voorgeschoteld en de berekeningen van deskundigen enkele opmerkelijke verschillen zitten. Bij elkaar opgeteld komt het in de buurt van €1,274 miljoen dat in het ene plaatje wel en in het andere niet is meegenomen. Daar komt bij: een Europese aanbesteding blijft uit. Dat lijkt ons ongewenst. Ook zijn wij van mening dat het verstandig was geweest als er flexibiliteit in het woningbouwprogramma was ingebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden om die flexibiliteit te creëren om zo de kans op een maximale haalbaarheid te vergroten en één ervan is het loslaten van het programma van eisen door voor pakweg 10% van de aantallen woningen en/of het woningbouwtype een afwijking toe te staan. Helaas toonde de raad geen belangstelling voor financiën en haalbaarheid noch voor het exploitatieresultaat.

Over diverse moties en ons initiatiefvoorstel zullen wij u in een later bericht informeren. Hierboven staat in ieder geval wel vast alles over onze inbreng in de raadsvergadering.