Opvang in Bloemendaal, vervolg

Tijdens de commissie samenleving van 11 november jl, is een brief uitgereikt aan de raadsleden waarin staat dat het college overweegt om 160 statushouders op te vangen in Dennenheuvel in Bloemendaal noord en 100 statushouders op het GGZ inGeest terrein in Bennebroek. Wethouder Kruijswijk zei dat het besluit om statushouders eigenlijk al genomen was en dat het een collegebevoegdheid was, maar dat het wel ‘zo netjes’ was om het aan de raad te vragen dit goed te keuren. Hij zei ook dat het college er van uit ging dat die goedkeuring zou worden verleend. Steun dus, zonder enige terughoudendheid. In de brief staat letterlijk: ‘De locaties die wij hiervoor op het oog hebben en kansrijk achten zijn Dennenheuvel (maximaal 160 personen) en GGZinGeest (maximaal 100 personen). Het college gaat nu spoedig met deze organisaties en het COA om de tafel om concreet invulling te geven aan het tijdelijk beschikbaar stellen van hun gebouwen voor statushouders. … De statushouders verblijven tijdelijk, maximaal een half jaar, in de wachtkamerlocatie tot er reguliere huisvesting in Bloemendaal of in de regio beschikbaar is. Zij vallen onder de GZZA-regeling van het COA en tellen niet mee voor de gemeentelijke taakstelling. Als de wachtkamerlocatie drie jaar beschikbaar is, zullen de bewoners ervan rouleren.’

Als tweede mogelijkheid wordt genoemd: ‘De statushouders worden in de wachtkamerlocatie regulier gehuisvest. Zij tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling en maken aanspraak op de gemeentelijke voorzieningen. Als de wachtkamerlocatie drie jaar beschikbaar is, zal er na drie jaar vervolghuisvesting moeten zijn in Bloemendaal of in de regio. Bij het regulier huisvesten van meer statushouders dan de eigen taakstelling geldt de nog op te stellen regionale verrekening systematiek.’

Wij hebben het college (verkort) de volgende boodschap gestuurd:

De wethouder heeft beloofd tot twee keer toe, voor zalen met publiek en dus met inwoners van Bloemendaal dat de opvang als volgt georganiseerd wordt:

  1. Alleen statushouders
  2. Maximaal 60 tot 80 per locatie
  3. Gezinnen
  4. Vooraf toetsten van draagvlak in de kernen en dan vooral de buurten om deze locaties heen
  5. Als er geen draagvlak was, dan geen opvang
  6. En de raad had het laatste woord
  7. Voor Dennenheuvel zou hij zich sterk maken om er voor te zorgen dat er een gesprek op gang kwam met de beheerder daar en de mensen die op dit moment al in Dennenheuvel wonen, maar die moeten vertrekken omdat vluchtelingen voor gaan (de heer Fennema van GroenLinks heeft dat nog eens heel duidelijk uitgesproken vlak voordat hij uit de raad stapte als fractievoorzitter)

Geen van deze toezeggingen wordt waargemaakt.

Ik houd de wethouder aan zijn toezeggingen. Daarnaast wil ik weten met welke mensen wij van doen hebben. Wie zijn deze mensen die bij ons komen wonen? Waar komen zij vandaan en hoe lang verblijven zij in Nederland? Statushouders zegt mij niet zo veel. Uiteindelijk zijn het allemaal mensen die uit compleet andere werelddelen naar Europa zijn afgereisd voor een betere toekomst. En natuurlijk, als het echte vluchtelingen zijn, dan moeten wij deze mensen helpen, maar wie zegt dat dat zo is? 60 procent van de mensen die hier arriveert zijn mannen in de bloei van hun leven. Wat doen deze mannen hier, die de zwaksten, nl hun eigen vrouwen en kinderen achterlaten?

Verder heb ik het over geld gehad. Om deze liefdadigheid te kunnen betalen, is er wel geld nodig. En de staatssecretaris heeft gezegd dat hij echt niet alles gaat vergoeden. Ik heb dat ook begrepen uit de antwoorden die ik van een van de ambtenaren heb ontvangen. Maar een inzicht in de financiele situatie heb ik absoluut tot op heden niet gekregen. Ik zal hier apart nog vragen over stellen. Wat mij betreft is het al meer dan genoeg als Bloemendaal de statushouders opvangt die ons wordt opgedragen vanuit het Rijk. Voor volgend jaar staat de teller voor heel 2016 op 67. Dat is al bijna 3 keer zo veel als in voorgaande jaren. Waarom moeten wij dan daarnaast nog eens 260 extra statushouders gaan opvangen?

Tijdens de aankomende raadsvergadering ben ik niet aanwezig ivm andere dringende verplichtingen. Ik wil mijn punt duidelijk kunnen maken tijdens de eerstvolgende bestuur en middelen vergadering en zeggen waar ik voor sta. En dat is: veiligheid, draagvlak, nakomen van beloften door een wethouder, maar ook door de burgemeester. Want het is de heer Schneiders geweest die tijdens Pauw uitzending uitdrukkelijk heeft gezegd dat betrokkenheid van burgers bij dit onderwerp uitermate belangrijk is. Draagvlak, zeker na de afschuwelijke gebeurtenissen vrijdag 13 november, is meer dan ooit van belang.

Zojuist kregen wij via de griffier te horen dat de extra commissievergadering toch na afloop van de raadsvergadering van 25 november plaatsvindt. Dat vinden wij ongelooflijk jammer want dit onderwerp verdient ruim de aandacht en een aparte vergadering was wel zo plezierig geweest in plaats van na de raadsvergadering. Als u wilt inspreken over dit onderwerp, raden wij u aan om de griffier te bellen. Wij zijn op 25 november zelf helaas niet aanwezig om ons punt te maken. Het komt er kort gezegd op neer dat de beloften die zijn gedaan, niet worden nagekomen. Wat er verder met de financiele afwikkeling gebeurt, is ons vooralsnog niet duidelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen. Dit drukt op de gemeentelijke begroting. Het verrekensysteem waarover wordt geschreven, is ons ook niet bekend. Hoe dit zich verhoudt met het budgetrecht van de raad, is ook onduidelijk. Want ergens moet het geld natuurlijk wel vandaan komen. Kortom: veel beloften, waar wij vooralsnog niets van terugzien.

foto afkomstig uit NRC opinie en debat 25 oktober 2015