Op zoek naar sporen

Raadsleden Heukels (LB) en Slewe (HvB) hebben de afgelopen maanden een diepgravend onderzoek gedaan. Beiden hebben zich verdiept in de inhoud van verdwenen mails die door Hoffman Bedrijfsrecherche boven water zijn getild. Zie ons vorige bericht op deze site. In de loop der jaren (periode 2010-2014) heeft de gemeente Bloemendaal zo’n 400.000 bladzijden aan (interne) correspondentie gewist. Oud-burgemeester Schneiders gaf opdracht aan Hoffman Bedrijfsrecherche de mails terug te halen uit de back-up.  De heren Heukels en Slewe zijn op compromitterend materiaal gestuit. De beide raadsleden hebben hun bevindingen vertrouwelijk meegedeeld aan de raad. Hier publiceren wij het gezamenlijk persbericht van Heukels en Slewe.

Op de foto links: Leonard Heukels. Rechts: Rob Slewe

 

 

 

 

 

Persbericht: Kostbaar extern onderzoek Elswoutshoek onnodig

De Bloemendaalse raadsleden Leonard Heukels en Rob Slewe hebben de beschikking gekregen over duizenden e-mails uit de peridode 2012-2014 ( een beperkt aantal uit eerdere jaren)  van wethouders, raadsleden, ambtenaren en anderen. Ze hebben die los van elkaar bestudeerd. De e-mails hadden vrijwel allen betrekking op het dossier Elswoutshoek.

Uit die e-mails komt volgens hen een beeld naar voren dat door personen aan de zijde van de gemeente niet is gehandeld is zoals je dat als burger zou mogen verwachten: niet onafhankelijk,  niet neutraal,  niet onpartijdig en ook niet betrouwbaar / volledig naar Raad en anderen.

Het is geld verspillen om naar de gang van zaken een extern bureau een onderzoek te laten instellen, nu in feite de essentie blijkt uit die mails en dat al snel meer dan de thans begrote – hoge-  som van 120.000 EURO zal gaan kosten.

Als een dergelijk kostbaar onderzoek ( op kosten van de inwoners) zal worden ingesteld, zal de uitkomst maximaal ongeveer zijn als wat hiervoor is geschetst. Gezien de vraagstelling is niet ondenkbaar dat dit onderzoek een doofpot constructie is. Er komt volgens het voorstel bijvoorbeeld totaal geen onderzoek naar de “handelingen “van de betrokken ambtenaren. Een van de belangrijkste groep betrokkenen blijft daarmee ten onrechte “buiten schot”.  Dan is er nog geen oplossing en kan het ‘gedoe’ rond dit dossier nog jaren blijven doorstuderen met alle kosten van dien.

Volgens Heukels en Slewe is het met de kennis van deze mails nu  sneller en veel goedkoper als alle partijen in onderling overleg tot een oplossing komen in de zin dat de gemeente erkent dat er in al die jaren zaken niet goed zijn gegaan, dan wel er een Raadsenquête ( zoals bedoeld in de gemeentewet) komt op basis van deze mails met een externe onafhankelijke voorzitter.

Er ligt voor de komende donderdag een voorstel van de burgemeester om een opdracht te gegeven aan een extern bureau tot het instellen van een zeer kostbaar en veel te beperkt onderzoek, dat volgens Heukels en Slewe, niet tot nieuwe inzichten zal kunnen leiden en het dossier niet zal sluiten.

Het is dus beter om eerst te onderzoeken of niet snel recht kan worden gedaan aan alle betrokkenen, het dossier gesloten kan worden, het College lering kan trekken en/of  een oplossing te zoeken die goedkoper zal zijn voor de gemeenschap.

Een samenvatting van de hiervoor bedoelde e-mails en een toelichting daarop wordt alleen tezamen met dit persbericht aan de raadsleden vertrouwelijk toegezonden omdat het College ondanks alle woorden van “ transparantheid ”  en “we hebben niets te verbergen” etc.,  nog steeds niet akkoord gaat met verzending naar derden / redacties van volledig geanonimiseerde samenvattingen van de mails. De oorspronkelijk e-mails zijn in niet geanonimiseerde versie zo nodig beschikbaar voor raadsleden en – helaas dankzij het college en naar onze mening volledig ten onrechte- ook niet in volledig geanonimiseerde vorm beschikbaar voor de redactie. De redactie mag derhalve nog steeds geen kennis nemen van – ondanks de volledige anonimisering – hoe het er werkelijk aan toe ging in de organisatie.

Het door de burgemeester destijds voorgestelde onderzoek, dat as donderdag voor besluitvorming in de Raad voorligt,  mag daar ook niet over gaan! Dat is in deze gemeente democratie en openheid.

 

Rob Slewe                                                      Leonard Heukels

Raadslid gemeente Bloemendaal                  Raadslid gemeente Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal                                 Liberaal Bloemendaal

 

 

Bloemendaal, 10 december 2018