Onze ontmoeting met de Commissaris van de Koning

Op 15 december 2021 vond een gesprek plaats tussen de verschillende politieke fracties (nl de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Hart voor Bloemendaal) en de Commissaris van de Koning van de provincie NH, Arthur van Dijk. Hieronder publiceren wij de tekst die onze fractievoorzitter Marielys Roos uitsprak.

Bloemendaals Nieuwsblad

De Commissaris sprak zich uit voor zelfstandigheid van Bloemendaal, maar hij hield wel een slag om de arm. Hij verklaarde dat Minister Ollongren toch de regie weer naar zich wilde toetrekken daar waar zij eerst nog meende dat fusies van onderop dienden te worden georganiseerd. Of met andere woorden: terwijl de bevolking eerst nog gevraagd werd om in te stemmen met een gemeentelijke herindeling, zou dit in de toekomst wel eens heel anders kunnen zijn. Een gedwongen fusie is dus zeker niet uit te sluiten met Heemstede of Haarlem. Dat is iets waar Hart voor Bloemendaal zeer op tegen is. Wij vinden dat een gemeentelijke herindeling aan onze inwoners moet worden voorgelegd in een referendum. Van bovenaf een fusie doordrukken is wat ons betreft uitgesloten. Een ander belangrijk punt dat de Commissaris noemde in dit verband was dat hij meende dat als Bloemendaal niet in staat bleek te zijn om statushouders op te vangen, de zelfstandigheid op losse schroeven stond. Dit naar aanleiding van het betoog van onze fractievoorzitter Roos dat huisvesting van statushouders een onevenredig grote druk legt op de gemeente. Grondprijzen liggen hoog, de gemeente heeft nauwelijks vastgoed en woningen zijn schaars. Huisvesting van statushouders vergt een bovenregionale aanpak en in onze ogen is het Rijk verantwoordelijk. Immers het is het Rijk dat heeft besloten de grenzen open te houden voor migranten. Dat was de Commissaris niet met ons eens. Grenzen open, huisvesten en bouwen was de boodschap aan Bloemendaal. Van bovenaf worden ons taken opgelegd die niet uitvoerbaar zijn of tot spanningen leiden in de samenleving. Wij maken ons hierover grote zorgen. Het debat over dit onderwerp wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt en dat is in een vrije democratische rechtsstaat een kwalijke zaak.

Tekst voor ontmoeting met CvdK op 15 december 2021

Onze gemeente heeft belang bij samenwerking in de regio. Op sommige terreinen is samenwerking zelfs noodzakelijk. Maar er zijn wel voorwaarden:

  1. Voorwaarde 1 voor samenwerking is gelijkwaardigheid. Het is lastig samenwerken als een van de partijen met de pootjes omhoog op de grond ligt. Ik constateer dat dit het geval is bij de #MRA, de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid/ #Mobiliteitsfonds, en de Veiligheidsregio. Ik citeer Larry Flynt: majority rule only works If you’re also considering individual rights. Because you can’t have five wolves and one sheep voting on what you have for supper. Keer op keer merken wij dat er niet wordt geluisterd. Bloemendaal wordt overruled en dat stuit ons tegen de borst.
  • Voorwaarde 2 is dat er geen samenwerking mogelijk is bij  tegengestelde belangen zijn. Ook aan die voorwaarde wordt vaak niet voldaan. Bloemendaal verschilt wezenlijk van omliggende gemeenten zoals Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Zo heeft Bloemendaal een groot grondgebied met veel Natura2000, vijf prachtige dorpskernen, elk met een eigen karakter, terwijl andere gemeenten verstedelijkt zijn en vinden dat er in Bloemendaal nog ruimte is voor ontwikkelingen. Zoals meer autoverkeer door Bloemendaal richting het strand en voor een verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zeeweg in Overveen. Gemeentelijke belangen botsen dus met regionale belangen.
  • Voorwaarde 3 is dat de samenwerking moet stoelen op democratisch mandaat. Ook dat is bij regionale samenwerking een probleem want het mandaat is indirect of het ontbreekt volledig, zoals bij de MRA. Wat stelt democratie dan nog voor als alles wordt voorbesproken in besloten ambtelijke circuits?

Aan de andere kant van dit spectrum is het gebrek aan samenwerking. In dit verband willen we de rol van de provincie noemen.

  1. Zo valt ons zwaar op de maag dat de provincie plannen zoals het NNN uitwerkt zonder de bevolking en de gemeenteraad daarin te betrekken. Waarom vertelt de provincie ons dat niet? Waarom worden inwoners niet gehoord? Hebben wij nog wel iets te zeggen over ons grondgebied? Wij menen van wel, maar zo worden we niet behandeld.
  • Een ander voorbeeld is de huisvesting van statushouders. Het was nooit de bedoeling dit te vertalen in een bouwopgaaf. Maar onder druk van de provincie worden er nu containerwoningen gebouwd op #Blekersveld. Geen draagvlak, hoge kosten voor de gemeente. Die druk op onze gemeente ervaren wij als te groot. Bovendien: grondprijzen zijn hier hoog en woningbouwcorporaties haken af. We zitten dus met een groot probleem. Wij voelen ons voor het blok gesteld. Hoe moet dat nu verder met opvang van migranten? Volgt er straks dwang zoals nu bij meerdere gemeenten het geval is?
  • Ziet de provincie geen kans Bloemendaal beter te helpen? Bijv met het toekennen van subsidies? De grond Blekersveld is vervuild. Daar komen nu woningen voor statushouders. Kan de provincie niet helpen door een subsidie toe te kennen voor bodemsanering?

Conclusie: samenwerken is goed, maar alleen als de belangen van Bloemendaal niet ondergesneeuwd raken en het democratisch proces niet in gevaar komt. De provincie kan meer doen om Bloemendaal te helpen en inwoners beter te informeren en zeggenschap over eigen grondgebied te respecteren. Wij vinden dat Bloemendaal het waard is om voor te knokken en dat is de reden om dit naar voren te brengen. Wij hopen dat u hier iets aan gaat doen.

Marielys Roos,

HvB’