Onze algemene beschouwingen

Op 31 oktober jl vond de begrotingsraad plaats in Bloemendaal. Hieronder treft u de tekst aan van de algemene beschouwingen van Hart voor Bloemendaal: Democratie maak je samen, maar het begint bij goed bestuur

 1. Hart voor Bloemendaal constateert dat de begroting 2015 er verzorgd uit ziet en beleidsarm is. Het weerstandsvermogen en de risicobeheersing blijkt een kwetsbaar. De risico’s zijn vooral gelegen in de grondexploitatie van bijv Haringbuys en het Marinehospitaal-terrein en andere grote projecten. In de begroting zitten bovendien geen actuele overzichten van de grondexploitatieberekeningen. Helaas wordt het daardoor onmogelijk is een gedegen oordeel te vormen over de risicobeheersing.

 

 1. Ten aanzien van het afschaffen van de hondenbelasting zijn wij blij voor de inwoners met een hond. Of deze vreugde van lange duur is, valt nog te bezien. In de begroting staat dat het structureel weerstandsvermogen kan worden verbeterd doordat na 2016 de mogelijkheid ontstaat om de hondenbelasting weer opnieuw (!) in te voeren.

 

 1. De ICT-investering is een punt dat ons zorgen baart. De toets op ICT gebied kunnen wij niet maken en controle is wat ons betreft onmogelijk. Wij vragen ons af of er voldoende kennis in de raad is om deze investering goed te toetsen.

 

 1. Als wij een blik vooruitwerpen naar het jaar 2015, dan noemen wij de zorg voor een consistente beleidslijn. De rode draad. Het is niet goed voor het aanzien van deze gemeente als de ene keer verklaard wordt dat een plan een goed idee is en vervolgens wordt er gezegd: toch niet zo’n goed idee. Zie het plan voor de herbouw van Villa de Elshof, dat nu in de prullenbak ligt. Wij betreuren dat. Om te beginnen vinden wij dit een goed plan. Het voorziet in hoogwaardige woningen voor senioren op een unieke locatie, waarbij een villa in historiserende stijl wordt teruggebouwd. Dat vertegenwoordigt precies de meerwaarde die Bloemendaal ten gunste komt. Welgestelde ouderen gaan steeds vaker op zoek naar luxe seniorenappartementen als waarin voorzien is in het plan van Villa de Elshof. Ten tweede vinden wij het niet fatsoenlijk om op het laatste moment een 180 graden draai te maken. Dat is niet goed voor het vertrouwen.

 

 1. Vertrouwen is een kernwaarde van goed bestuur, nl vertrouwen dat afspraken worden nagekomen, consistent beleid en ook het nakomen van beloften. Tijdens de ingelaste bijzondere raadsvergadering van 31 juli jl nav de uitzending van het tv programma Een Vandaag, heeft de burgemeester beloofd te gaan werken aan een onorthodoxe oplossing voor het dossier Elswoutshoek dat de gemoederen al jaren bezighoudt. Bij een oplossing denken wij in termen van de redelijkheid en rechtvaardigheid. Er gaat niets boven rechtvaardig bestuur. De rechtvaardigheid in dit dossier is zoek. In tegenstelling tot wat wij verwachtten, is het conflict na 31 juli jl verder geëscaleerd oa door het interview dat op 16 augustus jl in het Haarlems Dagblad werd gepubliceerd. Twee inwoners kunnen zich nergens meer vertonen of er wordt wel gezegd of gedacht dat zij halve of hele criminelen zijn. Mensen voor wie je terecht doodsbang moet zijn. De privacy van deze mensen is geschonden en dat rekenen wij het college zwaar aan. Het is ongelooflijk triest dat geen excuus of rectificatie volgt. Hoe is het mogelijk dat het bestuur van deze gemeente zich zo diep in de loopgraven terugtrekt dat vanuit deze positie alleen nog maar op de vijand geschoten kan worden. Loopgraven en vijanddenken zou de gemeente moeten vermijden. De belofte die op 31 juli gedaan is? Die wordt niet nagekomen en dat vinden wij niet getuigen van goed openbaar bestuur.

 

 1. De juridisering van problemen zien wij ook met lede ogen aan. Wij vinden dat de gemeente problemen uit de weg moet gaan. Een middenweg kiezen, redelijk overleg, geven en nemen, procedures vermijden. Dat spaart een heleboel uit. Het kost minder gemeenschapsgeld, omdat dure advocaten niet meer voor alles hoeven uit te rukken. Belangrijker nog is dat procedures voor onrust zorgen en negatieve publiciteit. Een redelijke opstelling scheelt ook een hoop tijd. Kostbare tijd die de ambtenaren beter in ander werk kunnen steken.

 

 1. Dan noemen wij nog de heikele kwestie voor de dorpskernen Vogelenzang en Bennebroek: de vermaledijde Duinpolderweg. De gemeente heeft het recht op ‘zelfbeschikking’ uit handen heeft gegeven. Binnen de Stuurgroep wordt gesproken en besloten en dat zijn de bestuurders uit de regio en de gedeputeerden van de provincies NH en ZH. Deze Stuurgroep is een ondemocratische overlegstructuur. De raad kan geen controle uitoefenen. De wethouder zelf kan ook weinig uitrichten, want, zoals ze onlangs zelf ook al zei: de meerderheid beslist, in m’n eentje begin ik niks. Zie ook de promotiefilm die onlangs verscheen in naam van de Stuurgroep. Een foute film in onze ogen, waarin bovendien een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven over de effecten van de nieuwe snelweg. Daarnaast zijn het de Metropoolregio Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam die aan zet zijn. Maar ook daar ontbreekt de democratische essentie. Geen controle, geen stemrecht van burgers, een politiek mandaat ontbreekt. Dit tast onze democratie in de kern aan. Wij zijn niet tegen overleg, maar wel tegen antidemocratische omgangsvormen met de burgers, met onze kiezers dus. Wat kunnen wij hieraan doen? Ons eerste voorstel is geen bijdrage te doen aan het mobiliteitsfonds. De gemeenten Zandvoort en Haarlem zijn al gestopt. Die EUR 100.000 kunnen wij in deze gemeente beter besteden aan het veiliger maken van bijv de Vogelenzangseweg en de Meerweg.

 

 1. Het politieke debat is ons dierbaar. Wij hebben de afgelopen periode bemerkt dat het voeren van een inhoudelijke discussie in de raad en de commissies lastig is. Het voorzitterschap laat regelmatig te wensen over. Kan het anders? Doelmatiger, opdat de discussie niet in de kiem gesmoord wordt? Wij vragen daar aandacht voor. Nu horen wij regelmatig van inwoners dat de vergaderingen niet plezierig zijn om te volgen, niet to the point zijn.

 

 

 1. Het beantwoorden van vragen door het college laat regelmatig te wensen over. Het komt voor dat vragen helemaal niet worden beantwoord of veel te laat, of dat antwoorden onvolledig zijn, of onjuiste informatie bevatten. Met als gevolg dat opnieuw vragen worden gesteld. Een correct antwoord is niet: het staat een raadslid vrij om zelf conclusies te trekken, of: een ieder die een WOB verzoek indient kan de opnamen beluisteren. Dit is geen effectieve, positieve manier van werken, en het frustreert de controlerende taak die een raadslid heeft. Als bijv sprake is van een procedure waarin 6 gemeenten zijn gedagvaard en die procedure heeft betrekking op de verlenging van een belangrijk contract, dan is dat iets waarvan wij vinden dat het college dat direct moet vertellen. Het is in ieder geval niet informatie waar wij zelf naar op zoek moeten gaan. Goed bestuur betekent dus ook goede en tijdige, volledige en eerlijke informatievoorziening.

 

 1. Dan kijken wij naar decentralisatie in de zorg. Wij hebben geconstateerd dat er veel werk is verzet waarvoor wij onze waardering uitspreken. Dit is een grote omwenteling en tegelijkertijd een gigantische bezuinigingsoperatie. Wij moeten afwachten wat 2015 ons brengt.

 

 1. Het slot van onze beschouwing. Wij zouden graag zien dat minder externen worden ingehuurd.  Het heeft onze voorkeur de eigen ambtenaren het werk te laten doen. Interim krachten zijn duur. Daar komt bij dat het de motivatie van het eigen personeel niet ten goede komt. Een voorbeeld is de gemeentesecretaris die plotseling vertrekt en vervangen wordt door een interim secretaris. Kan deze functie niet vervuld worden door een eigen ambtenaar? Het gedurende vele jaren inhuren van een externe kracht op het dossier Elswoutshoek is wat ons betreft ook niet gewenst. Zorg voor het juiste niveau binnen de eigen organisatie, want dat is ook een kwestie van goed bestuur.

 

Rest ons te zeggen dat wij beseffen dat Bloemendaal een gemeente is waarin de inwoners het relatief goed hebben. Maar wij streven wel naar vooruitgang, juist als het gaat om de democratische waarden in Bloemendaal.

 

Democratie maak je samen, maar het begint bij goed bestuur.

 

 

Marielys Roos

Fractievoorzitter

Hart voor Bloemendaal