Ons programma? Deel 1: #statushouders

De komende periode gaan wij proberen uit te leggen welke koers onze partij kiest want begin 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag gaan wij in op het heikele onderwerp: opvang van migranten en huisvesting van statushouders. Wat vinden wij?

 • Draagvlak is voor ons onmisbaar. Vraag de bewoners naar hun mening. Doe dat op een zodanige manier dat iedereen zich vrij kan uitspreken en indien nodig een anonieme enquête. Bewoners moeten zich kunnen uitspreken over de ontwikkelingen in hun eigen buurt. Zij hebben zeggenschap over hun leefomgeving;
 • Financieel moet het opgebracht kunnen worden door de gemeente. Zonder geld valt niets te organiseren. Het financiële plaatje moet dus kloppen en het moet vooraf duidelijk zijn of er dekking is of niet. Is die dekking er niet, dan kan de opvang niet (in die mate) doorgaan. Het is de verantwoordelijkheid van het Rijk en daarom moet het Rijk bijspringen als blijkt dat er geen geld is;
 • Geen gemeenschappelijke regelingen waarbij de ene gemeente moet aankloppen bij de andere gemeente om geld te ontvangen voor opvang. Dus geen verrekensysteem. We hebben gezien dat dat niet werkt. De gemeente Haarlem zit krap bij kas en weigert tot nu toe bij te dragen aan het gemeenschappelijke mobiliteitsfonds. Dat betekent dat Haarlem een onbetrouwbare partner is en daar houden wij niet van. Gemeenschappelijke regelingen ondermijnen bovendien de democratische controle;
 • Het plan moet deugdelijk zijn: hoe veel mensen worden opgevangen op de locatie die is aangewezen, hoe is het met onderwijs van kinderen gesteld, zorgverlening, voor welke periode worden mensen opgevangen;
 • Veiligheid: de openbare orde en veiligheid mag niet in het gedrang komen. Veiligheid staat voor ons bovenaan onze prioriteitenlijst;
 • Brandveiligheid: in deze regio is sprake van een gebrekkige brandweerzorg. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde delen van de gemeente niet goed gedekt worden. Er is onvoldoende water(druk), de opkomsttijden kloppen niet altijd, er is sprake van het ‘gereguleerd laten uitbranden’ van panden, brandkranen functioneren niet etc. Je kunt geen mensen opvangen op tijdelijke locaties als de brandweerzorg niet in orde is. Wij verwijzen naar de dramatische gevolgen van de Schipholbrand;
 • Omvang van de opvang: past de opvang qua samenstelling en aantal bij de buurt?
 • Geen verdringing op de (sociale) woningmarkt. Het moet niet zo zijn dat tijdelijke opvang automatisch leidt tot definitieve huisvesting in de gemeente. Er moeten goede afspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties en het Rijk en ook op dat vlak moet sprake zijn van een redelijke verhouding. Voor wat betreft de situatie in Dennenheuvel vinden wij dat de huidige bewoners niet gedwongen moeten worden te vertrekken. De gemeente is aan zet. Immers de gemeente heeft bepaald dat daar statushouders moeten worden gevestigd en wij begrijpen echt niet waarom de gemeente niet zorgt voor een gemengd wonen project;
 • Een gemeente moet zich niet onder druk laten zetten door het COA en/of het Rijk. Te gemakkelijk worden de problemen die het Rijk zelf heeft gecreëerd over de schutting van de gemeente geworpen. Dat betekent: eerst goed nadenken over de gevolgen en niet direct in de houding springen als het COA eisen stelt;
 • Afstemmen met andere gemeenten: waar vindt opvang in andere gemeenten plaats en wat betekent dat grensoverschrijdend voor de inwoners van de eigen gemeente;
 • Spreiding: zorg voor spreiding regionaal maar ook in de eigen gemeente. Vermijd belasting van kansarmere wijken of buurten.