Ons initiatiefvoorstel voor een verbeterde landgoederennota

Onlangs diende Hart voor Bloemendaal een #initiatiefvoorstel in tot wijziging van de #landgoederennota uit 2016. De motivering is:

(1) dat de huidige landgoederennota positieve ontwikkelingen op landgoederen in Bloemendaal tegenhoudt. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Duinlust waar de eigenaar een fraai plan heeft uitgewerkt voor het hoofdgebouw. Hierin zouden bijv. enkele appartementen komen en het oude koetshuis zou worden opgeknapt plus herbestemd tot woning. De Cios gebouwen die niet fraai zijn en hun tijd hebben gehad, zouden worden afgebroken. Hoewel deze ontwikkeling zou leiden tot een geweldige kwaliteitsimpuls en behoud van het erfgoed is dit op grond van de huidige landgoederennota verboden.

(2) Verder is het herbestemmen van een koetshuis tot woning ook verboden. Dat vinden wij onterecht en dat is een tweede reden voor ons voorstel. Mits de eenheid van het landgoed intact blijft, het monument in oude glorie wordt hersteld, zijn wij vóór herbestemming en ook vóór splitsing met alle mitsen en maren omgeven. Het Haarlems Dagblad publiceerde enkele jaren gelden over Duinlust zie de link: Duinlust in het HD en deze week stond er opnieuw een artikel in deze krant:

(3) Dan is er nog een belangrijke derde reden om tot een herbezinning van het bestaande beleid te komen en dat is #Elswout. Terwijl op Duinlust niets mogelijk is, lijkt de poort voor het verruïneren van de buitenplaats Elswout dat gelegen is tegenover Duinlust, wagenwijd open te staan. Het #Borski-muziekfestival trekt 25.000 tot 40.000 bezoekers in 2023. Dit betekent een ware aanslag op de natuur. Op 40 avonden 1.000 bezoekers per avond, plus nog vier tot 5 weken opbouwen en daarna weer afbreken op een terrein dat zo kwetsbaar is, valt niet te rijmen met bescherming en behoud van het erfgoed. Het idee alleen al is wat ons betreft zo vreemd en getuigt van zo weinig historisch besef dat we niet begrijpen waar de gemeente mee bezig is. Bovendien: Elswout is deel van #Natura2000 gebied en bovendien hoort het bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De stichting SBEZK is een petitie gestart en mocht u het met ons eens zijn, wilt u dan deze petitie ondertekenen? De link vindt u hier: https://petities.nl/petitions/geen-grootschalige-evenementen-op-elswout?locale=Nl

Elswout was voor ons een zeer belangrijkste drijfveer om de landgoederennota zo aan te passen dat dit soort plannenmakerij voortaan tot het verleden behoort. Helaas wordt ons initiatiefvoorstel niet gesteund door:

VVD

CDA

D66

VDB

Wat ons hogelijk heeft verbaasd is dat het CDA niet met ons meegaat. Want in de periode 2014-2018 was het CDA voor een aanpassing van de landgoederennota. Het is ook de wethouder van het CDA die het project Borski muziekfestival omarmt.

Hier ziet en hoort u wethouder Wijkhuisen (D66) en onze fractievoorzitter Roos:

Ons initiatiefvoorstel vindt u achter deze link: initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal wijziging landgoederennota

NB:

  • De doelstelling van het voorstel zijn in de overwegingen genoemd. Die gaan enerzijds over een betere bescherming en anderzijds over het ‘up to date’ maken van de nota aan de hand van de nieuwe wetgeving en de jurisprudentie. Zo is de Flora en Faunawet en de Boswet bijvoorbeeld komen te vervallen en is daarvoor in de plaats gekomen de Natuurbeschermingswet.
  • Het voorstel wil splitsing mogelijk maken voor zover dit leidt tot bescherming in de zin van herbestemming en voor zover dit vanuit ruimtelijke ordening een gewenste ontwikkeling is en een impuls geeft;
  • Versnippering moet worden tegengegaan;
  • De eenheid van het landgoed staat steeds voorop;
  • Bewoning van bijgebouwen is niet langer verboden;
  • Woonfunctie is alleen dan toegestaan indien dit niet ten koste gaat van het cultuurhistorisch karakter van het landgoed en niet ten koste gaat van samenhang;
  • Mbt bescherming van Natura2000 is in 5.2 een wijziging opgenomen. Daar is het Programma Aanpak Stikstof komen te vervallen. Plus er is een verwijzing gekomen naar het beheerplan Kennemerland Zuid dat is vastgesteld door GS van NH en ZH en in werking is getreden op 28 juni 2018. Ook wordt in dit onderdeel verwezen naar de uitspraak van de RvSt van 29 mei 2019 dat stikstofdepositie niet mag toenemen en dat het betrokken gebied geen schade ondervindt van een ontwikkeling. Dit is een verwijzing naar de plannen die de gemeente aankondigde mbt Elswout  zie het Borski evenement. Maar ook heeft dit betrekking op de aankondiging dat Elswout de bestemming cultuur moet krijgen.