Onderzoek is kansloos

Persbericht: Raadsleden Roos en Slewe achten het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door Integis naar de ‘gebeurtenissen in het Elswoutshoekdossier in het jaar 2014’ kansloos. Dit komt niet meer goed en de oorzaak ligt vooral bij burgemeester Roest. Hieronder leest u waarom.

De waarheidsvinding wordt ernstig belemmerd. Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Burgemeester Elbert Roest heeft aan Slewe en Roos een spreekverbod opgelegd. Zij kunnen niet vrijuit spreken met Integis;
  • Relevante informatie wordt door de burgemeester buiten het onderzoek gehouden;
  • De vrees voor beïnvloeding van het lopend strafproces van Roos is groot omdat oud-bestuurders Kokke, De Rooij en Nederveen direct belang hebben bij de veroordeling van Roos. Zij worden niet onder ede gehoord door Integis;
  • Roest heeft blijk gegeven van vooringenomenheid en is bezig het onderzoek op de achtergrond aan te sturen;
  • Ambtenaren die een bepalende rol hebben gespeeld zijn buiten de scope van het onderzoek gehouden.

Door de voorwaarden die aan de opdracht zijn gekoppeld en de werkwijze met alle geheimhoudingen en belemmeringen daaromheen, vinden Slewe en Roos dat Integis deze onderzoeksopdracht nooit had mogen, cq kunnen aanvaarden.

Een onderzoek kan alleen dan succesvol worden afgerond wanneer alle betrokken partijen instemmen met de opdrachtformulering en de condities. Vertrouwen in een professionele en onafhankelijke afwikkeling van het onderzoek ontbreekt ook vanwege tegenstrijdige belangen. Slewe en Roos willen dat de waarheid boven water komt. Burgemeester Roest wil vooral dat het dossier Elswoutshoek voor eens en voor altijd wordt gesloten. De wijze waarop de burgemeester zijn rol pakt ziet de fractie van Hart voor Bloemendaal als een niet te nemen hindernis.
‘Een berg weggegooid geld en weer een illusie armer, zo kun je ons gevoel hierover samenvatten’, aldus Slewe over het Integis onderzoek.

Einde Persbericht

Als toelichting op het spreekverbod: de burgmeester stuurde een brief aan Roos en Slewe op 25 februari met de volgende tekst: ‘Om vrij te zijn om alles wat u weet over het dossier Elswoutshoek in 2014 – en alle stukken die daarop betrekking hebben – met de onderzoekers te kunnen delen is de algemene geheimhoudingsplicht, voortvloeiend uit de eed of belofte, voor u opgeheven. De opheffing geldt alleen voor het delen van informatie met de onderzoekers van Integis BV. De opheffing geldt overigens vooralsnog niet voor het delen van de inhoud van de documenten, waarop door het college op 4 november 2014 geheimhouding is opgelegd (op grond van artikel 55 van de Gemeentewet).’

Om te beginnen is op 4 november 2014 geen besluit door het college genomen. Op de tweede plaats is dat zgn geheimhoudingsbesluit vervalst door de gemeentesecretaris Atsma en wethouder Hejink. Daarvan deed Roos aangifte bij Justitie. Burgemeester Roest ontkent dat sprake is van een vervalst besluit en kiest zodoende zonder blikken of blozen overduidelijk partij voor die personen die willen dat Roos definitief wordt veroordeeld. Tegelijkertijd staat vast dat er op die datum nooit een besluit genomen KAN zijn. Dat zal Roos nader toelichten bij de inhoudelijke behandeling van haar strafproces later dit jaar. Op de derde plaats vraagt zij zich af wat de burgemeester in vredesnaam bedoelt met ‘vooralsnog’.

Daarnaar gevraagd schrijft de burgemeester haar op 7 maart 2019: ‘Inmiddels is het onderzoeksbureau gestart met de eerste fase, de inventariserende ronde. De tweede fase in het onderzoek is de inhoudelijke interviewronde. Voor deze tweede fase van het onderzoek heeft het college de geheimhouding op de stukken “persoonlijk dossier wethouder inzake EWH”, waarop op 4 november 2014 op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, uitsluitend ten behoeve van het delen van geheime informatie met de onderzoekers van Integis BV, voor u opgeheven.’

Deze verklaring is in strijd met wat Integis BV zelf aan Roos verklaarde, namelijk dat in de eerste ronde van het onderzoek sprake is van interviews. Pas daarna wordt diepgaander onderzoek gedaan. In die tweede fase is sprake van ‘trechtering’ van het onderzoek. Terwijl Integis BV dus spreekt over interviews in een eerste fase van het onderzoek, heeft de burgemeester het over interviews in de tweede fase. Dat is raar. Maar dat is niet alles. Want dit heeft strafrechtelijke consequenties. Roos heeft diverse dreigbrieven ontvangen waarin staat dat als zij zich verspreekt, zij onmiddellijk met Justitie te maken krijgt. Hoe zit dat dan burgemeester?

Een tweede strafproces voor Roos misschien? Omdat Roos de klappen van de zweep inmiddels kent, heeft zij het collegebesluit opgevraagd waaruit de opheffing van de geheimhouding zou moeten blijken. En wat is de conclusie? In dit besluit wordt met geen woord gerept over een eerste of tweede fase van het onderzoek. Bovendien heeft het college de geheimhouding uitsluitend opgeheven voor de collegeleden en niet voor de raadsleden. Of maw: de geheimhouding is wel opgeheven voor De Rooij, Kokke en Nederveen maar niet voor de raadsleden. Het moet niet gekker worden!

Roos en Slewe voelen zich terecht onbeschermd. In ieder geval nemen zij op advies van hun advocaat geen enkel risico en hebben zij Integis laten weten op deze voorwaarden niet te kunnen meewerken aan een interview.

Dat ambtenaren buiten de scope van het onderzoek blijven is van de zotte. Daar heeft onze fractie direct protest tegen aangetekend maar tot onze afschuw heeft de raad met deze inperking van de onderzoeksopdracht ingestemd. Ambtenaren speelden een cruciale rol in alle perikelen rondom Elswoutshoek. Als ambtenaren hun werk goed doen en niet vooringenomen hebben gehandeld, niet onrechtmatig of onwettig zijn bezig geweest in dit dossier, dan hoeft de raad niets te vrezen. En als dat wel zo blijkt te zijn, dan hoort dat tot op de bodem te worden uitgezocht. Zo niet in Bloemendaal. Blijkbaar is het allemaal toch niet zo netjes gegaan. Collega raadsleden willen de betrokken ambtenaren koste wat kost beschermen. Waarom? Maar dat mag nooit het DOEL zijn van een onafhankelijk onderzoek. Deze raadsleden beweren letterlijk als volgt (citaat van de nieuwe lokale partij VDB): ‘Het feit dat ambtenaren niet worden onderzocht heeft met de doodeenvoudige reden te maken dat ambtenaren nooit of te nimmer politiek verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun werk, handelen, eventuele fouten en ommissies.’

Een open deur en een vluchtroute: ambtenaren zijn nooit politiek verantwoordelijk. Maar dat heeft onze fractie ook nimmer ontkend laat staan beweerd. Dat ambtenaren zich aan de wet moeten houden, dat zij niet onrechtmatig mogen handelen en gehouden zijn aan hun geheimhoudingsplicht etc staat los van de politiek. Elke organisatie dient toe te zien op naleving van de regels en op integriteit. En gebeurt dat niet of worden ambtenaren als onaantastbaar beschouwd, dan is het hek van de dam. Dat is een recept voor corruptie en wanbestuur.

Fouten maken is niet erg. Fouten maken moet. Als je er maar van leert. Door dat halsstarrig en zelfs fanatiek te ontkennen, wordt het niet beter maar slechter. Zo ook binnen de organisatie van de gemeente Bloemendaal.

Wij vinden het tenslotte onbestaanbaar dat Integis heeft aanvaard dat de burgemeester als aanspreekpunt optreedt. Als de zogenaamde hoofdschakelaar in het onderzoek. Want het is Roest die bepaalt wat Integis wel of niet te zien krijgt. Daar hebben Roos en Slewe nu het bewijs van ontvangen in de vorm van al weer een brief van deze burgemeester.

Was het niet de raad die opdrachtgever was? Wat doet de burgemeester op het onderzoek?

Dat direct betrokkenen als Nederveen, De Rooij en Kokke die politiek en bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor alle ellende, vrijuit kunnen spreken met Integis BV terwijl Roos en Slewe hun mond moeten houden op straffe van vervolging is onaanvaardbaar. Tegenstrijdige belangen en dan ook nog eens een lopend strafproces! Want reken maar niet dat de dreigbrieven die Roos en Slewe hebben ontvangen loos alarm zijn.

Binnen de driehoek van Justitie, politie en burgemeester(s) wordt alles kortgesloten en is een raadslid van een lokale partij vogelvrij.

Foto: Haarlems Dagblad nadat Roos haar DNA moest afstaan. Een schande voor onze democratische rechtsstaat!