Onderwijshuisvesting amendement begroting 2021

De gemeente moet voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting. Voor de periode 2019 tot en met 2034 is een plan opgesteld waarin is uiteengezet dat dit afgerond EUR 45 miljoen kost. De investeringen worden gekapitaliseerd en afgeschreven waardoor de gemeente jaarlijks te maken heeft met afschrijvingslasten. In de begroting van 2021 die op 5 november 2020 wordt behandeld staan vier scholen genoemd die toe zijn aan renovatie/uitbreiding/onderhoud. De wethouder vraagt aan de raad om voor 2021 ruim EUR 4,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hart voor Bloemendaal wil niets afdoen aan de zorgplicht. Dat is een gegeven en wij staan voor goed onderwijs en kwalitatief goede onderwijskundige voorzieningen. Waar wij wel problemen mee hebben is geld ter beschikking stellen zonder dat op voorhand duidelijk is waar dat geld aan wordt besteed en of dat doelmatig en effectief wordt besteed. Wij zijn ons ervan bewust dat de #Theresiaschool kampt met problemen, d.w.z. het schoolbestuur omschrijft de functionaliteit van het schoolgebouw aan de Dennenweg 14 als slecht. Het gebouw is in 2013 grootschalig gerenoveerd. Toch is het bestuur van oordeel dat het onderwijskundig een drama is. Dat stelt ons meteen voor de vraag: waarom is zo veel geld besteed aan renovatie in 2013 als het gebouw per definitie niet voldoet? Was het dan niet beter geweest een geheel nieuw schoolgebouw te bouwen?

Voor de Theresiaschool wil de wethouder EUR 3,8 miljoen uittrekken. Hiervan is in 2020 door de raad EUR 250.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet. Dat is een fors bedrag wat ons op de vraag brengt wat de plannen dan concreet inhouden. In het voorstel van de wethouder bij de begroting lezen wij dat het bestuur op dit moment uitgaat van renovatie van een gedeelte van het gebouw in combinatie met vervangende nieuwbouw en uitbreiding plus een gymzaal. De bouw van een gymzaal zou mogelijk plaatsvinden op het naastgelegen terrein van Landgoed Dennenheuvel. Maar dat betekent dan wel dat de eigenaar van dat landgoed grond moet verkopen aan de gemeente. Onderhandelingen zijn gaande, maar wij weten niet welke prijs hiervoor wordt betaald. Tenslotte is de vraag wat er gebeurt met het tegenover de schoolgelegen CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Momenteel maakt de school gebruik van ruimte in het CJG (Dennenweg 15). In het voorstel staat: ‘Mogelijk worden ook enkele nu in het CJG gehuisveste algemene voorzieningen aan de nieuwe school gekoppeld. Een definitief besluit hierover is door het college nog niet genomen. Hebben alle organisaties en voorzieningen een nieuwe, adequate thuisplek gevonden dan kan het gebouw aan de Dennenweg 15 worden verkocht of een herbestemming krijgen.’

Dennenweg 15 te Bloemendaal

Dennenweg 15 is eigendom van de gemeente. Wordt het CJG ook ondergebracht in het nieuwe gebouw op Dennenweg 14? Wat is de verwachte verkoopopbrengst van nr. 15? Gaat de Hartenlustmavo gebruik maken van de nieuwe gymzaal van de Theresiaschool of is dat plan van de baan? In het voorstel waarin de EUR 3,8 miljoen voor de Theresiaschool is aangekondigd (vastgelegd in het IHP van maart 2018) staat namelijk dat de Hartenlustmavo ook gebruik zal maken van de nieuw te bouwen gymzaal. We vroegen het de wethouder tijdens de afgelopen vergadering van bestuur en middelen maar kregen hierop geen antwoord.

Intussen loopt ook nog een gerechtelijke procedure bij de Raad van State over het nieuwe bestemmingsplan Dennenheuvel. Is in dit plan rekening gehouden met de uitbreiding van de Theresiaschool, de nieuwe gymzaal en het gebruik door de Hartenlustmavo? Is rekening gehouden met de mogelijke herbestemming dan wel verkoop van Dennenweg 15? De procedure loopt nog. Wij hebben het de wethouder gevraagd, maar kregen geen antwoord.

Wij zijn niet tegen plannen als ze goed doordacht zijn en het helder is wat er gaat gebeuren. In dit verband willen we ook nog wijzen op het feit dat de gemeente in 2012 EUR 550.000 heeft geïnvesteerd in de Kennemerhal. Het betrof een beweegbare wand zodat de Hartenlustmavo gebruik kon maken van deze hal. De afschrijvingstermijn was 15 jaar en deze verloopt dus in 2027. Hoe zit het precies met het gebruik van deze hal? Wat is er met deze investering gebeurd? Staat deze nog op de balans of zijn we het geld kwijt?

Tal van vragen die niet zijn beantwoord. Daarom vinden wij het onverstandig om in 2021 EUR 1,8 miljoen vrij te maken in de wetenschap dat eenzelfde bedrag in 2022 volgt zonder dat inzichtelijk is gemaakt waar dat geld aan wordt besteed en of dat doelmatig en effectief wordt besteed.

Geld uitgeven aan onderwijshuisvesting is een plicht. Maar het is ook een plicht financiële verantwoording af te leggen aan de raad en een carte blanche geven aan de wethouder en het college lijkt ons niet samen te gaan met onze taak als volksvertegenwoordigers.

Wij dienen op 5 november 2020 een amendement in waarin we de wethouder opdragen terug te komen voor budget bij de raad zodra de plannen duidelijk zijn en wij ons fiat kunnen geven.