Omgangsvormen in bestuur

De afgelopen raadsvergadering was een dieptepunt waar het beschaving en omgangsvormen betreft in Bloemendaal. Hoewel het Haarlems Dagblad uitpakte met de tekst ‘Raad wast Roos flink de oren’, speelde hier op de achtergrond een compleet andere kwestie. Want Roos heeft onlangs na heel lang wachten inzage gehad in diverse stukken die uit de back-up zijn gekomen nav een onderzoek dat is ingesteld door Hoffman bedrijfsrecherche. Op grond van wat zij heeft gelezen, heeft Roos vermoedens van integriteitsschendingen binnen het gemeentebestuur van Bloemendaal. Hierover had zij met de nieuwe burgemeester, de heer Roest, het gesprek willen aangaan. Sinds februari 2016 is de burgemeester op grond van de Gemeentewet de hoeder van integer bestuur. Roos had een afspraak gemaakt met de burgemeester dat zij een lijst met stukken zou indienen (genummerd vanuit de back-up) en dat het college op grond van die lijst zou besluiten of die stukken haar geheim, openbaar of niet openbaar zouden worden verstrekt. Maar van die afspraak is de burgemeester afgeweken. Roos krijgt niets. Sterker nog: als ze erover spreekt, krijgt ze opnieuw Justitie op haar dak. In de brief die Roos heeft ontvangen wordt direct gedreigd met artikel 272 van het wetboek van strafrecht. Nu is het zo dat Roos al een strafzaak heeft lopen en er in die stukken die zij heeft ingezien ook materiaal zit wat voor haar strafzaak ontlastend is. Het is wel een zeer bizarre wending in Bloemendaal dat een raadslid geen recht heeft op verweer. Dat ontlastend bewijs wordt achtergehouden met het argument dat in die stukken namen van derden zouden voorkomen. Dat is flauwekul: namen van derden kunnen worden weggelakt. Het is ook niet de bedoeling om namen te publiceren. De insteek van Roos was: laten we ajb zorgen voor integer openbaar bestuur. Dat blijkt niet te kunnen in Bloemendaal. Alles is hier zo langzamerhand geheim, zonder dat de wettelijke regeling omtrent geheimhouding zoals die is neergelegd in de Gemeentewet, wordt nageleefd door de burgemeester cq het college. Wat in de afgelopen raadsvergadering gebeurde was een opzetje tussen de fractievoorzitters, Andre Burger van het CDA voorop, samen met de burgemeester om Roos af te maken. Niet zo netjes en ook niet zo flink. Zeker niet tegen de achtergrond dat Roos ernstig wordt tegengewerkt en bewijsmateriaal wordt achtergehouden. Dat daarbij een griffier instructies ontvangt van de burgemeester om erop toe te zien dat Roos geen aantekeningen maakt terwijl zij stukken inziet, is onbegrijpelijk. Het zijn namelijk stukken die zich niet in de kluis bevinden van het gemeentehuis. Er staat geen GEHEIM op en ze kunnen niet eens geheim verklaard worden omdat de wettelijke gronden daarvoor ontbreken. Wij vragen ons oprecht af wat de burgemeester bezielt om op die manier invulling te geven aan zijn ambt en wat de reden is om een griffier deze instructies te geven terwijl de griffie er is ten behoeve van de raad en Roos gewoon haar werk doet als raadslid van de gemeente Bloemendaal.

Gelukkig zijn er inwoners die begrijpen dat het ‘flink wassen van de oren’ van een raadslid dat haar uiterste best doet en dat zich op alle mogelijke wijzen inspant om te zorgen voor goed bestuur, niet normaal is. Wij zijn buitengewoon verheugd met de ingezonden brief die vandaag in het Haarlems Dagblad stond. Een opsteker.

 

 

 

 

 

 

 

Roos is weliswaar kritisch is, maar die kritiek opbouwend is bedoeld. Wij noemen alleen al het voorbeeld van het beter toegankelijk maken van een gemeentehuis voor minder validen. Ga je een nieuw gemeentehuis bouwen, zorg dan dat het zonder risico kan worden bezocht en denk ajb ook aan de minder validen want die horen ook van harte welkom te zijn om raadsvergaderingen bij te wonen of te kunnen inspreken. Een ander voorbeeld waar Roos zich voor inspant: beter doelgroepenvervoer. Het gaat hier over mensen die hulp nodig hebben bij vervoer en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Als dat niet goed geregeld is, dan is het toch niet meer dan logisch dat Roos zich afvraagt hoe het beter kan en wat het plan van actie is van de wethouder? Een derde voorbeeld: het is Roos die voorgesteld heeft een Clientenraad in te stellen binnen het sociaal domein. Kortom: belangrijke punten die de aandacht verdienen. Zou mooi zijn als de pers daar een keer aandacht aan zou willen besteden, lijkt ons. Net als overigens de kwestie ‘integer bestuur’.