Noodkreet: niemand mag in het open veld slapen

Zoals u misschien weet, worden ongeveer 160 statushouders gehuisvest in Dennenheuvel in het noorden van Bloemendaal. De huidige bewoners hebben te horen gekregen dat ze hun woning moeten verlaten. Nu horen wij vaak: ach, dat weten die anti-kraak bewoners toch? Je woont daar voor weinig geld en als je er uit moet, dan moet je niet zeuren. Maar is dat hier ook zo? De huidige bewoners willen huren, maar dat lukt niet. Huren betekent dat ze dan huurbescherming krijgen. Nu moeten ze hun huis op stel en sprong verlaten en de statushouders krijgen wel huurbescherming. De huidige bewoners belden met de GroenLinks fractie die de motie had aangenomen om vluchtelingen te huisvesten in Bloemendaal en in die motie werd Dennenheuvel genoemd. GroenLinks wist niet dat er al mensen woonden, maar desgevraagd liet de voormalig fractievoorzitter Fennema weten dat de bewoners pech hadden.

De nieuwe burgemeester heeft eerder in de raad gezegd: wij mogen niemand in het open veld laten slapen. Dat geldt dus niet voor de bewoners van Dennenheuvel. Zie onder 2 hierna de reactie van de burgemeester via zijn iPhone.

Wij publiceren hieronder de correspondentie tussen inwoners van Bloemendaal en de gemeente, cq fracties over deze buitengewoon pijnlijke kwestie en wij hopen echt dat de wethouder doet wat hij beloofd heeft. Wethouder Kruijswijk zou bemiddelen, maar tot nu toe zien of horen wij niets. De wethouder zet de huidige bewoners letterlijk in de kou. Dat vinden wij niet uitstekend. Zie hieronder de correspondentie. Het is in alle redelijkheid oplosbaar. Want de gemeente neemt zelf het besluit tot huisvesten van statushouders samen met de instelling. De gemeente kan dan niet meer zeggen dat het een private overeenkomst is. Zonder de betrokkenheid van de gemeente en het COA was het nooit zo ver gekomen.

Hieronder (begint u met lezen bij nr 5):

  1. Brief van een derde inwoner die zich het lot van bewoners aantrekt 21 nov jl
  2. Reactie van burgemeester nav mail van GroenLinks 20 nov jl
  3. Reactie van GroenLinks 20 nov jl
  4. Reactie van CDA 20 nov jl
  5. Klemmende oproep van bewoners van Dennenheuvel 20 nov jl

1.

Onderwerp: Creatieve bestuurlijke oplossing voor Dennenheuvel

Geachte heer Schneiders, geachte mevrouw Meuleman, geachte heer Burger, beste André,

Ik zit in deze mailgroep, daarom reageer ik op het bericht van mevrouw Meuleman en de recatie daarop van de heer Schneiders.

De reactie van mevrouw Meuleman is helemaal niet ‘uitstekend’. Ik zal hierna uitleggen waarom, dit hoewel ik het dossier alleen maar voor minder dan de helft ken, omdat ik niet weet wat er namens de gemeente allemaal is gedaan. Hoewel Liberaal Bloemendaal heeft gevraagd alle relevante stukken openbaar te maken is dat voor zover ik weet, nog niet gebeurd. Het is duidelijk dat de gemeente gelet op artikel 28 van de Huisvestingswet 2014: “Artikel 28 Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling.”, een leidende rol heeft. Ik neem aan dat in dat kader de gemeente contact heeft gezocht met de vertegenwoordiger van Dennenheuvel. Het had dan op de weg van de gemeente gelegen om naast iets te regelen voor de ‘Bloemendaalse statushouders’ ook iets te regelen met de eigenaar van Dennenheuvel voor de thans daar verblijvende bewoners. Door op dit gebied in de onderhandelingen niets mee te nemen is de gemeente te kort geschoten. Het bestuur van Bloemendaal had de ambtelijke organisatie moeten opdragen iets creatiefs te regelen waarbij zowel de gemeente aan haar wettelijk plicht kon voldoen alsmede de huisvesting voor de zittende bewoners te garanderen, althans zo dat zij niet zouden moeten vertrekken.

De reactie van GroenLinks en het bestuur getuigt maar mijn mening van een gebrek aan creatief bestuurlijk vermogen om hier niet links om of rechtsom een oplossing te bedenken en uit te voeren, bijvoorbeeld in de hiervoor bedoelde zin.

Ik hoop dat u allen die op dit proces invloed kunnen uitoefenen het nog zodanig bij kunnen sturen dat zowel de statushouders als de huidige bewoners in Dennenheuvel kunnen verblijven.

Desgewenst kan ik daarbij behulpzaam zijn.

Met vriendelijke groet,

Inwoner van Bloemendaal

 

p.s. het samenwonen van de huidige bewoners en de nieuwe statushouders zou ook de integratie enorm kunnen bevorderen. Zo zijn er enkele huidige bewoners die Arabisch spreken en hebben aangeboden ‘om-niet’ aan de statushouders lessen Nederlands te geven. Ook hebben zij aangeboden om andere cursussen te geven, die de integratie van de statushouders in de Nederlandse samenleving zouden kunnen bevorderen.        


2.

Van: Bernt Schneiders
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 22:59
Aan: bewoner
Onderwerp: Re: Noodkreet vanuit Dennenheuvel!

 Uitstekende reactie

Verstuurd vanaf mijn iPhone

3. 

Van: Martine Meuleman

Verzonden: vrijdag 20 november 2015 22:32
Aan: … bewoner Dennenheuvel
CC: Herbert Faber;Paola Koningsveld
Onderwerp: Re: FW: Noodkreet vanuit Dennenheuvel!

 Geachte bewoners van Dennenheuvel,

We vinden het spijtig dat jullie met de verhuurder en Ad Hoc niet tot een oplossing zijn gekomen en we begrijpen dat de teleurstelling en nood groot is.

De wethouder heeft contact met de eigenaar en onderneemt bemiddelingspogingen, maar kan helaas niets afdwingen. Primair blijft dit een private zaak tussen jullie en de verhuurder/eigenaar. 

Voor aanspraak op woonruimte elders zal de gemeente zich ook moeten houden aan regionale regels en is helaas niet in de positie een uitzondering te maken voor private anti-kraak huurder/verhuurder situaties.

De discussie over statushouders moeten we als raad nog voeren, maar zoals ik hierboven schreef, we kunnen niks afdwingen, primair blijft het een besluit van de eigenaar.

Vriendelijke groet en heel erg veel sterkte gewenst,

Martine Meuleman
Fractievoorzitter GroenLinks Bloemendaal

4.

Geachte bewoners van Dennenheuvel,

De CDA-fractie betreurt het dat u in deze situatie zit. We hebben ons verdiept in alle emails en bijlagen, maar komen tot dezelfde conclusie als Groen Links. Het blijft in hoofdzaak een zaak tussen u en de verhuurder.

We wensen u veel sterkte. Met vriendelijke groet,

 André Burger, Fractievoorzitter CDA-Bloemendaal

5.

Van: Bewoners van landgoed Dennenheuvel.

Naar: Iedereen.

Beste Ontvanger van onze kreet om urgente hulp,

Deze mail stuur ik u met betrekking tot de bewoning van Dennenheuvel/Euphrasia te Bloemendaal en de beoogde opvang van statushouders. 

Wij (een aantal huidige bewoners van landgoed Dennenheuvel) zitten in een zeer lastige situatie. Wij staan officieel onder contract bij Ad Hoc leegstandsbeheerder tot 30 november 2015. Dat betekent dat wij 30 november het pand moeten verlaten. Anders hangt ons er een “boete” van 500,- euro per dag boven het hoofd. Een aantal van ons heeft geschikte alternatieve huisvesting kunnen vinden,  via Ad Hoc of andere wegen. Helaas is dit niet voor allen het geval en dat betekent dat er voor ons een urgente oplossing moet komen, anders staan er straks letterlijk mensen op straat. 

Deze noodkreet is niet omdat wij ons niet inzetten voor onze zaak, integendeel, maar omdat voor ons de tijd nu echt begint te dringen. Wij zijn direct vanaf de eerste dag van opzegging actief gaan zoeken naar oplossingen. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan aan x(directeur/eigenaar landgoed Dennenheuvel) tijdens de bespreking op het gemeentehuis in Bloemendaal. Dit gesprek was onder begeleiding van wethouder Richard Kruijswijk, die had namelijk beloofd om zich sterk te maken voor onze “woonbescherming”.  Maar helaas hebben wij alsnog een definitieve opzegging gekregen vanuit X. De allereerste opzegging (7 okt 2015) had volgens Richard Kruijswijk niets te maken met de huisvesting van statushouders. (correspondentie 13 okt.) 

De tweede en tevens de definitieve opzegging had nogmaals niet te maken met de huisvesting van statushouders, zo werd ons beloofd. Het had te maken met de vergoeding die directeur/eigenaar vanuit Ad Hoc kreeg voor de stookkosten en dat die bij lange na niet genoeg was om deze kosten te dekken. (Ter informatie; de bewoners betaalden gemiddeld 200 euro p.p. aan Ad Hoc en daarvan ging 60 euro p.p. naar X)

Na deze ‘definitieve’ opzegging hebben wij Dhr. X overtuigd om nogmaals een voorstel formeel te overwegen, dit voorstel hebben wij 13 november jl. verstuurd. Helaas hebben wij nog steeds geen reactie gekregen op dit voorstel. Maar de tijd begint voor ons echt te dringen. 

Tevens hebben wij via de krant aandacht proberen te vragen voor onze zeer precaire situatie. Alweer een teleurstelling. Er komt maar geen oplossing. En om steeds maar te wachten tot de politiek een beslissing maakt is ook geen optie. De volgende vergadering is namelijk pas op 25 november aan het eind van een andere raadsvergadering. Dit is voor ons geen optie. Wij hebben zo spoedig mogelijk duidelijkheid nodig, of in ieder geval volledige transparantie in/en communicatie.

Een stuk uit het Haarlems Dagblad: “De gemeente Bloemendaal spant zich in om locaties geschikt te maken voor bewoning door diverse groepen, dat wil zeggen, naast statushouders ook jongeren die wachten op huisvesting in Zuid-Kennemerland en mensen die uit een ‘voorziening beschermd wonen’ komen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om doelgroepen gemengd te huisvesten, zodat de druk op de sociale woningmarkt niet nog groter wordt.”                                                                                                                      

Het samenwonen met de eventuele statushouders was onderdeel van ons voorstel, helaas lijkt het er op dat de gemeente Bloemendaal nu dus wel ons idee heeft overgenomen, met betrekking tot gezamenlijk wonen, maar ons er niet in heeft betrokken. Dit vinden wij zéér vreemd.

Wij hebben het gevoel dat wij tussen de wal en het schip gekomen zijn, en dat er al lang sprake was van enige zekerheid omtrent het gebruik maken van dit pand voor de opvang van statushouders. We zijn bang dat de gesprekken een façade waren om ons te laten geloven dat er nog hoop was. Het doel hiervan zou het “doodbloeden” van onze strijdlust kunnen zijn en daardoor ons vertrek gemakkelijker maar ook stiller te maken. 

U moet begrijpen dat het leven onder een contract van een dergelijk leegstandsbeheerder gepaard gaat met een onnatuurlijk gevoel van gevaar. Ze hebben de volledige macht over je leef ofwel woonsituatie. Als je zelf geen geschikte woning kan vinden ben je afhankelijk van Ad Hoc. Elke vorm van tegenspraak of negatief zijn jegens de beheerder(Ad Hoc), is dus een aanval op een van de eerste levensbehoeftes van de mens; namelijk onderdak. En wie wilt nou zichzelf op straat zetten? 

Dit betekent wel dat door het sturen van deze informatie (mijn) de relatie met Ad Hoc verder onbegaanbaar is.

Daarom verzoeken wij u dringend om ons te horen. Ons te zien. Ons te behandelen zoals u zelf behandeld wilt worden. Niet zoals een bedrijf naar een mens kijkt, maar hoe een mens naar een mens kijkt. Geen financiële voordelen zien in het wegzetten van de ene gevoelige woongroep voor de andere. Financieel in het groen, maar de burger in het rood is niet de oplossing. Wij geloven dat ergens in deze verschrikkelijk lastige situatie een oplossing ligt en die willen we samen bereiken.  

 

Kort samengevat: een vergadering op 25 november is voor ons te laat.

 

Hartelijke en wanhopige groet, 

Bewoners van het landgoed Dennenheuvel.

 

Bijgevoegd als bijlage in deze mail: 

– Definitieve opzegging van X; Dennenheuvel

– Onbeantwoord voorstel van bewoners       

– Achtergrondinformatie, artikelen en uitspraken    

– Eerdere correspondentie richting de gemeente Bloemendaal omtrent onze situatie