Niet aan de orde

Net als alle andere fracties in Bloemendaal, kregen wij van een aantal omwonenden het volgende verzoek:

Binnenkort moet de agenda voor de vergadering van de Commissie Grondgebied worden opgesteld. Wij verzoeken u dringend om daarin de aanvraag van de Stichting Exploitaties Accommodatie HBS (SEAH) op te nemen. Wij achten het noodzakelijk dat de Commissie beslist dat het college de gemeenteraad zal verzoeken een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven. Wij hopen vervolgens dat de Raad weigert een VVGB af te geven, op het verrommelen van de strandvlakte tegen te gaan, om het bestemmingsplan te handhaven, om het woongenot en dus het leefgenot van de omwonenden niet nog verder aan te tasten, om de structuurvisie te handhaven,  om de natuur en het Nationaal Park te beschermen. Genoeg redenen om te zeggen: tot hier; Genoeg is genoeg. Precedentwerking dreigt.  Wij sturen een toelichting mee, die te zijner tijd ook het inhoudelijke deel van onze zienswijze zal zijn. Voorts sturen wij een bloemlezing van reacties uit de buurt mee. Daar schrik je van. Wij hopen dat deze aantasting van natuur en woongenot kan worden voorkomen.

De zienswijze en de reacties van de buurt publiceren wij hier: 150816 reacties uit de buurt en 150816 zienswijze KG5 toelichting

Het principebesluit vindt u hier: Principebesluit half kunstgrasveld

Let u op het tijdspad: dit ligt al een tijd in de week bij het bestuur van deze gemeente! Zijn de omwonenden hierin betrokken of gekend vorig jaar?

Een citaat van een omwonende:  Ik ben “tegen” de aanleg van nog meer kunstgras bij HBSHet lijkt tegenwoordig meer op een “evenementen bedrijf” dan op een sportvereniging. Nog meer kunstlicht tot laat in de avond, waarbij vaak licht blijft branden terwijl er niemand zich nog op het sportveld bevindt.

Wij hebben gevraagd deze stukken als agendapunt op te nemen voor de eerstvolgende commissievergadering op 8 september. In het zgn voorzittersoverleg (hierin zitten: burgemeester Emmens, de heer Schell (PvdA fractievoorzitter), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Van Stralen (D66)) is besloten dat onderwerp niet te agenderen. Reden? In de notulen van dit voorzittersoverleg vorige week staat hierover het volgende: ‘Verzoek Mw Roos, agenderen principebesluit kunstgrasvelden HBS. Is naar de mening van het CVO op dit moment niet aan de orde. Voorstel aan de Raad is gedaan om de brief in handen te stellen van B&W via de lijst van ingekomen stukken. Raadsleden kunnen het onderwerp in de rondvraag aan de orde stellen.’

Op dit moment niet aan de orde? Wanneer is het dan wel aan de orde? Als het kunstgras er al ligt? Tijdens de rondvraag kunnen wij er een vraag over stellen, maar een rondvraag leent zich niet voor een dergelijk onderwerp. Dan vindt er nl geen debat plaats. Fractievoorzitter Roos het volgende bericht naar de griffier gestuurd:

Vandaag heb ik via via het principebesluit gelezen. Er blijkt een advies te zijn van 5 maart 2015 en vervolgens heeft het college op 9 juni 2015 meteen al het principebesluit genomen. De raad behoort tijdig geinformeerd te worden over zo’n belangrijke kwestie. Het is niet democratisch om dit als raadslid in de krant te moeten lezen terwijl het besluit al lang genomen is in strijd met het bestemmingsplan, de structuurvisie en er bovendien in het verleden afspraken zijn gemaakt en er tot slot ook nog over is geprocedeerd. Ik heb de griffier diverse keren bevestigd zowel schriftelijk als in telefoongesprekken dat ik het op de agenda van de eerstvolgende cie grondzaken wil plaatsen. De griffier vroeg mij waarom ik dit wil agenderen. De reden heb ik gegeven, maar ik  wil die met alle plezier herhalen: waarom wordt hier afgeweken van een bestemmingsplan en waarom wordt dit niet op tijd in de raad besproken en overlegd. In het advies staat aan het slot dat HBS al op de hoogte is gesteld, zie schuin gedrukte tekst hieronder. Dat betekent dat er verwachtingen zijn gewekt. Er staat ook in dat er al een principeverzoek is ingediend in oktober 2014. Dus dit ligt al heel lang bij u op tafel en de raad weet al die tijd van niets? Uit de agenda die ik zojuist heb ontvangen, maak ik op dat dit onderwerp niet op de agenda staat, terwijl ik dat WEL heb gevraagd. Kunt u mij laten weten waarom het onderwerp niet wordt geagendeerd en op basis van welke regel of voorschrift dat niet is gebeurd? Ik verzoek u dat principebesluit toe te sturen. Bovendien verzoek ik u de correspondentie en/of overlegnotities/verslagen tussen HBS en de gemeente over deze kwestie toe te sturen en ook vraag ik u te bevestigen hoe u de omwonenden hebt geinformeerd of hierin hebt betrokken. Dat participatie van inwoners hoog in het vaandel staat bij het college, dat zal dan moeten blijken uit de wijze waarop u dit hebt gecommuniceerd naar de inwoners toe. Ook dat zie ik met belangstelling van u tegemoet.

Gr, M Roos, Hart voor Bloemendaal

 

Het bestuur van hockeyclub HBS zal per brief op de hoogte worden gesteld van uw besluit. Indien uw college besluit medewerking te verlenen is een buitenplanse afwijking met uitgebreide procedure van het bestemmingsplan noodzakelijk. HBS kan na een positief besluit hiertoe een aanvraag indienen, waarna uw college een formeel besluit kan nemen tot afwijken van het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan op basis van een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van uw college. Het betreft geen bevoegdheid van de gemeenteraad. Een verklaring van geen bedenkingen vanuit de gemeenteraad is echter noodzakelijk voor uw college om tot een besluit binnen de afwijkingsprocedure te kunnen komen.