NHNieuws en onderzoek naar misstanden

De verkoop van gemeentelijk vastgoed door Bloemendaal. Dit keer in het nieuws gebracht door NHNieuws. We zijn vooral getroffen door deze passage in het artikel waarin de twee inwoners die een onderzoeksrapport schreven aan het woord zijn:

De twee zien het als een kwalijke zaak dat er één gekozen fractie in de raad, die van Hart van Bloemendaal, door de meeste partijen wordt geïsoleerd en genegeerd. Jaap: “Deze cordon sanitaire is een kwalijke zaak. De objectiviteit van de gemeenteraad gaat verloren.”

Toen de gemeente een voormalige gymzaal in Bennebroek verkocht voor 20.000 euro ging Hart voor Bloemendaal daar fel tegen in. Misschien, zo denken de Bloemendalers, wel daarom gingen andere partijen juist akkoord en steunden wethouder Nico Heijink. Jaap: “De raad heeft zitten suffen. Als je hoort dat de gymzaal met grond voor 20.000 is verkocht, dan weet je: hier is iets aan de hand.” Waar het de mannen om gaat, is dat Bloemendaalse burgers indirect zijn getroffen door deze verkoop. Er is in hun ogen immers te weinig geld binnengekomen in de gemeentekas.

Het nieuwsartikel: Bloemendalers onderzoeken misstanden

Het is goed dat het op deze manier een keer onder de aandacht wordt gebracht dat onze fractie wordt buitengesloten, genegeerd, geïsoleerd. Terwijl wij ons als gekozen volksvertegenwoordigers inzetten voor goede zaken zoals solide financieel beheer van de gemeente, open en eerlijk bestuur, integriteit, inspraak van inwoners, behoud van groen in de dorpskernen enz. enz., toch blijkt iedere keer opnieuw dat de raad in meerderheid niet openstaat voor een debat over datgene wat ons allemaal aangaat: goed bestuur van onze gemeente.

Dat sprake is van een cordon sanitaire is wat ons betreft een gemiste kans voor ons allemaal. Wij hebben er begrip voor dat politieke partijen van mening kunnen verschillen. Wat we niet normaal vinden is dat de meerderheid in de raad niet eens luistert naar de standpunten die wij naar voren brengen. Niet eens bereid is te overwegen wat onze voorstellen zijn. En zelfs zo ver gaan dat inwoners die op ons hebben gestemd, niet aan het woord worden gelaten en zelfs ernstig worden geschoffeerd omdat ze bij Hart voor Bloemendaal zouden ‘horen’.

Kritiek wordt als bedreigend ervaren. Onze fractie is niet vrij te spreken.

Zo lang dit duurt, zal het in Bloemendaal niet beter gaan. Terugkomend op het vastgoedrapport van de twee inwoners: wij zouden graag zien dat alle verkopen die de afgelopen jaren zijn gedaan, te rekenen vanaf 2014 worden onderzocht. Er zijn een aantal transacties die we graag zouden willen uitpluizen maar daarbij is hulp van inwoners zeer welkom.

Laten we 1 voorbeeld bij de hand nemen: waarom werd het raadhuis in Bennebroek voor EUR 1,4 miljoen verkocht en niet voor EUR 1,8 miljoen of zelfs EUR 3,6 miljoen conform eerdere taxatierapporten? We spreken toch over een groot verschil in opbrengst, of dat nu EUR 400.000 of EUR 1,8 miljoen is. Dat vraagt om uitleg.

Op 19 december 2019 stelden wij vragen via de griffier aan het college. De beantwoordingstermijn is 30 dagen. Deze termijn verloopt binnenkort. We zijn benieuwd naar de antwoorden en houden u op de hoogte.

Geacht College van B&W,’

Op 29 juni 2009 wordt de grondwaarde van het gemeentehuis door Stoel Makelaars getaxeerd. Zij geven aan dat de waarde afhankelijk is van de bestemming en er enkele scenario’s zijn. Indien er wordt gekozen voor een nieuw winkelcentrum als bestemming wordt de waarde geschat op circa 3,6 tot 4 miljoen, indien er wordt gekozen voor nieuwe woningen circa 1,8 miljoen. 

Op 9 december 2011 is er door een taxateur van SK Makelaars geadviseerd een richtprijs van 2 miljoen te hanteren. De verkoopprijs in 2014 betrof uiteindelijk 1,4 miljoen euro.

  1. Waarom heeft de gemeente destijds niet gekozen voor het scenario van een nieuw winkelcentrum?
  2. Hoe kan de uiteindelijke verkoopprijs zijn gedaald naar 1,4 miljoen als de laatste taxatie 2 miljoen euro betrof?
  3. Ik verzoek u alle correspondentie aangaande de aanpassing van de richtprijs van 2 miljoen naar het uiteindelijke resultaat van 1,4 miljoen voor mij ter inzage te leggen zodat ik een goed beeld kan vormen over het hoe en waarom de verkoopprijs EUR 6 ton lager ligt dan de aanbevolen richtprijs.
  4. Indien wordt uitgegaan van de taxatiewaarde die zowel door Stoel als door SK Makelaars is opgegeven voor woningbouw, wil ik weten waarom die taxatiewaarde van EUR 1,8 miljoen is verlaten door de gemeente en er daardoor EUR 4 ton minder is gerealiseerd aan opbrengst. Het inzageverzoek heeft betrekking op zowel die EUR 2 miljoen als EUR 1,8 miljoen en hoe uiteindelijk de EUR 1,4 miljoen tot stand is gekomen, zonder dat hier een nieuwe taxatie aan ten grondslag heeft gelegen;
  5. Ik verneem van de gemeente ook welke andere gegadigden er waren om dit terrein te ontwikkelen en de onderhandelingen die zijn gevoerd door of namens de gemeente. Welke partij of welke afdeling/medewerker/collegelid heeft deze onderhandelingen gevoerd en wat waren de uitgangspunten en wat is hierover door het college besloten, cq afgesproken. Ook daar zie ik uw reactie schriftelijk tegemoet.