Nederveen, Kokke en Fennema roeren zich in de Integis kwestie

Doel van het Integis-onderzoek was: 1) waarheidsvinding van de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek en 2) te komen tot een formele politiek-bestuurlijke afsluiting van het jarenlange dossier.

De burgemeester verklaarde zelf als volgt: ‘Een feitenonderzoek omtrent relevante gebeurtenissen in 2014 zal duidelijkheid moeten verschaffen over het optreden van politieke ambtsdragers en tevens speculaties over hun handelen moeten wegnemen. Mijn intentie is voorts om door afronding van het onderzoek te komen tot ‘verzoening’ tussen betrokkenen in het dossier Elswoutshoek’.

Laten we beginnen met het feitenonderzoek: daar kan uiteraard niets van terechtkomen indien volcontinu wordt geschermd met geheimhouding. Bovendien verstrekt de burgemeester niet de informatie die nodig is. In de back-up die Hoffman Bedrijfsrecherche boven water heeft getild, zitten compromitterende mails. Roos heeft op basis van haar inzage in de back-up aan de burgemeester laten weten dat zij vreest dat sprake is van het schenden van het ambtsgeheim door diverse politieke ambtsdragers. Helaas kreeg zij niet de beschikking over deze stukken. Het is lastig spreken als je de stukken niet voor je hebt. Bovendien verklaarde de burgemeester ook nog eens van alles vertrouwelijk dan wel geheim. Roos heeft al een (onterechte) strafzaak aan haar broek. Dat gaat zij niet nog een keer meemaken. Obstructie van het onderzoek komt dus bij de heer Roest vandaan en niet bij Roos. Dan is er nog iets: uit de back-up blijkt dat diverse zeer relevante mails zijn verdwenen. U moet zich voorstellen dat sprake is van een ketting: diverse personen corresponderen uitvoerig met elkaar maar plotseling stopt dat. Namelijk precies op het moment dat het bijzonder spannend wordt. Of met andere woorden: de back-up is NIET COMPLEET. En dat heeft niet alleen Roos geconstateerd, maar ook ons raadslid Slewe en het raadslid van LB, Heukels die beiden de beschikking kregen over een USB stick met daarop gerubriceerd in mapjes, de verdwenen mails. Burgemeester Roest is van deze constatering op de hoogte gebracht. Is er op dat punt verduidelijking of opheldering gekomen soms? Het antwoord luidt: neen.

Waarom vertellen wij u dit? Omdat vandaag door de heren Kokke en Nederveen (oud loco-burgemeester resp oud-burgemeester) een brief is gestuurd waarin zij bij de raadsleden aandringen op een afronding van het onderzoek door Integis opdat elke twijfel rond hun integriteit wordt weggenomen. De mannen zijn uit op eerherstel. Daarin worden zij, hoe kan het ook anders, gesteund door hun vazal Meindert Fennema, die net als ‘in oude tijden herleven’ ook weer op het toneel is verschenen.

de brief van heden van de heren Kokke en Nederveen
Meindert Fennema met steunbetuiging aan Kokke en Nederveen

Het is natuurlijk zo logisch als het maar zijn kan. Elke verdachtmaking die op hun eigen persoon betrekking heeft, dient zo snel mogelijk de wereld uit geholpen te worden en hoe kan dat beter dan door een onvolledig onderzoek dat is ingebed in een duizelingwekkend aantal geheimhoudingen en vertrouwelijkheden, ontdaan van de relevante feiten en ondersteund door gebrekkige documentatie.

Het doel heiligt de middelen en wordt betaald via een hogere OZB-aanslag.

Kassa!

Oud-burgemeester Ruud Nederveen
Tames Kokke, oud-wethouder en loco-burgemeester

Het is eigenlijk zielig: Kokke en Nederveen zijn zo met zichzelf bezig dat ze helemaal zijn vergeten dat iets meer bescheidenheid en terughoudendheid niet alleen vanzelfsprekend maar ook beschaafder was geweest. Niet die opdringerige dwingende toon van weleer waardoor alles gloeiend fout is gegaan. Want mede door hun toedoen, hun wanbestuur en hun leugens is de gemeente Bloemendaal in zulk troebel vaarwater terechtgekomen. Dat zij beiden gesteund worden door iemand als Meindert Fennema is welbeschouwd de beste en meest toepasselijke reclame die de heren Kokke en Nederveen zich ooit hadden kunnen wensen onder de gegeven omstandigheden.