Natuurlijk vertrouwd

Het strandwallenlandschap is ons natuurlijk vertrouwd. Maar het dreigt te verdwijnen en dat voelt unheimisch want wat is de werkelijke reden achter de plannen van de provincie NH? Een vraag die met recht gesteld wordt door veel inwoners. Vandaag sprak onze fractievoorzitter Roos in voor de commissie natuur in het provinciehuis aan de Dreef over wat de visie die betrekking heeft op het Natuurnetwerk betekent voor de streek. Hieronder plaatsen wij integraal haar tekst aan de leden van provinciale staten Noord-Holland.

Geachte statenleden, dank dat u mij de gelegenheid biedt in te spreken. Mijn naam is Marielys Roos, ik woon in Bennebroek, gemeente Bloemendaal en ben raadslid. Ik sta hier niet alleen als volksvertegenwoordiger maar ook als inwoner, recreant, natuurliefhebber. Want eerlijk is eerlijk, ik heb mijn hart verpand aan het gebied waar ik dagelijks wandel of fiets, de Vogelenzangse strandvlakte, het landgoed Huis te Vogelenzang aan de rand van de waterleidingduinen. Telkens weer verwonder ik mij over de weidse schoonheid. Hoe is het mogelijk dat dit nog bestaat in het drukke Randstedelijke gebied? Wanneer ik Huis te Vogelenzang passeer en richting het Kerkepad van het dorp Vogelenzang loop, langs boerderijen verspreid in het land, koeien in de wei, boomgroepen in de verte, een sloot waar lissen in groeien, een kerktoren in de verte, dan lijkt het net een oudhollands schilderij. Maar er dreigt gevaar, want dit eeuwenoude landschap gaat verloren. De provincie NH wil in Zuid-Kennemerland 258 hectare natuur creëren door tussen Santpoort en Vogelenzang gronden te kopen (desnoods te onteigenen) van boeren en paardenhouders om daar met kwelwater vochtig grasland van te maken. Het weidegebied moet weg en we hebben begrepen dat de provincie haast heeft als gevolg van de stikstofdiscussie.

Het zal u niet verbazen dat ik fel tegen deze plannen ben en met mij een groot deel van de bevolking (ruim 5.000 handtekeningen op petities.nl). Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn de weilanden van grote waarde. Het landschap is sinds de middeleeuwen nauwelijks veranderd. Het veenweidegebied van de strandvlakten werd vanaf 1500 ontgonnen en in gebruik genomen als weiland voor veeteelt en als hooiland. Dat de provincie natuur wil creëren klinkt lovenswaardig, maar onmiddellijk rijst de vraag waarom de provincie ‘gewilde’, fictieve natuur nastreeft. Alles wat de provincie beschouwt als het toppunt van de oorspronkelijke begroeiing en diversiteit, is uiteindelijk niet meer dan een gevolg van menselijk ingrijpen. Natuur bestaat niet in Nederland. Op zijn hoogst kunnen we spreken over een goedbedoelde vorm van natuurlijkheid, maar alles blijft tot het einde der tijden getekend door onze aanwezigheid. Moet daarom de geschiedenis van Zuid-Kennemerland en het verhaal dat het eeuwenoude strandwallenlandschap vertelt worden uitgewist? Waarom moet de goede afwatering verdwijnen waaraan het gebied zijn schoonheid dankt? En waar moeten de recreanten en de vele liefhebbers van de paardensport naar toe?

Ik voorzie problemen naast het verlies van eeuwenoud cultuurhistorisch landschap. Door de provincie wordt echt te frivool gesproken over kwelwater, alsof dat alleen maar goed is. De potentiële schade is groot. Zo is er het risico op schade aan panden door verzakking of scheurvorming in bouwmuren, bijv. het opdrijven van kelders. De gemeente heeft sinds 2008 een grondwaterzorgplicht (Waterwet). Heemstede Haarlem-west en Bennebroek liggen lager dan grote delen van Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout. Als er schade optreedt is de gemeente verantwoordelijk. Daar horen we de provincie niet over.

De stikstof problematiek zorgt voor angst en wantrouwen. Mensen vragen zich af: dienen deze plannen soms ook een ander doel? Wil de provincie bijv. alsnog grootschalige verstedelijking mogelijk maken en wordt dit project gebruikt ter compensatie?

Tot slot nog een ander belangrijke vraag: is hierover ooit gesproken en overlegd met de bewoners van Zuid-Kennemerland. Kern van mijn bezwaar is dat de zeggenschap van de gemeente Bloemendaal en haar inwoners over het eigen grondgebied niet wordt gerespecteerd. U hebt vandaag de andere insprekers horen klagen over de enquête die niet geschikt was om de mening van inwoners hier te peilen over de natuurplannen. Dat is spijtig.

Ik meen oprecht dat u zonder draagvlak voor deze natuurplannen niet verder kunt en vraag u van de plannen af te zien en de geschiedenis van Zuid-Kennemerland te beschermen en te respecteren.

Dank voor uw aandacht.

Marielys Roos